Lezingen van de dag – dinsdag 26 mei 2015

DINSDAG IN WEEK 8 DOOR HET JAAR

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 35, 1-12

Bij rituele offers is de innerlijke houding van gerechtigheid veel belangrijker dan het uiterlijke ceremonieel. Dit laatste is slechts belangrijk in zoverre het een uitdrukking is van onze eigen innerlijkheid. Het onderhouden van de geboden, het bewijzen van weldaden en het geven van aalmoezen zijn daarom echte offers.

Wie de wet in acht neemt brengt veel offers: wie de geboden naleeft brengt een vredeoffer, wie een weldaad bewijst brengt een graanoffer, wie barmhartigheid betoont brengt een dankoffer.
Je verre houden van slechtheid is de Heer welgevallig, je verre houden van onrecht brengt verzoening.
Verschijn niet met lege handen voor de Heer, want dit alles eisen de geboden.
Het offer van een rechtvaardige maakt het altaar vet, de aangename geur stijgt op naar de Allerhoogste.
Het offer van een rechtvaardige wordt aanvaard, het zal niet worden vergeten.
Prijs de Heer met je vrijgevigheid, wees niet karig met de vruchten van de nieuwe oogst.
Breng elke gave met een blij gezicht en heilig de tienden met vreugde.
Geef de Allerhoogste naar wat Hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen.

 

Psalm 50, 5 + 6 + 7 + 8 + 14 + 23

Refr.: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid.

Breng mijn getrouwen vóór mij,
die zich met offers aan mij verbinden.°
De hemel verkondigt Gods gerechtigheid,
Hijzelf treedt op als rechter.

Luister, mijn volk, ik ga spreken,
Israël, Ik ga tegen je getuigen,
Ik, God, je eigen God.
Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor mij het offervuur.

Breng God een dankoffer
en doe wat je de Allerhoogste belooft.
Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 28-31

Wie ingaat op het aanbod van de Heer, en ook wil leven voor God en voor de anderen in navolging van Christus, zal daarin zijn grootste vreugde vinden. En dit niet alleen in een verre toekomst, maar nu reeds, zelfs te midden van moeilijkheden en beproevingen.

Petrus nam het woord en zei: ‘Wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

Van Woord naar leven

Bij Jezus Sirach lezen we vandaag: Geef de Allerhoogste naar wat Hij gegeven heeft, wees vrijgevig, geef naar vermogen.Heel de eerste lezing van vandaag gaat over het geven van offers. We mogen er van uitgaan - zo lezen we toch tussen de regels - dat God houdt van mensen die offeren voor Hem. En da's waar: een offerend mens is een mooi mens, het is een gevend mens, een mens die niet leeft voor zichzelf, maar die 'geeft': hij geeft zichzelf, hij geeft berouw, hij geeft dingen, hij geeft liefde.We moeten, zoals het vers hierboven aanhaalt, geven naar wat God gegeven heeft. En daar Hij zich volledig aan de mens geeft, dienen wij mensen ons dus ook volledig te geven aan Hem. Je 'volledig geven' is samen te vatten in één woord: liefhebben. Dat is het ware offer dat door God gevraagd wordt: Doen wat Hij doet: liefhebben.Het Bijbelcitaat van vandaag zegt: 'Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.' (Rom. 12, 1) Wij zelf moeten dus het offer zijn, en wel in de dienst van God. In wezen is dat de eredienst die God van ons vraagt.Hebben we gezondigd... Heb berouw en ga naar God. Een nederig offer. Moet er vergeven worden... Gewoon doen... En zeer rijk offer. Zijn er mensen die we materieel of financieel kunnen bijstaan... naar vermogen doen zou ik zeggen. Een broodnodig offer voor velen. Hebben we tijd over... zoek een sociaal engagement in de buurt. Ook een zeer schoon offer. Raakt de oorlog in de wereld je, de haat, de onvrede,... tracht te vasten. Een zeer waardevol offer. Tijd maken voor gebed, smeekgebed, lofgebed, enz... dagelijks doen ! Een offer van cruciaal belang. Vragen onze pubers naar het 'goede gesprek'... Doen, heel belangrijk ! Een niet makkelijk maar voor hen een offer van betekenis. Enz enz...Ons leven kan één groot offer zijn voor God, een ware gods-dienst. Het grote voorbeeld is onze Heer Jezus die zichzelf totaal gegeven heeft op het kruis om de mensheid op te tillen tot in de schoot van de Vader, om verzoening teweeg te brengen tussen de van God vervreemde mens met hun Schepper. Net als Jezus mogen wij ons leven geven in de situatie waarin we leven, op de weg waarop we ons nu bevinden. Laten we leven voor God. Laten we niet leven om onszelf te dienen, maar om God te dienen. Ja, laat ons de weg van de liefde gaan, blij en eenvoudig, verstandig en naar vermogen.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,jesus-christ-icon totaal gegeven liefde, geef dat wij naar uw voorbeeld, en vanuit uw aanwezigheid in ons, ons totaal mogen geven aan het leven. Doorheen het leven roept God immers op lief te hebben, offer te zijn, vrede te scheppen. Kom heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van Gods liefde. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.