Lezingen van de dag – woensdag 7 nov 2018


Heilige (of feest) van de dag

Willibrord van Utrecht († 739)

Willibrord (ook Wilbert; als bisschop Clemens-Willibrordus) van Utrecht (ook van Echternach), Echternach, Luxemburg; bisschop

Hij was een Angelsaksische monnik, die met elf gezellen zijn vaderland veriet om als missionaris in de Lage Landen het geloof te verkondigen. Door paus Sergius I werd hij in 695 tot bisschop gewijd. Als zodanig vestigde hij zich te Utrecht. Bijna vijftig jaar lang werkte hij onder de heidenen.

Hij stierf in de abdij van Echternach (Luxemburg) op 7 november 739. Zijn graf aldaar is nog steeds in ere. Een deel van zijn relieken rust in de kathedraal van Utrecht. In 1939 werd Sint Willibrord door paus Pius XII uitgeroepen tot patroon van de hele Nederlandse kerkprovincie.

Bron: Heiligen.net

woensdag in week 31 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan de Filippenzen 2, 12-18

Blijf u inspannen.

Geliefde broeders en zusters,
u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat.
Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen.
Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

 

Psalm 27, 1 + 4 + 13-14

Refr.: Wees dapper en vastberaden, wacht op de Heer.

De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen ?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn ?

Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de Heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de Heer te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer
te zien in het land van de levenden ?
Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 14, 25-33

Christus navolgen betekent niet lichtzinnig te werk gaan en je vrij maken van alle wereldse banden.

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.
Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen wij bij Paulus aan de christenen te Filippi: ‘Het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt.’

In wezen kunnen we stellen dat een mens een autonoom wezen is. Dat betekent dat hij 100% de mogelijkheid heeft om zelfstandig te handelen. Meer, hij kan zo leven dat hij zowel in oorsprong als functie totaal onafhankelijk is van wat of wie dan ook. Die mogelijkheid heeft hij. En hoe waar deze visie op de mens ook is, voor een christen is het een zeer eenzijdig en onvolledig mensbeeld.

Een christen leeft in de realiteit dat God bestaat, dat Hij de schepper is van hemel en aarde, van de natuur én de mens. Een christen gelooft dat Hij bewoont is door God in Jezus Christus en dat God de mens zijn Geest heeft gezonden opdat de mens het verlangen zou krijgen zich te schenken aan Jezus zodat Hij – Jezus – tot leven kan komen door het ja-woord van de mens aan God. Op deze wijze groeit de mens in zijn oer-roeping die we lezen in het begin van de Bijbel, namelijk dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.

Wie zo leeft, leeft arm van geest. Hij eigent zich niets meer toe, zelfs z’n eigen leven niet. Hij weet zich in dienst van God en het enige doel in z’n leven zal erin bestaan deze liefde te belichamen doorheen lofprijzing en handelen.

Laat ons arm worden, opdat God – naar de woorden van Paulus – zowel het willen als het handelen bij ons teweeg kan brengen.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Vader,
beziel ons met uw heilige Geest,
opdat ons hart in vuur en vlam zou staan
voor uw liefde die Gij in uw Zoon in ons legt.
Moge wij ons nestelen in uw liefde,
opdat zij bron, middel en doel mag worden
van al ons doen en laten.
Moge wij zo beeld en gelijkenis worden van U,
tot heil van Kerk en wereld.
In Christus naam.
Amen.