Lezingen van de dag – dinsdag 6 okt. 2015

DINSDAG IN WEEK 27 DOOR HET JAAR


Uit het boek Jona 3, 1-10

Jona vlucht niet langer voor God. Zijn prediking in de heidense stad Nineve had onmiddellijk tot gevolg dat de inwoners geloven in God en bekeren zich.

Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona:
‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.’
En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’
De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal Hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun aan te doen, en Hij deed het niet.

 

Psalm 130, 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8

Refr.: Israël, hoop op de Heer !

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
Heer, hoor mijn stem.

Wees aandachtig, St.-Jonah-the-Prophet
luister naar mijn roep om genade.

Als U de zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand ?

Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag.

Israël, hoop op de Heer !
Bij de Heer is genade.

Bij Hem is bevrijding,
altijd weer.

Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 10, 38-42

Marta loopt verloren in duizend zorgen van bijkomstige aard. Maria is een voorbeeld van zuivere aandacht voor het Woord. Jezus herinnert Marta dat niet alles evenveel waarde heeft; eerst komt het Rijk van God.

Toen ze verder trokken ging Jezus een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten.
Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’
De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Van Woord naar leven

Jezus wil geen verdeeldheid brengen in het huishouden van Maria en Marta. Integendeel, Hij laat aanvoelen hoe hun huis een echte thuis kan worden. Werken en bezig zijn is noodzakelijk, koken en bedienen is goed, maar alleen daarmee hou je een gezin of relaties niet in stand. Het is niet eens het belangrijkste deel.Tijd en aandacht hebben voor elkaar, luisteren naar elkaars woorden en noden, ruimte scheppen voor elkaars persoon, is niet alleen het hoofdgerecht aan de tafels van mensen, maar ook aan de tafel van de Heer, ook dus in de relatie tussen God en de mens. Dat is de gist in het brood van het leven, dat is het zout in de soep, in het voedsel van ons dagelijks leven met elkaar en van onze omgang als mens mét God.De overweging van vandaag is ontleend aan 'Bezinningen bij Gods Woord van dag tot dag', door de norbertijnen van de Abdij Postel, uitgegeven bij Brepols.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,mgyVmzc leer ons aandacht te schenken aan uw aanwezigheid wanneer we met anderen samen zijn. Geef dat we dan oog en oor hebben voor U, voor uw liefde, uw warmte, uw genegenheid. Geef dat wij vanuit het beluisteren van uw aanwezigheid elkaar mogen ontmoeten en ontvangen zoals Gij ieder van ons in uw hart draagt en bemint. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.