Lezingen van de dag – dinsdag 25 dec 2018

Kerstmis – geboorte van de Heer

hoogfeest  – lezingen uit de Dageraadsmis


Het evangelie dat we gaan lezen brengt ons bij de herders, bij Maria en het kind. God openbaart zich eerst aan de armen, aan hen die niet vol zijn van zichzelf maar deemoedig zijn van hart. De herders brengen ons bij Maria en het kind. Zij wijzen ons de weg. Zij leren ons vol bewondering kijken naar het kind en zijn moeder en doen ons het verhaal verder vertellen, van de pasgeboren Jezus en dus van de menslievendheid van onze grote God.


Uit de profeet Jesaja 62, 11-12

De profeet richt zich tot een volk, dat gevangen zit in de eigen zonde, dat veracht is en verlaten. Tegen deze achtergrond krijgen de beloften van God hun volle draagwijdte.

De Heer laat overal horen, tot aan de einden der aarde: ‘Verkondig aan vrouwe Sion: “Je redder komt! Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.”’
Dan noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door de Heer is vrijgekocht’, en jij zult ‘Geliefde’ heten, ‘Nooit verlaten stad’.

 

Psalm 97, 1 + 6 + 11 + 12

Refr.: Heden straalt het licht over ons:
Christus is geboren.

De Heer is koning; laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.

Verheug u, rechtvaardigen, in de Heer,
en breng hulde aan zijn heilige naam.

 

Uit de brief van Paulus aan Titus 3, 4-7

De geschiedenis van de mensheid en de heilsgeschiedenis getuigen ervan: uit zichzelf konden de mensen het nooit verdienen, dat hen een Verlosser geboren werd. Het heil kon slechts dagen, toen de God van de tederheid en erbarmen de eerste stap zetten.

Dierbare,
de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, zijn openbaar geworden en Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.
Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

 

Alleluia.

Eer aan God in de hoge
en vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 15-20

De verschijning van de engelen was maar kort. Nu is het de taak van de nederigen, de armen en de kleinen om aan hun broeders en zusters de Blijde Boodschap te verkondigen, die hen werd toevertrouwd. En het geloof van Maria gaat dat van de Kerk vooraf, bij het overwegen van het mysterie van haar Zoon.

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Van Woord naar leven

Wat een vreugde moeten deze herders gekend hebben toen ze in Betlehem aankwamen en Maria en Jozef aantroffen, met de pasgeboren Jezus in de voederbak. Het is het gewone volk dat als eerste de beurt en de eer krijgt om Jezus te vinden, te aanschouwen, te aanbidden. Prachtig beeld !Laten we vandaag elkaar deze gezindheid van de herders toewensen. Laten we net als hen ‘gaan’ tot aan de voederbak, om vanuit een diepe ver-wondering Hem te aanbidden. Zonder al te veel woorden, maar vanuit de vreugde die ons reeds gegeven wordt in het verlangen Hem te vinden. Deze vreugde zal zijn volle vervulling kennen wanneer we Hem werkelijk zullen aanschouwen.Het is goed om de kerststal thuis, of waar dan ook, met veel liefde gade te slaan. Dit kan meer zijn dan een louter 'kijken'. Bedoeling van de kerststal is dat we ons ten diepste inleven in het kerstgebeuren, en wel zo dat we deelnemers worden van die eerste uren van Jezus' leven. Het gaat om een 'inleven', om een 'opgenomen worden' in het gebeuren van Kerst. Zo krijgt de kerststal zijn ware betekenis.En wij... wij zullen eenvoudig worden, omdat door het schouwen van het gebeuren, de herders ons zullen brengen in de eenvoud van het geloof, in de vrede die deze eenvoud zal schenken, in de diepe innerlijke beroering van ons hart waar God zelf de oorzaak van is.Thuis, of in de kerk, in alle stilte, alleen of met anderen, diep knielen voor de stal, kan een gebed zijn van ware aanbidding. Ja, laat ons ‘kruipen’ in de stal, naast Maria, mét de herders, om ons te verinnigen met die kleine Jezus in de kribbe, opdat we vanuit die gegeven liefde, liefde mogen worden voor elkaar en de grote wereld rondom ons.Een zalige Kerst !krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, mét Maria en de herders knielen wij neer voor U, zonder al te veel woorden, maar met een hart dat U bemint. Jezus, trek ons in U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.