Lezingen van de dag – zaterdag 30 september 2017


Heilige (of feest) van de dag

Hiëronymus van Bethlehem († 420)

Palestina; monnik & kerkleraar

Hiëronymus was afkomstig uit Strido (of Stridon), gelegen in de landstreek Dalmatië, vlak bij het huidige Ljubljana; hij moet rond 341 geboren zijn; anderen menen 347. Hij studeerde in Rome; daar deed hij een grote liefde op voor de klassieke literatuur. Rusteloos zwierf hij door Italië en Gallië. In 367 verblijft hij in Trier. Daar raakt hij zo onder de indruk van het voorbeeld van de monniken dat hij besluit die levenswijze op zich te nemen en zich onverdeeld aan Christus toe te wijden. Zo verblijft hij enige tijd als monnik in Palestina en keert tenslotte weer naar Rome terug, waar hij tot priester wordt gewijd. Hij staat als secretaris in dienst van paus Damasus († 384). Deze geeft hem de opdracht een Latijnse vertaling te maken van de hele bijbel.

Intussen leidt Hiëronymus een streng monnikenleven. In die geest geeft hij enige rijke Romeinse vrouwen geestelijke leiding. Als één van hen sterft, gaat het gerucht dat de doodsoorzaak gezocht moet worden in de al te strenge verstervingen die Hieronymus haar had aangeraden. Dat geeft zoveel schandaal dat hij andermaal vertrekt naar Palestina in gezelschap van een aantal vrome vrouwen. Hij vestigt zich met enkele volgelingen als kluizenaar in Bethelehem, in de grot waar volgens de overlevering Jezus destijds geboren moest zijn.

Nu besteedt hij al zijn tijd aan de vertaling van de Heilige Schrift. Zo wordt hij één van de grootste geleerden van zijn tijd. Hij is één van de weinigen die Hebreeuws kent. Hij kan het dan ook niet hebben als een ander, zoals bijvoorbeeld de grote heilige Augustinus († 430), het soms niet met zijn bijbelvertaling of uitleg eens is. Daar komt bij dat hij een nogal nurks karakter heeft, wellicht veroorzaakt door een maagzweer die hij had opgelopen door zijn extreme verstervingen in vroeger jaren? De Latijnse bijbelvertaling van Hieronymus gaat de geschiedenis in als de zogeheten Vulgaat en is in de katholieke geloofsgemeenschap in gebruik geweest tot in de 20e eeuw.

In de kunst wordt hij afgebeeld, gezeten aan een lessenaar of geknield voor een kruisbeeld; vaak met de leeuw bij zich; ook is er dikwijls een rode kardinaalshoed te vinden.

Hij is patroon van de bijbeluitleggers (exegeten).

zaterdag in week 25 door het jaar


Uit de profeet Zacharia 2, 5-9 + 14-15a

De profeet Zacharia voorzegt dat het volk van God de drager zal worden van Gods aanwezigheid onder de mensen. Jeruzalem zal zijn centrum zijn. De Kerk zal deze voorstelling in vervulling doen gaan.

Ik sloeg mijn ogen op, en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand.
‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’
Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’
‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen. Dan zullen jullie inzien dat de Heer van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.’

 

Jer. 31, 10 + 11 + 12ab + 13

Refr.: De Heer zal ons behoeden.

Volken, luister naar de woorden van de Heer,
vertel het verder op de verste eilanden:
Hij die Israël verstrooid heeft,
zal het samenbrengen en het hoeden,
zoals een herder zijn kudde.

Want de Heer verlost het volk van Jakob,
Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij.
Zij komen juichend naar de Sion,
stralend van vreugde om de gaven van de Heer:
koren, wijn, olijfolie, en geiten, schapen, koeien.

Meisjes dansen vrolijk in de rei,
jongens en grijsaards dansen mee.
Hun rouw verander Ik in vreugde,
Ik troost hen,
hun verdriet vergeten zij.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 43b-45

Zelfs in het tweede gedeelte van het openbaar leven begrepen de leerlingen nog niet welke de draagwijdte was van Jezus’ Messias-zijn. De voorspellingen over zijn lijden bleven voor hen omsluierd.

Terwijl iedereen nog onder de indruk was van Jezus’ daden, zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’
Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we in de eerste lezing uit de profeet Zacharia :
Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’

Prachtig beeld van de Kerk, of hoe de Kerk zou moeten zijn: een open gemeenschap, niet ommuurd, omringd door het vuur van God.

We kunnen naar de Kerk kijken als een toeschouwer, ons gedacht erover hebbend, eventueel met een droom over hoe de Kerk zou moeten zijn. Of we kunnen in de Kerk staan als een deelnemer, als iemand die van binnenuit enthousiast leeft in de Kerk, zich bewust zijnde dat zijn deelname mede vorm geeft aan het mystieke Lichaam van Christus dat de Kerk in wezen is.

In het huis waar we wonen, in de straat waar we leven, in onze scholen of universiteiten, op ons werk of waar we ons ook ophouden, overal kunnen wij van harte Kerk zijn, de deuren van ons hart open voor al degenen die we ontmoeten, het vuur belevend dat God schenkt, zijn Vrede uitdragend.

Ja, laten we van harte een hartelijke Kerk zijn. Een blijde gemeenschap. Een Kerk die doorheen daad en woord toont hoe liefdevol God is. Door kleine en grote daden. Doorheen gebed en offer. Door een wijze van ‘zijn’. Christen-zijn. Voor ieder. Ja, ieder. Want ieder is een kind van God en is geschapen om bemind te worden zoals God ieder bemint. Ook de meest slechte mens blijft een kind van God, zoals ook de meest goede dat is. Dus ieder ‘moet’ bemind worden. Ja, laat ons Kerk zijn, zonder muren, de Heer belichamend.

Een mooi weekend voor ieder van u !

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
maak ons deelgenoot van de warmte van uw aanwezigheid opdat wij dragers en uitdragers mogen zijn van uw Vrede; uw Vrede die universeel is en ware broederschap tot stand brengt. Neem ons op in uw Liefde, Heer, in uw heilige Geest, en maak ons tot enthousiaste christenen, levend vanuit U, God lovend door U.
Alle dagen van ons leven. Amen.