Lezingen van de dag – dinsdag 1 okt 2019

 

dinsdag in week 26 door het jaar


Uit de profeet Zacharia 8, 20-23

De profeet Zacharia belicht een winstpunt uit de ballingschap. De veelvuldige contacten met alle soort mensen tijdens de ballingschap hebben velen begerig gemaakt naar de Heer. Zacharia beschrijft in zijn visioen hoe alle volkeren zullen toetreden tot het volk Gods.

Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: “Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de Heer van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken.” Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken.
En dit zegt de Heer van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.”’

 

Psalm 87, 1-7

Refr.: God is met ons.

Boven alle steden van Jakob
heeft de Heer de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.
Van u wordt met lof gesproken,
stad van God.

Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
Filistea, Tyrus en Nubië zijn allen hier geboren.
Met recht kan men van Sion zeggen:
Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.

Bij de namen van de volken schrijft de Heer:
Dit volk is hier geboren.
En dansend zingen zij:
Mijn bronnen zijn alleen in u.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 51-56

Jezus is voor de laatste keer op weg naar Jeruzalem. Zijn leerlingen begrijpen nog altijd niet waar het om gaat en willen voor Hem met geweld een weg bereiden. Zij verstaan niet dat afwijzing, lijden en onbegrip tot Christus’ wezenlijke taak behoren.

Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’
Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.
Ze gingen verder naar een ander dorp.

Van Woord naar leven

Wanneer een Samaritaans dorp wat moeilijk doet over een doorreisvisum voor Jezus treden de leerling op en vragen of de Heer het goed vindt dat zij vuur uit de hemel afroepen om hen te verteren. Waarop Jezus hen streng terecht wijst.Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij wist wat Hem te wachten stond. Maar zijn innerlijke kruis-weg was eigenlijk reeds begonnen. Het drama zal zich niet enkel afspelen in Jeruzalem op de Calvarieberg, maar het is nu reeds bezig binnen die kleine kring rondom Hem.Voor de leerlingen was Palmzondag het feest bij uitstek: het gejubel van het volk en henzelf bij het zien van Jezus. Het was hun Pasen, hun feest der feesten. Ze hadden geen besef van de weg die Jezus nog moest gaan, integendeel. Nog steeds willen zij vuur afsmeken om de zogenaamde tegenstanders van Jezus te verslaan. Ze hadden nog maar weinig begrepen. En op het cruciale moment, bij de marteling en de kruisdood van hun Heer, zullen de meesten dan ook weglopen; totaal in de war. Maar dit drama, was zich nu reeds aan het voltrekken.Voor ons is dit stuk evangelie een wegwijzer naar waar het om te doen zal zijn willen we de weg van Jezus’ liefde gaan: Kruis-liefde, liefde tot het uiterste. Maar vooral ook: deze liefde van Jezus welkom heten in ons diepste zelf, in onze eigen gebrokenheid, onze broosheid, onze zwakheid, ook onze zondigheid. Snel gezegd, maar lang niet vanzelfsprekend. Nochtans is Jezus onder andere daarvoor gestorven. In zijn eigen gebrokenheid kwam en komt Hij onze gebrokenheid tegemoet. Hij zal er zich mee vereenzelvigen, om verinnigd met ons, ons op tillen in zijn Pasen. Zo kan onze gebrokenheid en zwakheid ons tot sterkte worden in ons diepste mens-zijn, levend voor God, ons gevend aan de Liefde; biddend en handelend bouwend aan Gods Rijk in deze wereld.Kom, geliefde mensen, laten we ons openen voor Jezus’ kruis-liefde. Mogen we, in genade, sterk worden in Hem. Alleluia. Ja hoor, alleluia !krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, we openen ons voor U. Wees welgekomen. Raak ons aan in onze gebrokenheid, onze lauwheid, onze zondigheid. En til ons op, opdat wij, levend in uw Pasen, beeld mogen zijn van Gods opstanding. Tot heil van ieder. In U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.