Lezingen van de dag – zaterdag 15 oktober 2016


Heilige (of feest) van de dag

Teresa van Avila († 1582)peter_paul_rubens_138

Teresa (ook Theresia) van Avila, carm., Spanje; mystica & kerklerares

Theresia van Avila is één van de beroemdste mystici onder de katholieke heiligen. Samen met de heilige Johannes van het Kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw. Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar.

Theresia van Avila wordt in de volksmond ook wel de “grote Theresia” genoemd, in tegenstelling tot de ‘kleine Theresia’, waarmee Theresia van Lisieux wordt bedoeld.

Theresia was de dochter van Don Alonso Sánchez de Cepeda en Dõna Beatriz de Ahumada. Haar ouders waren tot bekering gedwongen joden. Ze trad op 2 november 1535 in in het klooster van de menswording (La Encarnación) te Ávila. Ze werd ingekleed in 1536 en legde haar geloften af op 3 november 1537. Ze moest het klooster echter in 1538 al weer verlaten omdat ze ziek werd. Ze werd naar een genezeres in Becedas gestuurd. Door een boek dat ze las toen ze daar verbleef, kreeg ze haar eerste mystieke genaden. De behandeling in Becedas had geen effect, en in 1539 werd Theresia doodziek terug naar Ávila gebracht. Nadat ze op de feestdag van Maria-Tenhemelopneming gebiecht had, raakte ze in de toestand van schijndood. In die toestand werd ze terug naar het klooster gebracht, en ze bleef zo gedurende drie jaar.

In 1542 genas ze uiteindelijk zonder aanwijsbare natuurlijke oorzaak. Zelf schreef ze haar genezing toe aan de heilige Jozef, de bruidegom van de maagd Maria en de voedstervader van Jezus Christus. Ze zou de rest van haar leven een grote devotie voor deze heilige behouden (haar eerst gestichte klooster zou onder zijn bescherming worden gesteld.

Na haar genezing maakte Theresia een periode van geestelijke dorheid door, die gevolgd werd door een tijd van bijzondere genaden. Zo beweerde ze dat haar in 1556 Jezus verscheen om zich met haar mystiek te verloven. In deze tijd van innig contact met God raakte ze ervan overtuigd dat ze de orde van de karmelietessen waartoe ze behoorde moest hervormen. Deze orde was namelijk, zoals zoveel orden op een bepaald moment van hun geschiedenis hadden meegemaakt, verslapt in de naleving van haar kloosterregel. Een dergelijke terugkeer naar het oorspronkelijke elan van een kloosterorde wordt een observantiebeweging genoemd.

Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Theresia in 1562 haar klooster van de heilige Jozef, in Ávila. Dit was geen sinecure, want er waren geen middelen en ze ondervond veel tegenstand. Het bestaan van zo’n klooster was immers in feite een slag in het gezicht van de bestaande kloosters, die bruut geconfronteerd werden met hun eigen falen.

De rest van het leven van Theresia was een aaneenschakeling van enerzijds bijzondere genaden in haar persoonlijke leven, en anderzijds kloosterstichtingen en het schrijven van constituties en mystieke geschriften in haar publieke leven.

Van haar geschriften zijn haar “Innerlijke Burcht,” de Weg van Volmaaktheid” en haar “Hooglied” het meest beroemd. Ze behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. Op dat gebied werd zij in haar tijd alleen overtroffen door haar naaste medewerker en medemysticus, de heilige Johannes van het Kruis, die de Theresiaanse hervorming voor de mannelijke tak van de karmelieten ter hand nam.

In haar denken werd Theresia beïnvloed door de werken van Francisco de Osuna, die op beeldende wijze uiteenzette wat bijvoorbeeld de stadia van het gebed waren, of wat het verschil was tussen een visioen van de verbeelding en een van het verstand.

Theresia werd zaligverklaard door paus Paulus V op 24 april 1614, en heiligverklaard door paus Gregorius XV op 12 maart 1622.

