Lezingen van de dag – zondag 9 juli 2017


Heilige (of feest) van de dag

Augustinus Zhao († 1815)

Augustinus Zhao (ook Tchao), Su-Tchuen, China; missionaris & martelaar

Oorspronkelijk was hij een soldaat die belast was met de bewaking van de gearresteerde Franse missionaris Gabriel-Taurin Dufresse († 1815; feest 14 september). Hij raakte echter zo onder de indruk van diens gedrag dat hij christen werd en onmiddellijk een bliksemopleiding kreeg tot priester. Na zijn priesterwijding werkte hij korte tijd in de provincie Su-Tchuen. Tijdens zijn apostolaat werd hij opgepakt en in de gevangenis geworpen. Op dat moment was hij al ziek. Hij is van uitputting in de gevangenis gestorven.

14e zondag door het jaar – A


Uit de profeet Zacharia 9, 9-10

De ware Koning en Messias trekt zijn stad binnen, niet gezeten op een strijdros, maar op een ezel, het tijdier van de eenvoudigen. Laat het volk juichen van vreugde, want met deze nederige en rechtvaardige Messias begint voor hen een tijdperk van vrede en eenheid.

Zo spreekt de Heer:
‘Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.’

 

Psalm 145, 1 + 2 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13 + 14

Refr.: Goed is de Heer voor alles en allen.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid.

Genadig en liefdevol is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Goed is de Heer voor alles en allen,
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.

Laten al uw schepselen U loven, Heer,
en uw getrouwen u prijzen.
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken.

Uw koningschap omspant de eeuwen,
uw heerschappij omvat alle geslachten.
Een steun is de Heer voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt Hij op.

 

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 8, 9 + 11-13

Volgens Paulus is ‘leven vanuit je eigen wil’ het zich enkel verlaten op menselijke rede en kracht, wat op niets anders uitloopt dan de dood. ‘Leven volgens de Geest’ is zich verlaten op Christus en Hem toebehoren. En God, die Jezus heeft doen verrijzen, zal allen tot leven wekken die vruchten van de Geest voortbrengen.

Broeders en zusters,
uw bestaan wordt niet beheerst door zelfgenoegzaamheid, maar u laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.

 

Alleluia.

Wees waakzaam,
want gij weet niet
op welk uur de Mensenzoon komt.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-30

Jezus, een Messias die zachtmoedig is en nederig van hart, openbaart aan wie op Hem gelijken de troost en de vreugde van het heil. Hij brengt dank aan de Vader, want Hij is de eerste bron van deze openbaring aan de allerkleinsten. Terwijl de wijzen en de machtigen van deze wereld het niet kunnen begrijpen, nemen de nederigen het lichte juk op van de wet van de liefde.

In die tijd zei Jezus:
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.
Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

In tegenstelling tot de zware lasten, die de schriftgeleerde het volk opleggen, is het juk van Jezus zacht en zijn last licht. Niet omdat Hij minder vraagt, maar omdat Hij meer geeft, namelijk de rust en de Vrede van het Nieuwe Verbond.
Hij geeft zichzelf opdat we in staat zouden zijn door Hem, met Hem en in Hem zijn Liefde zouden leven. En ook al vraagt dat veel, het zal een zacht juk zijn en een lichte last. Geen romantiek, niet makkelijk, misschien met veel tegenwind, maar in wezen een Vrede-volle weg, want we zullen hem gaan vanuit Jezus’ aanwezigheid diep in onszelf; één met Hem.

Voor wie bemint in de Heer, wordt veel mogelijk.

kris

Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging,
kan via de blog Van Woord naar leven.
Laat ons bidden

Heer,
trek ons in de brand van uw liefde,
opdat we vanuit een diepe rust
dragers mogen zijn van uw vrede.
Geef dat ieder aan ons mag zien
dat Gij in God bestaat.
Amen.