Lezingen van de dag – zondag 24 febr 2019


Heilige (of feest) van de dag

Modestus van Trier († ca 480)

Modestus van Trier, Duitsland; bisschop

Hij staat te boek als de opvolger van Sint Miletus. De Saussaye geeft in zijn gallicaans martyrologium een uitvoerige lofrede op hem: ‘In de dagen van paus Gelasius († 496) bestuurde hij de kerk van Trier. Hij sierde haar met grote tekenen van heiligheid en wijsheid. Rijken spoorde hij aan tot vroom dienstbetoon; armen stond hij met raad en daad terzijde; afgedwaalde bracht hij op de rechte weg terug en maakte door zijn aanstekelijk voorbeeld iedereen enthousiast voor de studie van de Heilige Schrift.’

Deze wat plichtmatige en enigszins idyllische opsomming doet bepaald geen recht aan de omstandigheden onder welke Modestus volgens sommigen zijn ambt moest uitoefenen. Zij wijzen erop dat de Frankische koning Childerik (436-481) in die tijd links en rechts veroveringstochten hield, en dat ook de stad Trier daar zwaar onder te lijden had. Bisschop Salvianus van Marseille was een iets oudere tijdgenoot van Modestus. Hij maakt melding van het zedelijk verval onder de hoogst geplaatste mensen van de stad: ‘Hun bezittingen mochten dan verwoest en geplunderd zijn, geestelijk waren ze er erger aan toe. Het was zelfs griezelig om te zien hoe afgeleefde, bejaarde, hoog in aanzien staande christenen zich overgaven aan lust en vraatzucht, terwijl de stad op de rand van afgrond balanceerde.’

Temidden van dit alles was Modestus een toonbeeld van gelijkmoedigheid en christelijke waakzaamheid.

Er heerst onzekerheid over zijn sterfjaar. De schattingen lopen uiteen van 480 tot 496. De Acta kiezen voor ‘ca 480’. In oude handschriften staat te lezen dat met name het St-Matthiasklooster zijn nagedachtenis in ere hield.

Bron: Heiligen.net

 

7e zondag door het jaar – C


Uit het eerste boek Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23

Davids grootmoedigheid en edelmoedige vergiffenis aan zijn rivaal Saul is voor de schrijver aanleiding om Gods bedoeling met David weer te geven. Naar zijn eigen beeld wil Hij David tot een barmhartige koning maken (Ex. 33, 14; Deut. 13, 19). En omdat David zich aan de geest van het Verbond heeft aangepast door zijn rechtvaardigheid en trouw (v. 23), vertrouwend op God als een ware arme, wordt hij het model van de komende Messias (1 Kor. 3, 6; Lc. 23, 34).

In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisaï tot David: “Nu levert God uw vijand aan u over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Eén stoot en hij is er geweest!” Maar David zei tot Abisaï: “Neen, dood hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?” David nam toen de lans en de waterkruik weg van het hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. Niemand zag het, niemand merkte iets, niemand werd wakker; iedereen sliep door, want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. Toen David aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op een berg staan, zodat er een grote afstand tussen hen was. Hij riep Saul en zei: “Koning, hier is uw lans, laat een van uw mannen hem maar komen halen. De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden, de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.”

 

Psalm 103, 1-5

Prijs de Heer, mijn ziel.

Prijs de Heer, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen.

Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.

Hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

 

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 15, 45-49

De stof van de aarde waaruit Hij Adam (Gen. 2,7), bezielt de Schepper met zijn Geest. Zo maakt hij de mens naar zijn beeld tot een wezen met verstand begaafd. Christus, de nieuwe Adam en de overwinnaar op de zonde, deelt zijn Geest mee aan de zijnen. Zo maakt Hij hen tot zijn aangenomen kinderen, die delen in het leven van God zelf. Wij overstijgen aldus de broosheid van ons aards bestaan. Het zaad van de verrijzenis dragen wij al in ons (vv. 42-44).

Broeders en zusters,
er staat geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.

 

Alleluia.

Wees barmhartig
zoals uw Vader in de hemel
barmhartig is,
zegt de Heer.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 27-38

Na zijn handvest van de Zaligsprekingen, geeft Christus er nu de concrete eisen van. Zij kunnen samengevat worden in de koninklijke wet van de naastenliefde (Jak. 2,8). Deze bereikt haar hoogtepunt als antwoord op vijanden en vervolgers (v. 22), naar het voorbeeld van Christus die zijn beulen vergaf (Lc. 23, 34). Wat Matteüs als een tijdelijke, voorbijgaande opgave zag (Mt. 5, 48), is bij Lucas een houding van blijvende beschikbaarheid. Zij gaat tot volledige zelfontlediging, tot de gave van zichzelf zonder enig voorbehoud. Geweld laat zij vrije gang en niemand veroordeeld zij. Kortom, zij doet de naaste wat me zichzelf wenst. Wanneer de christen belangeloos handelt en niets terug wil, is hij een levend beeld van God. “De maat van de liefde is te beminnen zonder maat” (St. Bernardus).

Jezus sprak:
‘Tot jullie die naar mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.
Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.
Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Van Woord naar leven

Lieve mensen,
gisteren schreef ik op facebook volgende haiku:

Aanschouw zuster zon
geen onderscheid des mensen
stralend voor ieder.

Het past mooi bij de woorden van Jezus van vandaag die oproept barmhartig te zijn zoals de Vader barmhartig is.
Gods licht straalt voor ieder, zijn barmhartigheid zingt Hij uit naar allen, de zon laat Hij opkomen voor elk mensenkind, zowel voor de goeden als de zogenaamde slechten, zowel voor hen die dankbaar in het leven staan alsook voor hen die opgesloten zitten in donkere bitterheid.

De zon, die vandaag (hier in Vlaanderenland toch) weer heerlijk van de partij gaat zijn, kijk haar in de loop van de dag af en toe eens recht in de ogen, en zie hoe zij beeld is van God, in die zin dat zij altijd schijnt (ook al zien we haar niet achter een soms dik wolkendek), dat zij straalt voor ieder mens, zonder onderscheid.

Moge de zon een icoon zijn waardoor God oproept te zijn zoals Hem: barmhartig voor ieder, goed voor allen.

Niet makkelijk. Wel evangelie. En dus Blijde Boodschap.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer,
maak van ons barmhartige mensen
zoals de Vader dat is in U.
Help ons ieder, zonder onderscheid,
te beminnen vanuit uw liefde;
Gij, die ons ten diepste bewoont.
Kom heilige Geest.
Amen.