Lezingen van de dag – zondag 8 mei 2016


Heilige (of feest) van de dag

Wiro van Roermond (+ 710)05-08-0710-wiro_2

Wiro van Roermond (ook van Odiliënberg), Roermond, Nederland; Iers zwerfmonnik & bisschop tezamen met de bisschop Plechelm en de diaken Otger

Volgens zijn middeleeuwse levensbericht was hij van adellijke afkomst uit het Ierse graafschap Clare. Geschiedkundigen menen, dat hij veeleer in het Engelse graafschap Northumbrië het levenslicht zag. Van kindsbeen af waren de grote heiligen van Ierland, Patrick, Cuthbert en Columbanus zijn voorbeelden geweest.

Eenmaal priester ging hij op pelgrimstocht naar Rome. Hij was namelijk gevraagd bisschop te worden van een niet nader genoemde Ierse plaats. Daarvoor had hij de goedkeuring nodig van de paus en een officiële wijding. Hij ondernam de reis samen met zijn collega Plechelm, ook een bisschopskandidaat voor een naburige plaats, en de diaken Otger. Wellicht hebben ze op dat moment al besloten altijd bij elkaar te blijven. In Rome werden de twee priesters door de paus van dat moment tot bisschop gewijd.

Wellicht gaat het hier om paus Sergius I. Hij leidde de kerk van 678-701; hij was het ook die Willibrordus († 739) en Bonifatius († 754) tot bisschop had gewijd. Weliswaar gaven alle drie de wens te kennen om missionaris te worden in nog heidense gebieden, maar de paus gaf hun de raad eerst naar huis terug te keren en de taak op zich te nemen waarvoor zij gekomen waren. Volgens de documenten zouden ze in 697 nog een bisschoppenconferentie te Rome hebben bijgewoond.

Zouden ze vandaar nog teruggekeerd zijn naar hun vaderland? In ieder geval vestigden ze zich omstreeks 700 op het grondgebied van Pepijn van Herstal († 714) in de omgeving van Roermond. De heuvel die zij betrokken, noemden zij Sint-Pietersberg. Nadat in later tijd daar de relieken waren ondergebracht van Ursula’s gezellin Odilia van Brittannië († 453; feest 18 juli), werd de berg omgedoopt in St-Odiliënberg. Ze bouwen er een klooster en een kerk ter ere van Maria.

Zo werd Wiro een medehelper van Willibrord. Hij preekte het evangelie in het gebied tussen Odiliënberg en Overijssel. Volgens zeggen gaat de herkomst van vele parochies rond de berg terug op de drie gezellen: zoals Linne, Herten, Melick, Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, Montfort, Heel, Tegelen, Swalmen, Asselt en waarschijnlijk nog een aantal anderen. Daarnaast werd Wiro de biechtvader van Pepijn; deze kwam elk jaar in de vastentijd – zoals toen wel meer gebruikelijk was onder edelen – in een boetekleed naar hem toe gepelgrimeerd. De Pepijnsbrug (of pepusbrug) bij Echt op de weg naar Susteren zou daar nog een herinnering aan zijn. Volgens de legende was Wiro’s wijsheid zo groot dat Willibrordus en Bonifatius herhaaldelijk zijn raad kwamen inwinnen.

Wiro overleed op 8 mei. In welk jaar is niet zo duidelijk; sommigen menen 710, anderen 739 (hoewel in dit laatste geval verwarring kan zijn opgetreden met Sint Willibrord). Drie jaar later stierven ook zijn beide gezellen Plechelm en Otger.

In de geschriften van Alkwin (ook Alcuïnus † 804; feest 19 mei) en Bonifatius komt een missiebisschop Vira voor; is hij dezelfde als onze Wiro?

Tot ver in de middeleeuwen was Wiro patroon van het bisdom Utrecht, waar zijn hoofd sinds de tijd van Balderik, de 15e bisschop van Utrecht († 977?), als een kostbare reliek werd bewaard. Het zou dan ook aan zijn wonderwerking te danken zijn geweest dat de stad Utrecht tenslotte werd bevrijd van de plaag der Noormannen. De rest van zijn lichaam rust te Roermond. Tijdens de nieuwbouw van de kerk op de Odiliënberg in 1881 ontdekte men zijn oude graf. Er zijn ook relieken in Utrecht en Roermond.

