Lezingen van de dag – dinsdag 31 mei 2016

Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

feest    –    eigen lezingen


De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth is voor gelovigen een historische ontmoeting. De kinderen die zij dragen zullen een hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Louter menselijk gezien staan we hier voor een onverklaarbare zaak. Maria is zwanger, ofschoon zij maagd is; Elisabeth is in haar zesde maand hoewel zij flink in de derde leeftijd zit. Dat mag ons duidelijk maken dat God steeds het initiatief neemt. Daarom is die ontmoeting ook een ontmoeting in geloof; geloof in een God die machtig is en aan kleinen en nederigen zijn wonderwerken doet.


Uit de profeet Sefanja 3, 14-17

De profeet Sefanja nodigt ons uit tot vreugde. Want de Heer is blijvend in ons midden. Wie kan dan nog treuren of vrezen ?

Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De Heer heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Heer, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ De Heer, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen.


Jes. 12, 2-6

Refr.: Inwoners van Sion, jubel en juich !

God, Hij is mijn redder.
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,
want de Heer is mijn sterkte,
Hij is mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht.Drieeenheid_2

Vol vreugde zullen jullie water putten
uit de bron van de redding.
Op die dag zullen jullie zeggen:
Loof de Heer, roep zijn Naam uit.

Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven Naam.
Zing een lied voor de Heer:
wonderbaarlijk zijn zijn daden.

Laat heel de aarde dit weten.
Jubel en juich, inwoners van Sion,
want groot is de Heilige van Israël,
die in jullie midden woont.


Uit het evangelie volgens Lucas 1, 39-56

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares’.

In die dagen reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’
Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.’
Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug naar huis.

Van Woord naar leven

De overweging van vandaag is geïnspireerd aan het boek 'Christus ontmoeten in het getijdengebed - Spiritualiteit van de liturgie der Getijden', in de reeks 'Schrift en Liturgie', nr 18, uitgegeven door de Benedictinessen van Bonheiden, 1992, blz. 151-152Het lied dat wij vandaag lezen in het evangelie, het Magnificat, is het avondlied van de Kerk, dat telkens bij de completen - het avondgebed - wordt gezongen. Het was Ambrosius, de bisschop van Milaan, die in zijn commentaar op het Lucas-evangelie over het Magnificat schreef: "Moge de ziel van Maria in ieder van ons zijn om de Heer te verheerlijken, moge de geest van Maria in ieder van ons zijn om zich in de Heer te verheugen".Maria staat in het hart van de heilsgeschiedenis. De oude liederen van haar volk zijn uitgemond in haar Hooglied, dat wij dagelijks mét haar mogen zingen. Als wij instemmen met Maria's lied, gaan wij staan in die stroom van heil, ontsprongen aan haar unieke begenadiging. Haar begenadiging omvat ons allen, zoals ook haar danklied ons allen insluit.Maria biedt aan het mensgeworden Woord de dankbaarheid en de vreugde van heel de schepping aan.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Maria, met u willen we God danken dat gij moeder zijt over ieder van ons.Maak dat wij onze roeping aanvaarden, zoals gij bij de boodschap van de engel.Dat wij graag een dienst bewijzen, zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.Dat wij de soberheid dragen, zoals gij bij de geboorte van uw Kind.Dat wij de beproevingen kunnen dragen, zoals gij op de vlucht naar Egypte.Dat wij oog hebben voor de nood van een ander, zoals gij op de bruiloft te Kana.Dat wij bestand zijn tegen het lijden, zoals gij aan de voet aan het kruis.Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden, zoals gij het met de apostelen deed.Maria, leer ons leven zoals gij. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.