Lezingen van de dag – zaterdag 22 april 2017


Heilige (of feest) van de dag

Alexandrië van Lydda († 304)

Alexandria van Lydda, Palestina; martelares

Zij is de vrouw van de Romeinse vorst Dacianus. Deze probeert Sint-Joris te bewegen een offer aan de goden te brengen. Maar hij weigert. Dan zweert Dacianus tegen zijn vrouw dat hij dood mag neervallen als hij deze man er niet onder krijgt. Haar reactie is verrassend: “Jij, lelijke beul en moordenaar! Hoe vaak heb ik je al niet gezegd de christenen met rust te laten; hun God vecht voor ze. Als je maar weet dat ik ook christen wil worden!” Daar schrok de koning ontzettend van en riep: “Wee mij, nu hebben ze jou ook al bedrogen.” Hij beval dat ze aan haar haren moest worden opgehangen en met zwepen afgeranseld. Midden in haar pijnen riep ze tot Joris: “U, licht der waarheid, zeg mij: waar zal ik naartoe gaan? Ik ben immers nog niet wedergeboren door de doop met het water?” Waarop Joris antwoordde: “Houd moedig stand, mijn dochter; het bloed dat je vergiet, zal je doopwater zijn en de kroon van je overwinning.” Daarop richtte zij een gebed tot de Heer en gaf de geest.

zaterdag in de paasweek


Uit de Handelingen van de Apostelen 4, 13-21

Echt geloven is iets ervaren, door Iemand geraakt worden. We zien dit gebeuren bij de apostelen. Ze kunnen er gewoon niet over zwijgen. Geloven kan men niet zonder er iets van te tonen in zijn leven. Wat het ook mag kosten: elke christen wordt gezonden om te getuigen, tegenover allen met wie hij leeft.

Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen.
Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken.’
Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten.
Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’
Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd.

 

Psalm 118, 1 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21

Refr.: Ik dank U God dat U mij hebt gehoord.

Loof de Heer, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
De Heer is mijn sterkte, mijn lied,
Hij gaf mij de overwinning.
Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de Heer doet machtige daden.

De rechterhand van de Heer verheft mij,
de rechterhand van de Heer doet machtige daden.
Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de Heer verhalen.
De Heer heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de Heer te loven.
Dit is de poort die leidt naar de Heer,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Ik wil U loven omdat U antwoordde
en mij de overwinning gaf.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 9-15

Zij die geloven kennen soms twijfel, zelfs de apostelen. Er zit tenslotte in elke mens een stuk geloof en een stuk ongeloof. Dit evangelie leert ons, dat ook zij die aanvankelijk geen geloof kunnen opbrengen, tot geloof geroepen blijven, om daarna in volle kracht te getuigen. Dat is tevens de eindbalans van deze paasweek. God heeft tijd. Maar als de tijd er is, moet de mens zich helemaal gewonnen geven en geloven.

Nadat Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die nu om Hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had gezien, geloofden ze het niet.
Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd.
Ten slotte verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt.
En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’

Van Woord naar leven

Jezus sprak: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’

Jezus was niet enkel de Blijde Boodschap, Hij droeg ze ook uit, met de bedoeling dat z’n volgelingen deel zouden krijgen aan die Blijde Boodschap (lees: deel krijgen aan het leven van Hem), en er, net zoals Hij, uitdragers van zouden zijn. Een opdracht hier voor de apostelen, maar in zekere zin ook een opdracht aan het adres van ieder van ons. Het is een oproep van alle tijden voor ieder mens die de kans gekregen heeft de Heer te leren kennen.

Het zou een vergissing zijn te denken dat enkel paus, bisschoppen, priesters en religieuzen belast zouden zijn met deze opdracht de Blijde Boodschap uit te dragen. Nee, elke christen is in wezen gezonden om drager en uitdrager te zijn van het evangelie. Paus Franciscus zal het beslist anders doen dan de gewone man/vrouw in de straat, en toch gaat het in wezen om dezelfde zending.

De voorwaarde om uitdrager van iets te kunnen zijn is dat je er drager van bent. Willen we dus het evangelie uitdragen, zullen we er dus eerst drager van moeten zijn.
Drager van het evangelie zullen we worden door het met regelmaat te beluisteren, te lezen, te bemediteren, en als het kan ook te bestuderen, alleen en nog liefst met anderen.

Het evangelie beluisteren is Christus beluisteren. Het evangelie lezen is Christus lezen. In wezen is het evangelie beluisteren, of lezen,  dus gebed. Het is doorheen de woorden Hem ontvangen, Hem ontmoeten.

En dan gaat het niet zozeer over woorden uit je Bijbel als een aaneenschakeling van letters, maar veeleer over de diepere inhoud van deze woorden, verder nog dan wat de woorden ons leren over christelijke spiritualiteit, maar de woorden als drager van de Heer, als levend Woord; de Heer zelf die tot ons spreekt en tot ons komt.
Het Woord draagt de genade van de Heer in zich; de genade die ieder van ons nodig heeft op de moment wanneer we het evangelie beluisteren, of lezen, dit met de bedoeling Gods wil te leren kennen en te groeien in ons ja-woord tot de Vader.

Laat ons het evangelie liefhebben, het dagelijks omarmen, het bij wijze van spreken ‘opeten’.

De evangelies staan vol prachtige verhalen, anekdoten, gesprekken, daden, oproepen, enz… Allemaal zaken die ons innerlijk voeden, niet alleen omdat ze spiritueel gezien interessant zijn, maar vooral ook omdat de Heer door al deze zaken naar ons toekomt mét zijn genade te mogen en kunnen delen in zijn liefde.

Moge het lezen van de evangelies geen egotrip worden in onszelf, maar laten we de Blijde Boodschap ook uitdragen, waartoe het evangelie van vandaag oproept.

Voor de meeste van ons hoeft dat doorgaans niet gepaard te gaan met grote woorden. Gewoon vanuit het Woord, vanuit de Heer dus, liefhebben, vergeven, barmhartig zijn, … we weten het eigenlijk maar al te goed.
Het is eenvoudig een kwestie van doen, ervoor kiezen, ervoor gaan. Echt waar.

Niet te moeilijk over doen, geen religieus bla bla bla … Gewoon doen.

En, zoals je weet: Het evangelie belichamen kent echt mooie en diepe vruchten. Het maakt gemeenschap, het brengt leven, het schept vreugde. Het zijn vruchten waar op veel plaatsen de wereld zo naar dorst.

Wel, laten we in alle nederigheid dorstlessers zijn, verankerd in het Woord, diep verbonden met de Heer.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
trek ons in de warmte van uw vrede opdat wij getuigen mogen zijn van uw aanwezigheid, dragers van uw liefde, uitdragers van uw goedheid. Geef dat wij als geloofsgemeenschap deze zending ernstig zouden nemen, en met blijdschap zouden dragen en verrichten, opdat allen U mogen leren kennen en ontmoeten.
Kom heilige Geest. Amen.