Lezingen van de dag – zaterdag 14 oktober 2017


Heilige (of feest) van de dag

Donatianus van Brugge († 389)

Donatianus (ook Donas of Donatus) van Brugge, België; bisschop & martelaar

Hij was de zevende bisschop van Reims van 360 tot 389. In de 9e eeuw werd zijn gebeente door Karel de Kale, koning der Franken (840-877) geschonken aan Boudewijn, graaf van Vlaanderen, bij wijze van waarborg voor de goede verstandhouding en vrede.

Graaf Boudewijn vertrouwde Donatianus’ gebeente toe aan het klooster van Torhout; daar werd het in de kerk bijgezet. Toen de Vikingers onze kusten onveilig maakten werd het gebeente in 864 overgebracht naar het versterkte Brugge en bijgezet in de O.L.Vrouwekerk; later omgedoopt in de St-Donaaskerk. Deze deed tot in de 16e eeuw dienst als kathedrale kerk. De monniken van Torhout volgden de relikwie naar Brugge en vormden daar de kern van het St-Donaaskapittel. Tijdens de Franse Revolutie werd de St-Donaas verwoest. Tot voor kort bevond zich op de plek waar hij gestaan heeft, een maquette van de toenmalige kerk. Donatianus’ relieken werden in 1834 overgebracht naar de St-Salvatorskerk.

Hij is patroon van de stad en het bisdom Brugge. Daarnaast van boekenschrijvers en drukkers; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen bliksem, droogte, hagelbuien, onweer, overstromingen en storm. In Nederland is er één kerk aan hem gewijd, de zogeheten Donatuskerk in het Groningse Leermens zo gedoopt vanwege Donatianus’ bescherming tegen overstromingen.

Hij wordt afgebeeld als bisschop in vol ornaat (tabberd, mijter, staf) met een wiel, waarop vijf kaarsjes. (Volgens de overlevering was hij aan zijn eind gekomen doordat hij van een brug was afgegooid en verdronken. Paus Dionysius [† 268; feest 30 december] die zich toevallig op dat moment te Reims bevond, gaf opdracht een wiel met kaarsjes op het water te laten drijven: waar het wiel niet verder dreef, bevond zich het lijk van de heilige bisschop), aldus de legende.

zaterdag in week 27 door het jaar


Uit de profeet Joël 4, 12-21

De dag van de Heer, het centrale thema van het boel Joël, wordt niet meer beschreven als een dreiging, maar na verhoring van boete en gebed als een welvaart. Voor Israël en de getrouwen zal het een dag zijn van vreugde.

Zo spreekt de Heer: ‘Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal Ik mijn oordeel over hen vellen. Sla de sikkel erin, het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol, de kuipen lopen over, zó talrijk zijn hun misdaden.
Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de Heer. Daar zal Hij oordelen!
Zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans.
De Heer brult vanaf de Sion, Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming.
Dan zullen jullie inzien dat Ik, de Heer, jullie God, woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn; vreemden zullen er niet meer binnengaan.
Dan, in die tijd, zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien; alle waterstromen van Juda zullen bruisen, en in het huis van de Heer ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit.
Maar Egypte wordt een woestenij en Edom een kale woestijn, om hun misdaden tegen Juda, om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten.
Nooit gaat Juda ten onder en Jeruzalem blijft altijd bewoond.
Zou Ik die bloedschuld niet wreken? O zeker zal Ik die wreken! Want de Heer woont op de Sion.’

 

Psalm 97, 1 + 2 + 5 + 6 + 11 + 12

Refr.: Weest blij in de Heer !

De Heer is koning, laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.

Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige Naam.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 11, 27-28

Op een volkse manier drukt een vrouw uit de menigte haar bewondering uit voor Maria. Zij mocht fier zijn over haar kind. Maar Jezus vult haar aan met de woorden: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven’. Daarin bestond Maria’s kracht en daarin gaf zij ons een voorbeeld.

Terwijl Jezus aan het spreken was, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: ‘Gelukkig de schoot die U gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’
Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.’

 

Van Woord naar leven

We mogen er van uitgaat dat de vrouw uit het evangelie haar woorden riep met een diepe genegenheid voor de figuur van Jezus, én zijn moeder Maria.

Doch wijst Jezus haar, en ons, naar de kern van het echte luisteren. ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.’, zo zegt Hij.

Naar het Woord van God luisteren is meer dan het lezen van de Bijbel, hoewel het natuurlijk ook dat is. Naar Gods Woord luisteren is Jezus, die het mensgeworden Woord is van de Vader, ontvangen in zijn totaliteit; zowel Jezus als persoon alsook de weg die Hij gegaan is alsook de boodschap die Hij gegeven heeft en geeft.

Echt luisteren is ontvangen en ontmoeten. Je kan in een gesprek met iemand zijn woorden aanhoren maar hem daarom nog niet ontvangen als mens. Echt luisteren naar elkaar is elkaar ontvangen én ontmoeten. Dat is zo tussen mensen, dat is ook zo tussen ons en de Heer.

Luisteren naar het Woord van God wil dus zeggen: Jezus ontvangen, Hem ontmoeten, Hem in je toelaten, Hem je goddelijke gast laten zijn, toelaten dat Hij werkzaam is door jou heen. Het is Hem zo toegang geven in het hart van je bestaan dat Hij je kan dragen, vergeven, genezen, optillen.
Luisteren naar Gods Woord is je hele zijn in vuur en vlam laten zetten door Jezus’ liefde; en wel zo dat je innig één wordt met die liefde, totaal opgenomen in het ja-woord van Jezus tot de Vader.

Laat ons luisteren: Hem ontvangen, Hem ontmoeten.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
allen die luisteren naar uw woord
en doen wat Gij vraagt,
prijst Gij gelukkig.
Schenk Kerk en wereld de genade
uw woord te onderhouden
en in alles Gods wil te zoeken.
Amen.