Lezingen van de dag – zaterdag 17 juni 2017


Heilige (of feest) van de dag

Raniero Scacceri († 1160)

Raniero Scacceri, Pisa, Italië; pelgrim & kluizenaar

Raniero Scacceri was afkomstig uit Pisa. Hij reisde rond als troubadour en liedjeszanger waarbij hij zichzelf op de violine begeleidde. Zelf zegt hij van die periode in zijn leven dat hij elke gelegenheid tot zonde steeds met beide handen aangreep… Eens kwam hij een vrome kluizenaar tegen die zijn leven in de eenzaamheid aan God toewijdde. Onverhoeds zei hij tegen hem: “Pater, doe voor mij een gebedje, want ik ben lang zo gelukkig niet als ik er van buiten uitzie.” Dat gebed veranderde zijn leven. Want hij kwam er door tot inkeer; hing zijn instrument aan de wilgen en beweende zijn zonden zo intens dat hij er nagenoeg blind van werd.

Nu werd hij marskramer. Hij wilde iets verdienen om een pelgrimstocht naar het Heilige Land te kunnen maken. Maar toen hij op een dag in zijn beurs tastte, kwam daar een stank vandaan, zo afgrijselijk als alleen de duivel zelf kan veroorzaken. Dat was het moment waarop hij zich voornam nooit meer een vinger naar geld uit te steken. Nu leefde hij alleen nog van aalmoezen en giften. Op de boot die hem naar Jezus’ geboorteland bracht nam hij plaats tussen de roeiers. Alles deed hij met hen samen: roeien, eten, bidden en grappen maken. Hij wist de arme drommels onderweg zo te vermaken dat ze er waren voor ze er erg in hadden.

Na terugkomst trad hij als oblaat in bij de benedictijnen van het St-Andreasklooster te Pisa. Oblaat wil zeggen dat iemand binnen de kloostermuren woont en de levenswijze van de monniken deelt, echter zonder zich geheel aan het klooster te verbinden. Daartoe achtte hij zich in alle eenvoud niet waardig genoeg; hij vond van zichzelf dat hij er niet echt bij hoorde. Later verhuisde hij in dezelfde stad naar het Sint-Vitusconvent. Hij mocht van zichzelf geen hoge dunk hebben, voor de mensen van de stad was hij van onschatbare waarde. Liep hij over straat, dan wisselde hij een vriendelijk woord met ze; speelde soms even met de kinderen en maakte grapjes. Wie in nood zat wist hem te vinden: hij luisterde in alle ernst, leefde mee en stond bekend om de goede raad die hij wist te geven. Men zegt van hem dat hij in staat was bepaalde ziekten te genezen: waarschijnlijk ziekten die te maken hadden met zwaarmoedigheid. Waar hij kwam, begon de zon te schijnen en sloeg de geest van pessimisme en wanhoop op de vlucht. Hij stierf in 1160. Bij wijze van eerbetoon droegen de stadsbestuurders hem ten grave.

In 1591 werd zijn gebeente opgegraven en plechtig bijgezet in een nieuwe vleugel van de kathedraal van Pisa.

Hij is patroon van de stad Pisa; daarnaast van de kluizenaars en van reizigers.

Bron: Heiligen.net

zaterdag in week 10 door het jaar


Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 14-21

Christus is voor Paulus de drijfkracht voor zijn apostolische activiteit. Zij is voor hem een dienst van het woord dat ons met God verzoent en dat ons tot nieuwe mensen in Christus maakt.

Broeders en zusters,
wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.
God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 11 + 12

Refr.: Liefdevol en genadig is de Heer.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 33-37

Eden en krachttermen zijn een uiting van het verlangen van mensen om te beschikken over het goddelijke, om heilige dingen ten dienste te stellen van zichzelf. Jezus wijst deze profanatie van Gods heerlijkheid totaal af.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften moeten worden ingelost.”
En Ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij de hemel, want dat is de troon van God, noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken.
Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’

Van Woord naar leven

Jezus zegt ons vandaag: ‘Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.’

De meeste mensen beginnen hun dag – als het goed is – met goede bedoelingen. Men wilt er een mooie dag van maken, aangenaam voor henzelf en de mensen die zij gaan ontmoeten. Een mooie intentie.

Ook een christen begint zijn dag zo. Als het goed is zijn zijn intenties geworteld in God, intenties gemaakt vanuit het gebed, intenties die hun thuis hebben in de wil van Vader, vervuld van Gods Liefde. Hij wil een dag beleven gehoor gevend aan wat God van hem vraagt, ja zeggend tot de liefde waar deze zich aanreikt in de loop van de dag.

Het is goed om ’s morgens voor alle actie deze intenties zuiver te stellen. Met andere woorden: het is goed om de dag te beginnen met gebed. In de stilte van ons hart zal immers God zelf ons tot goede intenties aanzetten. Het voornemen maken om aan deze intenties gehoor te geven is uiteraard van fundamenteel belang. Ons ja moet een ja worden doorheen heel de dag, ons nee (aan het kwaad) moet nee zijn en blijven. Daar ergens tussenin gaan leven, zo zegt Jezus ons vandaag, komt uit den boze.

Met andere woorden: geen lauwheid, maar enkel ‘ja’, en wel tenvolle. Dat is de vraag, de roep, van het evangelie.
De meeste van ons kunnen dit niet; laten we daarin gewoon eerlijk zijn. En Jezus weet dat, en bemint er ons niet minder om. Wat niet wilt zeggen dat Hij de lat voor ons minder hoog zou leggen. Geen compromissen, de lat blijft waar ze is.

Laten we doorheen de dag het gebed levend houden, onze omgang met Jezus gaande houden, zeker op die momenten dat we aanvoelen lauw te worden. Laten we op die momenten zijn hulp inroepen, Hem welkom heten in onze neiging tot lauwheid.

Dit vraagt keuze, én gebed. Dit vraagt liefde voor de liefde.

Laten we ons geven aan Jezus, onze Broer en Heer.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
leer ons ja te zeggen tot U;
geheel en zuiver.
Leer ons nee te zeggen tegen het kwaad;
onvoorwaardelijke en totaal.
Zo zullen we beschikbaar zijn
voor uw leven in ons.
Neem ons op, Heer, in U.
Amen.