Het kerkje van het Friese plaatsje Oosterwirum was van oudsher aan hem toegewijd.

7e Paaszondag – C


Uit de Handelingen van de Apostelen 7, 55-60

Gedurende de hele paastijd hebben wij langdurig stilgestaan bij Christus, die verrezen is uit de dood, en de Kerk die geboren is uit het paasgeloof. Zoals de Meester werd vervolgd, zo zullen ook zijn leerlingen vervolgd worden. Stefanus is de eerste getuige van Christus. Ter dood gebracht buiten de stad, vergeeft hij zijn beulen en schouwt de heerlijkheid van de Gekruisigde.

Vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’
Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.
Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’
En na deze woorden stierf hij.

 

Psalm 97, 1 + 2 + 6 + 7 + 9

Refr.: De Heer is koning, Hij is de Allerhoogste.

De Heer is koning, laat de aarde juichen, Resurrection-Icon
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.

 

Uit het boek Apocalyps 22, 12-14 + 16-17 + 20

De Kerk kent slecht één gebed, het gebed dat de Geest haar ingeeft: “Kom Heer Jezus”. Moge Christus spoedig terugkomen. Hij is immers het laatste woord van de geschiedenis, het einddoel van alles, de bruidegom van heel de mensheid en het water dat elk verlangen laaft. De wederkomst van Christus laat op zich wachten. Wij weten het. Pasen, dat de wereld moet brengen aan de poorten van de Stad, duurt lang.

Ik, Johannes hoorde een stem, die tot mij sprak:
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!

 

Alleluia.images

Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga, en Ik kom tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 17, 20-26

Voor zijn lijden en dood, verenigd met zijn Vader wiens heerlijkheid Hij deelt, spreekt Jezus, de enige en waarachtige hogepriester, ten beste voor de gelovigen van alle tijden. Dat allen één zijn. Als Christus, de gezondene van de ene en ware God, de bron is van hun eenheid, dan zullen alle mensen verstaan dat deze eenheid mogelijk is.

In die dagen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad:
‘Heilige Vader, Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden.
Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: Ik in hen en U in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U mij liefhad.
Vader, U hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U mij gegeven hebt omdat U mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U mij hebt gezonden.
Ik heb hun uw Naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Van Woord naar leven

Jezus bad: ‘Vader, Ik heb hun uw Naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Jezus heeft ons de diepte van de Vader doen kennen. Hij heeft dat gedaan, Hij zal dat blijven doen. En dit met als enig doel opdat wij niet enkel Gods liefde zouden proeven, maar opdat we die liefde ons ook eigen zouden maken. Of om het met de woorden van het evangelie te zeggen ‘zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen’.

‘In ons’, dat betekent één met ons hele wezen. De Vader schenkt zichzelf in zijn Zoon helemaal aan ons opdat wij verenigd met Jezus zijn liefde zouden worden. Moesten we dit volmaakt (volgemaakt door Christus) kunnen beleven, we zouden, zoals het boek Genesis zegt, leven naar Gods beeld en gelijkenis: onze diepste roeping.

We zijn geroepen tot éénheid; eenheid met elkaar in de Heer. Da’s Kerk zijn. En zo wil Christus zichzelf graag belichamen doorheen ons allen.

Laten we ons als gemeenschap schenken aan Hem, opdat Hij mag leven met ons, in ons, door ons, zodat we als gemeenschap beeld mogen zijn / worden van Gods goedheid voor allen.
Laten we hierbij niet treuzelen. Laat ons vandaag beslissen, en wel in vrijheid, en blijheid.

Kom Heer Jezus kom.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.

Laat ons bidden

Heer Jezus,2755369349_61c8c34180_b
Gij hebt ons de Vader bekend gemaakt, en Gij zult dit blijven doen, opdat de liefde van de Vader in ons zal zijn, zoals ook Gij dan in ons zult zijn. Open ons hart Heer Jezus, voor de liefde van de Vader, opdat wij als Kerk U zouden belichamen vanuit de genade die Gij ons verleent. Kom Heer Jezus, kom. Amen.