Lezingen van de dag – dinsdag 24 mei 2016

dinsdag in week 8 door het jaar


Uit de eerste brief van Petrus 1, 10-16

De profeten en de evangelisten hebben zich ingespannen om ons duidelijk te maken welke gaven God ons biedt. De Geest blijft dit herhalen. Hij roept ons telkens op onze taak ter harte te nemen. Aan ons er gehoor aan te geven, wakker en actief te zijn.

Broeders en zusters,
wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Wonderen heeft de Heer verricht.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht. Drieeenheid_2

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 28-31

Wie ingaat op het aanbod van de Heer, en ook wil leven voor God en voor de anderen in navolging van Christus, zal daarin zijn grootste vreugde vinden. En dit niet alleen in een verre toekomst, maar nu reeds, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen.

Petrus nam het woord en zei: ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, …’God een centrale plaats geven in je leven betekent op de eerste plaats leven in het gelovig bewustzijn dat je kind van bent van Hem, door Hem gewild, door Hem bemind. Het betekent Hem zien en ervaren als de schepper van je leven, de ziel van je liefde, én als degene die je roept. Die roep (zowel de grote levensroep alsook de talloze kleinere liefdesoproepen doorheen de dag) beminnen, én er in liefde en vrijheid gehoor aan geven, betekent Hem centraal stellen in je leven. En ja, daarvoor moet een mens soms achterlaten, zowel dingen als mensen.Niemand vraagt om omwille van God onze verantwoordelijkheden te gaan verwaarlozen, of bepaalde mensen te gaan verachten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom God een centrale plaats te geven in je leven, Hem alleen aanbidden, je roeping koesteren en daarvoor gaan.Niet iedereen zal daarmee akkoord gaan. Jezus voorspelt dan ook mogelijke laster en zelfs vervolging. Dat zij dan zo… Wie God echt en diep bemint zal begrijpen dat mensen hun weg moeten gaan. Zij zullen zelfs hun medemens zo nabij zijn dat zij werkelijk de weg kunnen gaan die zij te gaan hebben. Ook dat is broederschap.Nog dit: laten we altijd in de liefde blijven, ook in mogelijke laster of vervolging. Moge het kruis van de Heer een bron zijn van diepe genade op onze weg.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,kruis-14 kom met uw heilige Geest diep in ons opdat wij in uw Liefde U mogen kiezen als het centrum van ons leven. Schenk ons de moed alle aardse bindingen die een rem betekenen U te volgen, achter te laten. Als dit, in welke vorm ook, laster of vervolging betekent... het zij zo. Moge op die moment het kruis een bron zijn van diepe genade. Kom heilige Geest, voer ons in het ja-woord van de Heer. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.