Lezingen van de dag – dinsdag 16 augustus 2016

dindag in week 20 door het jaarbijbel


Uit de profeet Ezechiël 28, 1-10

Mensen hebben zich altijd graag op een verhoging geplaatst. De koning van Tyrus bezweek ook voor deze verleiding. Zijn hart was hoogmoedig en hij had zichzelf tot god gemaakt. De profeet Ezechiël trekt er op af om hem tot de realiteit terug te brengen. God doet dit trouwens met alle hoogmoedigen.

De Heer richtte zich tot mij:
‘Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: “Dit zegt God, de Heer: Je bent hoogmoedig geworden, je hebt gezegd: ‘Ik ben een god, ik zit op een godentroon, midden in zee.’ Je achtte jezelf een god gelijk, terwijl je een mens bent, en geen god. Je denkt wijzer te zijn dan Daniël, geen mysterie blijft voor je verborgen! Door je wijsheid en inzicht ben je welvarend geworden en heb je je schatkamers met goud en zilver gevuld. Door je grote wijsheid en je handelsgeest heb je je rijkdom nog vergroot, maar die rijkdom heeft je ook hoogmoedig gemaakt.
Daarom, zegt God, de Heer, omdat je jezelf een god gelijk acht, zal Ik vreemde volken op je afsturen, de wreedste van alle, die met hun zwaarden al je schitterende wijsheid zullen vernietigen en je van je luister zullen beroven. Ze zullen je het graf in drijven, je zult een gewelddadige dood sterven, in het hart van de zee.
Zul je blijven zeggen: ‘Ik ben een god!’ als je oog in oog staat met je moordenaars? Wanneer je in de macht bent van hen die je zullen doden, zal blijken dat je een mens bent, en geen god. Je zult de dood van een onbesnedene sterven, door de hand van vreemdelingen. Ik heb gesproken – zo spreekt God, de Heer.”’


Deut. 32, 26 + 27 + 28 + 30 + 35cd + 36ab

Refr.: De Heer zal zijn volk recht doen.

Ik zou hen wel willen wegvagen,
elke herinnering aan hen willen uitwissen.Drieeenheid_2

Maar Ik vrees de hoon van hun vijanden.
Die zullen immers de feiten verdraaien.

Ze zullen de overwinning voor zichzelf opeisen
en de hand van de Heer daarin ontkennen.

Zo kortzichtig zijn die vijanden,
het ontbreekt hun aan elk begrip.

Want de dag van hun ongeluk is nabij,
hun noodlot komt onafwendbaar op hen af.

Want de Heer zal zijn volk recht doen,
Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren.


Uit het evangelie volgens Matteüs 19, 23-30

Het is altijd verleidelijk geweest zich te gaan hechten aan bezittingen en daarmee een aardse woonplaats te bouwen. Jezus wijst zijn volgelingen op dit gevaar. Zo’n gehechtheid maakt mensen blind voor de juiste perspectieven. Wij worden er vandaag op gewezen dat aardse waarden slechts relatief zijn.

Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’
Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’
Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’
Daarop vroeg Petrus: ‘Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?’
Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn Naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

Het is dus voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Straffe uitspraak van Jezus. Dat doet Hij wel eens meer, om de eenvoudige reden om de dingen zeer klaar te stellen.De meeste mensen die deze site bezoeken leven in het westen. Niet dat iedereen in deze contreien financieel rijk is, maar de meesten komen mijn inziens niet echt iets tekort. Onze maatschappij zit gelukkig ook zo in elkaar dat er relatief weinig armoede is. Vorig jaar was ik met vrouwlief en kinderen een maand in Marokko bij haar familie, en daar (in Tanger) zie je de armoede in elke straatje waar je doorloopt. Werkloosheidsuitkering... vergeet het maar. Mensen verkopen er papieren zakdoekjes of lucifers aan de toeristen om toch maar iets van geld binnen te krijgen... Schrijnend om zien. Het zou niet mogen.Hier in het westen is er ook armoede. Gewoonlijk is ze meer onzichtbaar. Je ziet wel eens daklozen in de grote steden, maar de armoede speelt zich vooral af achter duistere gevels waar de meeste mensen voorbij lopen. Maar ga maar eens een bezoekje brengen aan een voedselbank in een of andere stad... en daar zie je de lange rijen. Mensen die niet weten of ze die avond eten gaan hebben voor hun kinderen... België anno 2016. En beslist is het in Nederland niet anders.Als 'rijke mens' kan je dan geld geven aan de armen. Dat is goed en edel. Het is ook nodig. Het is zelfs evangelisch. Maar onze samenleving heeft ook nood aan structuren die de armoede uit de wereld helpt. Ze heeft nood aan mensen die zich, op welk terrein ook, engageren om voorgoed de armoede uit de samenleving te bannen. Zalig zijn zij die zich hiervoor inzetten.Jezus is op zich ook niet tegen rijkdom. Hij had naast vele arme vrienden, ook rijke vrienden. Maar Hij gunde de hongerigen hun brood, en riep de rijken op tot gerechtigheid. En dit laatste moet ons tot nadenken, en handelen, stemmen.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,13680859_1201252486575980_541023263396355012_n Gij leert ons dat uw Rijk maar wordt opgebouwd wanneer wij macht en rijkdom prijsgeven omwille van uw Naam. Leer ons deze diepe wijsheid inzien én ernaar handelen. Beziel met uw heilige Geest ons hart, ons verstand en onze beurs, opdat wij mogen delen met hen die honger hebben en geen dak boven het hoofd. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.