Lezingen van de dag – zaterdag 11 maart 2017


Heilige (of feest) van de dag

Georgius de Nieuw-Verschenene
(† ca 950)

Georgius de Nieuw-Verschenene, Constantinopel; wonderdoener

Hij was een eerzaam huisvader met vrouw en kinderen. Toch verlangde hij ernaar zijn hele leven in dienst van Christus te stellen. Hij trok zich terug in de eenzaamheid en kwam er weer uit te voorschijn als Dwaas(°) omwille van Christus. Dat zijn in de oosterse kerk mensen die zich onaangepast gedragen en zich van etikette niets aantrekken, om de gelovigen telkens op het verkeerde been te zetten. Ze herinneren er op die manier aan dat ook Jezus voor dwaas werd uitgemaakt, omdat ook Hij anders dacht en deed dan in zijn tijd gebruikelijk was. Toen hij het einde van zijn leven voelde naderen, zocht hij zijn toevlucht in de kerk van Johannes de Theoloog (= St-Jan de Evangelist) te Constantinopel. Na zijn dood legde men het lijk af; daarbij ontdekte men hoe hij tijdens zijn leven zware stukken ijzer onder zijn kleren had gedragen bij wijze van boetedoening. Men begroef hem in de voorhal van de kerk. Sindsdien gebeuren er op zijn graf talrijke wonderen.

° Vooral in de Russisch orthodoxe traditie komt het verschijnsel voor van de ‘Dwazen omwille van Christus’.
Het betreft hier monniken of kluizenaars, die zich onder de mensen gedragen als dorpsgek, terwijl ze in hun afgezonderde cel het leven van een toegewijde monnik leiden. Zo brengen zij het woord van Paulus in praktijk, dat Gods dwaasheid groter is dan de wijsheid van de mensen (1 Korintiërs 1, 25). Even verderop in dezelfde brief schrijft Paulus: “Wij zijn dwaas omwille van Christus” (1 Korintiërs 4, 10).
In sommige gevallen is het echter niet duidelijk of de dwaas inderdaad zelf gekozen heeft voor deze levenswijze, dan wel dat hij echt gek is, maar dat de mensen er meer achter zoeken…

zaterdag in de eerste week
van de vastentijd


Uit het boek Deuteronomium 26, 16-19

Mozes herinnert aan het Verbond. Het Volk Gods zal gelukkig zijn, zal eer en aanzien genieten, indien het trouw is aan de voorschriften en bepalingen van de Wet. Dan geeft de Heer de verzekering dat Hij hun God zal zijn. Van zijn kant is de trouw verzekerd. Het beloofde geluk blijft bestaan en zal nog groeien, als het volk trouw wil zijn.

Mozes sprak tot het volk:
‘Vandaag draagt de Heer, uw God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in acht en leef ze met hart en ziel na.
Vandaag hebt u de Heer verzekerd dat Hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die Hij u wijst, en dat u zijn wetten, geboden en regels zult naleven en Hem gehoorzaam zult zijn.
Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals Hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven.
Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die Hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden. U zult het volk zijn dat aan de Heer, uw God, is gewijd, zoals Hij heeft beloofd.

 

Psalm 119, 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8

Refr.: Gelukkig wie de weg van de Heer gaan.

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de Heer.

Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
Hem zoeken met heel hun hart.

Uw regels hebt U gegeven
opdat wij ons eraan houden.

Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.

Ik zal U loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Ik zal mij houden aan uw wetten,
verlaat mij dan niet voorgoed.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 43-48

Jezus vervolmaakt de wet van eht Oude Verbond. Echte liefde is meer dan normale genegenheid tussen vrienden. ‘Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’. Eerst dan beantwoorden wij aan de wil van de Vader en worden wij volmaakt zoals Hij.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus ons: ‘Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft ?’

Graag zien wie ons graag ziet is inderdaad niet moeilijk. Het is aangenaam, het is ook mooi.
Maar ook hen graag zien die we niet graag hebben, waarnaar we gevoelens hebben van antipathie… dat is andere koek.
Deze vorm van beminnen noemt Jezus liefhebben zoals de Vader dat doet. Hij laat de zon dagelijks opgaan voor zowel de goeden als de slechten, voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Het zou niet goed zijn bepaalde mensen méér te willen beminnen dan anderen. Jezus vraagt iets anders van ons. Hij vraagt een diepere vorm van liefhebben. Hij vraagt onze kleinmenselijkheid te overstijgen om vanuit Hem, door Hem en in Hem iedereen graag te zien. Dus ook hen waarmee we het moeilijk hebben. Niet makkelijk.

Er staat dan ook nergens dat de Blijde Boodschap een makkelijk te vervullen boodschap is. Het is een boodschap van, en een oproep tot, liefde; liefde die haar kracht vindt in het kruis van de Heer en die haar vervulling zal kennen in Gods Pasen: vrede voor ieder.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
trek ons in uw liefde, want vanuit ons allerindividueelste ikje zijn we tot zo weinig in staat. Enkel vanuit U zullen we kunnen liefhebben zoals Gij ons en iedereen lief hebt.
Kom Heer Jezus, neem ons op in U.
Amen.