Lezingen van de dag – zaterdag 8 dec 2018


Heilige (of feest) van de dag

Maria, Onbevlekt Ontvangen

hoogfeest

Omdat Maria was uitverkoren de moeder van Jezus te worden, werd ze zonder erfzonde geboren, sterker nog: reeds vanaf het moment dat ze werd ontvangen in de schoot van haar moeder, is ze gevrijwaard gebleven van de zonde.
Ze is dus onbevlekt ontvangen in de moederschoot.

Hoewel dit geloof al zeer oud is onder de christenen, werd het in de Katholieke Kerk pas op 8 december 1854 door paus Pius IX († 1878; sterfdag 7 februari) als dogma uitgeroepen.
Vanouds staat het feest op 8 december. Reeds in de vijfde eeuw was er te Jeruzalem een kerk verrezen ter ere van Maria’s geboorte. Deze was ingewijd op 8 september. Die datum werd sindsdien gevierd als Maria Geboorte.
Omdat Maria’s conceptie in de moederschoot negen maanden vóór haar geboorte ligt, werd de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen dientengevolge 8 december.

Wanneer de openbaringen van Anna Katharina Emmerich ook maar enigszins op waarheid berusten, zouden we mogen aannemen, dat Maria stierf in het jaar 48 op 64-jarige leeftijd. Op het moment van Jezus’ geboorte moet zij zestien jaar oud geweest zijn. Dat is niet onwaarschijnlijk. Haar Onbevlekte Ontvangen zou dan in het jaar 17 vóór Chr. geplaatst moeten worden.

Maria, Onbevlekt Ontvangen

Hoogfeest   –   eigen lezingen


Uit het boek Genesis 3, 9-15 + 20

‘Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare’.

Toen de mens zich tussen de bomen van de tuin verborgen had, riep de Heer God de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’
‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’
De mens antwoordde: ‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de Heer, aan de vrouw.
En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
God, de Heer, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Wonderen heeft de Heer verricht.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit de brief van Paulus aan de Efesiërs 1, 3-6 + 11-12

‘In Christus heeft God ons vol liefde uitgekozen’.

Broeders en zusters,
gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

 

Alleuia.

De Heer wil ik dienen,
sprak Maria.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 26-38

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken’.

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Van Woord naar leven

Maria sprak tot de engel: ‘De Heer wil ik dienen’, zo lezen we vandaag in het evangelie.

Maria is als het ware de belichaming van het volle ‘ja’; het gehoor geven aan wat God vraagt. Zonder te weten wat haar ja-woord allemaal teweeg zou brengen, zei ze toch ‘ja’.
Het was een ‘ja’ dat zich niet afspeelde enkel op die moment. Heel haar verdere leven stond ze in dat ‘ja’, dag in dag uit. Maria belichaamt dus niet enkel het ‘ja’ maar ook ze belichaamt ook de ‘trouw’.

Er zijn in de loop der geschiedenis prachtige epistels en boeken geschreven over Maria’s ja-woord. Maar waar relatief weinig over geschreven wordt is over iets dat eigenlijk vooraf gaat aan haar ja-woord. Dat is namelijk haar beschikbaarheid.
Een mens kan namelijk maar ‘ja’ zeggen wanneer hij beschikbaar is.
Wel, Maria zo iemand. Zij was beschikbaar. Haar bede tot God was, bij wijze van spreken, voort-durend: ‘U mag beschikken’. Dat is beschikbaarheid: God die mag beschikken over uw leven. Zo deed Maria.
Prachtige vrouw !!

En nu naar ons. Met deze heel eenvoudige maar fundamentele vraag: zijn wij beschikbaar … Ben jij beschikbaar voor God … Ben je bereid God God te laten zijn in uw leven … Ben je bereid God, en enkel God, te dienen … Ben je bereid je volledig naar Gods wil te keren en hier gehoor aan te geven …
Ja, zijn we bereid ?

Wij, gewone stervelingen, zijn niet, zoals Maria, onbevlekt ontvangen. Er zijn altijd mensen die van mening zijn dat ze dat wel zijn, maar weet dat het niet zo is. Dikwijls zitten we met heel wat duisternis in ons; dagelijks gevechtjes met kwade neigingen in ons hart. Het zou kunnen zijn dat er zich diep vanbinnen doorheen de jaren een soort schuldgevoel ontwikkelt dat ons zegt: ‘Je bent helemaal niet beschikbaar … vergeet het maar … kijk naar Maria maar weet dat het niet aan u besteedt is…’ Het is een stem die erg dominant kan worden, ons doorheen de tijd kan ons erg te neer drukken. Het is een soort kwaadaardig gezwel in onze ziel dat ons verlamt en lui maakt, dat ons tracht wijs te maken dat echte beschikbaarheid een soort illusie is, iets waar geen mens aan kan.

Lieve mensen, laat je dat aub niet wijsmaken. Beschikbaarheid naar God toe is wel degelijk mogelijk, voor u, voor mij, voor ieder van ons. En was ons hart gisteren niet beschikbaar … laten we dan vandaag ons leven beteren. God wacht op de mens die zegt: ‘Heer, vandaag wil ik er echt zijn voor U’. Laten we dat vandaag zeggen, het niet uitstellen tot morgen.

Keer je in alle eenvoud tot God, en zeg: ‘Heer, hier ben ik, om uw wil te doen, vandaag heel de dag, van minuut tot minuut’.
En wentel je dan in de woorden van de Heer die zegt: ‘Heb lief zoals Ik u heb liefgehad’. En heb inderdaad op die wijze lief: allen die je vandaag ontmoet en waarvoor je bidt.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Maria,
goede Moeder, wil ons voorgaan in het gebed, wil met ons meebidden, opdat wij ons gebed mogen beleven in dat zachte vuur van Gods Geest. Dat wij dezelfde beschikbaarheid in ons mogen dragen zoals Gij die had toen de engel u bezocht. Help ons ‘ja’ te zeggen, in Christus, elke dag opnieuw, eenvoudig en echt.
Amen.