Lezingen van de dag – dinsdag 26 juli 2016

Joachim & Anna, ouders van de H. Maagd Mariabijbel

gedachtenis / eigen lezingen


Of een kind tot een volwaardig persoon uitgroeit hangt voor een groot deel van de ouders af. Zij leveren het grootste en moeilijkste werk. Aan geen enkel ouderpaar werd daarvan zo’n goddelijke bevestiging gegeven dan wel aan de ouders van Maria. Zo nauwgezet en gewetensvol hebben zij hun stille taak verricht dat hun dochter moeder van Gods Zoon mocht worden.

Over deze twee mensen is geen enkel gegeven bekend. Dit feest is een dankbare hulde aan een goede vader en een verdienstelijke moeder voor hun aandeel in onze heilsgeschiedenis.
De liturgie besteedt eigen lezingen aan deze gedachtenis.


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 44, 1 + 10-15

Over hun wijsheid zullen de volken vertellen.

Laat ons de beroemde mannen prijzen, onze voorvaders, generatie na generatie.
Maar de eersten waren barmhartig, hun rechtvaardigheid werd niet vergeten. Hun naam blijft met hun nageslacht, hun nakomelingen zijn hun goede erfenis.
Hun nageslacht houdt zich aan de verbonden, hun nakomelingen doen dat dankzij hen.
Hun nageslacht blijft tot in eeuwigheid, hun roem zal niet worden uitgewist.
Ze werden in vrede begraven, hun naam leeft voort van generatie op generatie.
Over hun wijsheid zullen de volken vertellen, de gemeenschap zal hun lof verkondigen.


Psalm 132, 11 + 13 + 14 + 17 + 18

Refr.: De Heer schenkt Hem de troon van zijn vader David.

De Heer heeft David trouw gezworen,
en zijn belofte neemt Hij niet terug: Drieeenheid_2
Een van je nazaten
laat Ik je troon bestijgen.

De Heer heeft Sion verkozen
en als woonplaats begeerd:
Dit is, voor altijd, mijn rustplaats,
hier verlang Ik te wonen.

Hier breng Ik Davids huis tot aanzien,
hier ontsteek Ik een lamp voor mijn gezalfde.
Zijn vijanden bekleed Ik met schande,
maar op zijn hoofd schittert een kroon.


Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 16-17

‘Gelukkig jullie ogen omdat ze zien’.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Van Woord naar leven

Jezus sprak tot zijn leerlingen: 'Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.'Inderdaad, vele geslachten voor de tijd van Jezus verlangden naar het Messiaanse tijdperk waarover zo dikwijls geprofeteerd werd door de profeten. De leerlingen, en velen met hen uit die dagen, mochten het allemaal van dichtbij meemaken. Wat een bijzondere tijd moet dat geweest zijn.Wij zouden kunnen jaloers zijn op deze mensen. Want wat zij mochten zien kunnen wij - sinds de hemelvaart van Jezus – niet meer zien. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat Jezus ons dan zou berispen, zoals Hij dat deed tot zijn leerlingen die niet konden geloven dat Hij iemand kon genezen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen?’ (Mt. 17, 17)Wie kijkt met de ogen van de Geest (en die gave is ieder van ons geschonken bij ons doopsel) is in staat de Heer wel degelijk te zien. Toegegeven: anders dan vroeger, maar daarom niet minder reëel. Hij is even echt aanwezig in onszelf en de medemens dan in de tijd dat Hij lichamelijk rondliep toen met zijn leerlingen.Wie Hem wil zien, Hem wil ontmoeten, van Hem wil ontvangen, moet kijken in zichzelf want daar woont Hij, wil Hij ieder van ons in zich trekken. Ook in de medemens – elke medemens op aarde ! – woont Hij en vraagt om bemind te worden.Een andere vorm van Jezus’ tegenwoordigheid is de eucharistie. Naar de geconsacreerde hostie kijken is naar Jezus kijken, tastbaar aanwezig. De communie ontvangen is Jezus ontvangen. Wat een groot geschenk gegeven aan de Kerk en de hele mensheid !Denken we ook aan zijn aanwezigheid in de andere sacramenten, alsook in het wezen van de Kerk. Zo'n rijke mysteries !!Nog een andere wijze van Jezus’ aanwezigheid is het Woord uit de Schrift. De Bijbel lezen is God beluisteren, het is een zeer diepe vorm van gebed. Doorheen het Woord raakt Jezus ons genadevol aan. Bedoeling is deze genade welkom te heten opdat ze ons kan leiden en omvormen tot die mensen die God met ons voorheeft. Geen makkelijke weg, maar rijk voor hen die arm zijn geworden van zichzelf.Ook doorheen vele gebeurtenissen die op het eerste gezicht eerder toevallig lijken, is Jezus meer aanwezig dan we doorgaans denken. Maar daarvoor moeten we leren kijken met gelovige ogen, leren zien met een gelovig hart. Gelovig, in de zin van overgave aan het diepere van het gebeuren.En dan hebben we nog de mysteries van geboorte en dood waarin God zich heel bijzonder toont.En niet te vergeten de schoonheid van de schepping.Enz enz…Laat ons niet enkel bidden, maar laat ons gebed worden. We zullen zien wat zovelen voor de tijd van Jezus verlangden te zien.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, indexin uw naam willen wij God danken om uw grootouders, Joachim en Anna. Ook al weten we geschiedkundig weinig of niets over hen, we willen hen vandaag van harte in de bloemekes zetten.Vandaag willen wij bijzonder bidden voor onze gezinnen; dat het plaatsen mogen zijn waar het gebed een centrale plaats heeft, waar de liefde mag bemind worden, waar Gij ontmoet moogt worden.Heilige Joachim, heilige Anna, bid voor ons. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.