Lezingen van de dag – zaterdag 13 okt 2018


Heilige (of feest) van de dag

Maurice Duault van Carnoët († 1191)

Maurice (ook Mauritius, Moris, Vorice) Duault van Carnoët, Bretagne, Frankrijk; abt en kloosterstichter

Maurice was afkomstig uit een klein plaatsje, Loudéac, in het bisdom Saint-Brieuc, Bretagne. Zijn familienaam luidt Duault. Hoewel zijn ouders het bepaald niet breed hadden, lieten zij hun zoon toch studeren. In die tijd stond dat praktisch gelijk aan de voorbereiding op een geestelijke ambt. Volgens sommige bronnen behaalde hij de meesterstitel in de theologie. Een mooie kerkelijke carrière lag voor hem open.

Maar hij zag af van al de verleidelijke voordelen ervan, en trok zich terug in het cisterciënzerklooster Langonnet. Het was zijn verlangen om in het verborgene een leven voor God te leiden. Omdat hij zoveel ernst maakte met zijn bedoelingen, werd hij al na drie jaar tot abt van het klooster gekozen. De roep van zijn milde vriendelijkheid drong ook door tot de buitenwereld. Reden, waarom hij in 1161 gevraagd wordt te bemiddelen in een kerkelijk conflict tussen allerlei kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die ruzie hadden gekregen over de verdeling van een belangrijk stuk land.

De hertog van Bretagne, Conan IV, wilde graag de kerkelijke cultuur verder verspreiden over zijn gebied. Hij verzocht daarom Maurice, of hij bereid was een nieuwe kloostervestiging te beginnen in een bijzonder onherbergzame en eenzame streek. Volgens de kronieken waren het de ratten die er de dienst uitmaakten. Maurice nam de uitdaging aan, en stichtte het klooster van Carnoet, dat na zijn dood naar hem werd genoemd ‘Saint-Maurice’, totdat de Franse Revolutie (1789) de monniken verjoeg en het gebouw een wereldse bestemming gaf.

Maurice zou op 5 oktober 1191 op ongeveer 74-jarige leeftijd zijn overleden.

Bron: Heiligen.net

zaterdag in week 27 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan de Galaten 3, 22-29

Door het geloof van ons doopsel zijn wij Christus toegeeigend, in Hem ingelijfd. Wij hebben Hem als het ware aangetrokken ‘als een kleed’. Alle Christusgezinden vormen nu zijn Lichaam, de Kerk. Zij moeten in eenheid met Hem zijn taak verder zetten en Gods menslievendheid zichtbaar maken onder de mensen.

Broeders en zusters,
de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op Hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.
Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

 

Psalm 105, 2-7

Refr.: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost,
die Hij verloste uit de greep van de angst,
bijeenbracht uit alle landen,
uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden.

Soms doolden zij door de woestijn,
maar een weg in de wildernis,
een stad, een woonplaats vonden ze niet.
Ze kregen honger en dorst
en kwijnden van uitputting weg.

Ze riepen in hun angst tot de Heer –
Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren,
Hij wees hun de rechte weg,
de weg naar een stad, een woonplaats.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 11, 27-28

Op een volkse manier drukt een vrouw uit de menigte haar bewondering uit voor Maria. Zij mocht fier zijn over haar kind. Maar Jezus vult haar aan met de woorden: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven’.

Terwijl Jezus aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’
Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.’

Van Woord naar leven

We mogen er van uitgaan dat de vrouw uit het evangelie haar woorden riep met een diepe genegenheid voor de figuur van Jezus, én zijn moeder Maria.

Doch wijst Jezus haar, en ons, naar de kern van het echte luisteren. ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.’, zo zegt Hij.

Naar het Woord van God luisteren is meer dan het lezen van de Bijbel, hoewel het natuurlijk ook dat is. Naar Gods Woord luisteren is Jezus, die het mensgeworden Woord is van de Vader, ontvangen in zijn totaliteit; zowel Jezus als persoon alsook de weg die Hij gegaan is alsook de boodschap die Hij gegeven heeft en geeft.

Echt luisteren is ontvangen en ontmoeten. Je kan in een gesprek met iemand zijn woorden aanhoren maar hem daarom nog niet ontvangen als mens. Echt luisteren naar elkaar is elkaar ontvangen, ontmoeten. Dat is zo tussen mensen, dat is ook zo tussen ons en de Heer.

Luisteren naar het Woord van God wil dus zeggen: De Bijbel lezen (biddend en studieus), in gebed Jezus ontvangen, Hem ontmoeten, Hem in je toelaten, Hem je goddelijke gast laten zijn, toelaten dat Hij werkzaam is door jou heen. Het is Hem zo toegang geven in het hart van je bestaan dat Hij je kan dragen, vergeven, genezen, optillen.

Luisteren naar Gods Woord is je hele zijn in vuur en vlam laten zetten door Jezus’ liefde; en wel zo dat je innig één wordt met die liefde, totaal opgenomen zijn ja-woord tot de Vader.

Laat ons luisteren: Hem ontvangen, Hem ontmoeten.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus, 
goede Broer,
mensgeworden Woord van de Vader,
maak ons innerlijk arm en leeg,
beschikbaar voor U.
Geef ons een geest van ontvankelijkheid,
een geest van verlangen,
een geest van verliefdheid,
een geest van diepe hunkering naar U.
En kom dan Heer,
vervul ons met Uzelf,
neem ons op in U,
transformeer ons in uw liefde,
maak ons innig één met U.
Oh Jezus,
kom oh geliefde.
Kom.
Amen.