Lezingen van de dag – zaterdag 29 april 2017


Heilige (of feest) van de dag

Catharina van Siëna  (+ 1380)

Patrones van Europa

Catharina (ook Caterina) Benincasa (ook Senesis of van Siëna) op.ter., Italië; maagd & mystica

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicanerr orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar kozen als leidsvrouwe en voorbeeld; zij werden de ‘Caterinati’ genoemd: zij vormden langzamerhand een vaste kring om haar heen. Daar bevonden zich adellijke jongeren onder, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten. Wat hen in haar boeide was haar heiligheid, haar opgewekte humeur, haar pittige, rake uitspraken en de extases die zij ontving tijdens haar gebed; daar waren velen getuigen van. Zij wijdde zich toe aan de armen van de stad en zij bezat de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen.

Ook bewoog zij zich op het kerkdiplomatieke vlak. Zo wist zij paus Gregorius XI ertoe te bewegen zijn Franse standplaats Avignon te verlaten en terug te keren naar Rome. Dat deed ze door in gezelschap van haar gevolg ‘caterinati’ persoonlijk naar Avignon te gaan en de paus als het ware bij de hand te nemen en te geleiden op zijn weg naar huis. Op talloze manieren probeerde zij bij te dragen tot de eenheid van de Kerk in de westerse wereld. In 1380 ontbood paus Urbanus VI haar zelfs naar Rome om te dienen als zijn raadgeefster. Daar stierf zij nog in hetzelfde jaar, waarna zij werd bijgezet in de kerk van Santa Maria sopra Minerva.

Zij heeft ruim honderd brieven nagelaten en een geschrift over mystiek, waarvan de kwaliteit zo groot is dat zij in 1970 door paus Paulus VI werd uitgeroepen tot kerkleraar. Sinds 1939 is zij ook patrones van Italië. Daarnaast is zij beschermheilige van haar vaderstad Siena.

Sinds 1999 staat zij te boek als patrones van Europa; sinds 1939 van Italië en sinds 1866 van Rome; daarnaast van tertiarissen van de dominicanessen, van wasvrouwen en stervenden.
Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest en tegen hoofdpijn.

Catharina van Siëna

feest   –   eigen lezingen


Uit de eerste brief van Johannes 1, 5 – 2, 2

Het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde.

Vrienden,
dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.
Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

 

Psalm 103, 1 + 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 17 + 18a

Refr.: Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige Naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen.
Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

De Heer is trouw aan wie Hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen,
van wie zich houdt aan zijn verbond.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Een boodschap onthuld voor de eenvoudigen.

In die tijd zei Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’

De ‘eenvoudigen’ waarover Jezus vandaag spreekt zijn zij die de levenskunst verstaan te buigen voor de Allerhoogste, in diepe aanbidding voor hun Schepper, wetend dat alle wijsheid en heil van Hem komt, zich bewust zijnde dat de Vader doorheen de Zoon zijn inwoning heeft diep in de ziel van de mens. Van Hem uit mag de mens dan leven, puttend uit Gods oneindige goedheid, om bezield door Christus Gods liefde te bezingen doorheen het leven van elke dag.

Een gezond boerenverstand, een trouw en stevig gebedsleven en een duidelijke keuze voor het evangelie, zijn drie sleutels om als ‘eenvoudige’ gelovigen door het leven te gaan; in de frisheid van het evangelie, innerlijk blij, de Heer aan je zijde wetend, Hem met je meedragend, vanuit Hem levend.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
geef ons een hart dat eenvoudig is, bereid U welkom te heten, beschikbaar U te dragen. Neem alle hoogmoed uit ons weg en leer ons de weg van uw kindschap te gaan.
Alle dagen van ons leven.
Amen.