Lezingen van de dag – dinsdag 3 januari 2017

dinsdag na 1 januaribijbel


Uit de eerste brief van Johannes 2, 29 – 3, 6

Het geloof doet alles anders zien. Het kan een mens radicaal veranderen. Het maakt mensen tot kinderen van God, en doet hen Gods leven delen. Het neemt hen op in Jezus. Dit vraagt anderzijds van de mens een fundamentele stellingname tegen alles wat zonde is.

Vrienden,
u weet dat Jezus rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.
Ieder die dit vol vertrouwen van Hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.
U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in Hem geen zonde.
Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.
Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet.

 

Psalm 98, 1-6

Refr.: Juich als de Heer, uw Koning, verschijnt.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht. Drieeenheid_2

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

Zing voor de Heer bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.

Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de Heer, uw Koning, verschijnt.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 29-34

Johannes de Doper is een wegwijzer van Oud- naar Nieuw Testament. Als laatste profeet kondigt hij niet alleen de komst van de Messias aan, maar hij mag Hem ook letterlijk aanwijzen. Zijn zending bestaat erin te getuigen, en dan zelf te verdwijnen naar de achtergrond. Hij moet het heilsinitiatief aan Jezus overlaten.

Johannes zag Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’
En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Van Woord naar leven

Johannes droeg zijn zending, hij had zijn roeping, en beantwoordde daaraan. Hij verwees naar Christus, naar het hart van ons bestaan.Moeten wij zijn zoals Johannes de Doper ? Ja en nee.Nee, opdat we Johannes niet zijn, en omdat de Heer niet moet worden aangewezen zoals toen aan de oevers van de Jordaan.Maar ook ja. Wij mogen zijn zoals Johannes. Want, zoals we gisteren zeiden, is Jezus op onnoembare vele en verschillende wijzen onder ons terwijl velen Hem niet zien, wat jammer is. Moest Hij meer gezien worden, ontvangen en bemind,... de wereld zou dikwijls bespaard zijn van veel leed waarmee het vandaag te kampen heeft; leed als gevolg van de zonde.De wereld van vandaag heeft meer dan ooit mensen nodig als Johannes; mensen die Jezus aanwijzen, die Hem aanduiden waar Hij onder ons komt. Of om het anders te zeggen: Onze samenleving smacht naar mensen die door hun wijze van leven spreken over datgene waarover het ten diepste gaat in het leven, en wel op zo'n wijze dat anderen er door bevrucht worden en zin krijgen om de zin van het bestaan te doorgronden en er hun leven aan te geven.Doorgaans moet je daar niet al te veel voor doen, maar gewoon authentiek christelijk leven: fris, blij en eenvoudig. Fris door met een wakkere geest je te geven aan het moment, blij door gewoon vriendelijk en warm de mensen nabij te zijn, en eenvoudig omdat ware genegenheid niet anders kan dan eenvoudig beleefd worden. Wie als christen zo leeft en werkt spreekt van God.Laten we daarbij het gebed niet vergeten voor hen waarvoor we leven, voor hen die God ons toevertrouwt. Onszelf en de ander biddend bij de Heer brengen gaat vooraf aan al het andere, doordat het onszelf en de anderen brengt onder de zegen van onze algoede God. En waar Gods zegen rust wordt veel mogelijk.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,pantokrator leer ons lief te hebben zoals Gij ons liefhebt. Wie liefheeft zoals Gij liefhebt is immers beeld van God. Schenk ons de eenvoud van het evangelie, de frisheid van een wakker geest, en de blijheid die de liefde uw glans geeft. Moge Gij alzo uzelf openbaren door ons heen. Tot in lengte van dagen. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.