Bron: Heiligen.net

 

teresa_d_avila_1_crop_-625px

zaterdag in week 28 door het jaarbijbel


Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 1, 15-23

Moge God u een Geest van inzicht schenken.

Broeders en zusters, omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een Geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de Kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

 

Psalm 8, 2-7

Refr.: Heer, hoe machtig is uw Naam op heel de aarde.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont.Drieeenheid_2

Met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt U een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet ?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 12, 8-12

Bij ons doopsel hebben wij de Geest van Christus ontvangen. Zijn ingevingen kunnen wij naast ons neerleggen, wij kunnen Hem teleurstellen, zelfs verloochenen. Deze zonden tegen de heilige Geest noemt Lucas de zwaarste. Inderdaad, dit neigt naar fundamentele ontrouw.

Jezus sprak tot de menigte:
‘Iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven.
Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Van Woord naar leven

Vandaag horen we Jezus zeggen: ‘Wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God.’

Laten we een kat een kat noemen. Wie weet dat hij kan liefhebben, en hij vertikt het op die moment om het te doen, verloochent de liefde, verloochent Christus. Zo eenvoudig is dat.
En we doen dat allemaal. Laten we niet de schijnheilige uithangen. Er zijn met regelmaat momenten dat we de liefde niet liefhebben door haar niet te beleven terwijl we diep vanbinnen goed weten dat het wel degelijk de bedoeling is haar te beleven. En dat is zonde, dat is nee-woord, dat is de Heer verloochenen.

Dit bewustzijn kan twee dingen met je doen. Ofwel ga je ten onder in je eigen duisternis. Ofwel laat je Christus’ licht toe in je hele zijn, beleef je je berouw als gave Gods, en ben je zelfs dankbaar dat Hij je dit laat weten. Diep vanbinnen zal je misschien gevoelens van schaamte hebben naar God toe, maar dat is niet erg. Dat is een teken dat je je goed bewust bent van je nee-woord. Er is niets fout aan schaamte jegens God. Als het daar maar niet bij  blijft.

Het evangelie wordt van oudsher de Blijde Boodschap genoemd. Blij is ze omdat doorheen de evangelies Christus zich meedeelt als de door God gezonden messias die komt om ieder mens ten diepste te bevrijden, ook u en ik. God tikt op ons geweten en tegelijkertijd staat Hij daar in Christus te kloppen aan de deur van ons hart, wachtend tot wij ons hele zijn openen voor Hem, om maaltijd met ons te houden. Dat wil zeggen: om gemeenschap met ons te beleven, zichzelf gevend, onze mogelijke duisternis omkerend naar zijn licht. Als dat geen Blijde Boodschap is !!

Wie echter het aantikken op het geweten door God duidelijk aanvoelt, en heel bewust kiest om daar niets mee te doen, of erger nog: kiest om te volharden in het kwaad… Ja, dan zet je Christus goed in de koude. Je zet Hem bewust buiten spel, en eigenlijk ook jezelf. Je laat geen enkele vorm van bevrijding toe. God zendt zijn Geest naar je toe, Hij laat je bepaalde dingen klaar en zuiver aanvoelen, maar je sluit je bewust ten volle af voor Hem. Dit is een ernstige vorm van kwaad waar Jezus in het evangelie van vandaag heel duidelijk over is.

Laten we in alle eerlijkheid berouw hebben over onze nee-woorden, ons tegelijk openend voor de Heer. Moge Hij in zijn barmhartigheid ieder van ons optillen en leiden op de weg die God met ons wilt gaan.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Jezus,rainbow-339895_640
voor U doen wij open. Wees welgekomen. Echt veel hebben we U niet aan te bieden. Soms kleine daden van liefde, maar dikwijls enkel intenties. De wil is er wel Heer, maar het vlees is zwak. Kom Heer, raak onze duisternis aan met uw genade, keer dit alles om naar Gods licht. Mogen wij genezen worden door U, om geleid en behoed door U, de weg te gaan die God met ons wilt gaan. Mogen wij liefde worden. Oh Heer. Kom. Amen.