Lezingen van de dag – dinsdag 15 sept. 2015

ONZE-LIEVE-VROUW VAN SMARTEN

gedachtenis     –     eigen lezingen

Moeder te zijn van de Verlosser was een voorrecht, een grote eer. Het heeft Maria ook veel pijn en verdriet gekost. Ook zij bemerkte de groeiende tegenkanting van farizeeën en schriftgeleerden tegenover haar Zoon. Het nieuws van de aanhouding, de onbegrijpelijke houding van de Joden op Goede Vrijdag, de pijnlijke en dodelijke tocht naar de Calvarieberg, de afschuwelijke doodsstrijd heeft zij van dichtbij meegeleefd. Niemand kan beschrijven wat dan in een moeder omgaat. Maar zij bleef trouw, op haar plaats, onder het kruis.
De liturgie besteedt vandaag eigen lezingen aan deze gedachtenis.

 

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 5, 7-9

Christus, oorzaak van eeuwige redding.

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.

 

Psalm 31, 2-6

Refr.: Red mij, Heer, door uw genade.

Bij U, Heer, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht.Drieeenheid_2

Hoor mij, haast U mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw Naam.

U zult mij losmaken
uit het net dat voor mij is gespannen,
U bent mijn toevlucht.

In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God, U verlost mij.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 25-27

‘Ziedaar uw moeder’.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Van Woord naar leven

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.Johannes nam Maria bij zich in huis. Ook wij mogen Maria bij ons in huis nemen; in onze letterlijke woonst, maar ook in ons hart. En dit laatste is niet onbelangrijk.Velen zijn Maria als Moeder een beetje kwijt. Men redeneert zo van: Waarom zou ik via Maria naar Jezus moeten toegaan, ik kan dat toch ook rechtstreeks. Ik heb daarvoor Maria niet nodig. Op zich is dat natuurlijk waar. En toch...We hebben Maria gekregen als Moeder. En zoals een goede moeder haar kinderen brengt tot het meest belangrijke in het leven van haar kind, zo brengt Maria ons in het meest wezenlijke van ons bestaan: namelijk het leven in haar Zoon. Als Moeder wil ze ons bij de hand nemen om ons te brengen in de genade van Jezus, in de wil van de Vader. Als Moeder bidt ze voor ons opdat we de heilige Geest mogen ontvangen met die gaven die God ons schenken wil. Als Moeder omhelst ze ons met haar mantel van Vrede opdat we behoed mogen zijn voor het kwaad en behouden in Gods liefde.We hebben Maria echt nodig, meer dan ooit. De hemel heeft haar niet voor niets aan Johannes, en met hem aan de hele mensheid, gegeven. Laten we dankbaar zijn om dit geschenk en haar van harte welkom heten in ons leven. Moge ze ieder van ons bij de hand nemen en ons brengen in God.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,wij danken U om die grote woorden die Gij vanop het kruis tot Johannes sprak: 08.01_De_Maagd_vVladimir,_Icoon_14e 'Ziedaar uw moeder'.Deze woorden spreekt Gij ook tot ieder van ons. Geef dat wij, net als Johannes, Maria welkom mogen heten in ons leven, opdat zij als Moeder kan doen wat ze zo graag wilt doen: ons brengen naar het hart van ons bestaan, naar U.Maria, je bent welkom, alle dagen van ons leven.Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.