Lezingen van de dag – dinsdag 23 augustus 2016

dinsdag in week 21 door het jaarbijbel


Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
2, 1-3a + 14-17

Te Tessalonica dachten de christenen, misleid door valse geruchten, dat de eindtijd nabij was. Paulus spant zich in rust en kalmte te herstellen. Hij tracht te bemoedigen en hun aandacht gericht te houden op het voornaamste: het evangelie verkondigen opdat zij de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zouden verwerven.

Broeders en zusters,
over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met Hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier.
God heeft u geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift.
Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.

 

Psalm 96, 10-13

Refr.: De Heer oordeelt naar recht en wet.

Zeg aan de volken: ‘De Heer is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Drieeenheid_2
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen.

Laat alles blij zijn voor de Heer, want Hij is in aantocht,
in aantocht is Hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 23, 23-26

Jezus gaat verder met zijn terechtwijzigingen aan het adres van de Farizeeën. Hij waarschuwt hen dat ze in hun zorg om de wetten het voornaamste niet zouden vergeten: rechtvaardigheid, barmhartigheid, trouw. De innerlijke overtuiging is voornamer dan de uiterlijke praal. Het ene is zonder het andere hol en leeg.

Jezus sprak:
‘Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.
Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.
Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.’

Van Woord naar leven

'Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.' We horen deze woorden van Paulus vandaag als reactie op groepen mensen, en individuen, die de komst van Christus als zeer weldra aankondigden. 'Laat u door niemand misleiden', zegt hij. 'Wees standvastig'.Vandaag kennen we terreurorganisaties als IS of Boko Haram. We zien allerlei andere vormen van kwaad in de wereld. We horen van natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering. Deze zaken moeten natuurlijk ernstig genomen worden en er moet op gepaste wijze mee worden omgegaan. Dat spreekt voor zich. Maar net zoals in de tijd van de eerste christenen zijn er ook vandaag mensen en individuen die dergelijke zaken 'zien' als een 'weldra komen van Christus'. Wel, de woorden van Paulus mogen we in dit licht vandaag aan ons adres beluisteren: Laat je niet misleiden, doe gewoon, blijf beminnen, wees trouw aan het evangelie, laat God zelf je aanmoediging zijn.Angst, of ongezonde huiver, is altijd een slechte raadgever. Het komt erop aan in de liefde te blijven, altijd; rustig, vredevol, je engagerend, biddend. Laten we dit als een warme gemeenschap doen, met de krant én de Bijbel in de hand. Zonder al te veel bla bla bla, maar met een diep en sterk geloof dat het goede het uiteindelijk altijd zal winnen op het kwade.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,Public domain image, royalty free stock photo from www.public-domain-image.com moge uw liefde altijd en overal onze richtsnoer zijn. Door Christus, onze Heer. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.