Lezingen van de dag – dinsdag 8 sept. 2015

MARIA GEBOORTE

feest  –  eigen lezingen

Vroeger en nu, hier en elders, is iedere geboorte een blijde gebeurtenis. Voor de Kerk, voor elke gelovige, is de geboorte van Maria een genadevol feit. Het is mee de aanzet van onze eigen verlossing. Want op een wonderbare wijze gebruikt God het geloof en de inzet van mensen om zijn verlossingsplan door te zetten. Maria heeft er op een voortreffelijke manier aan meegewerkt. Een reden om haar geboortedag van harte te vieren !


Uit de profeet Micha 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Dit zegt de Heer: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.’ Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

 

Psalm 13, 6244e8307a57f8ddc100aada7c09329d4

Refr.: Ik zal zingen voor de Heer, mijn leven lang !

Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Ik zal zingen voor de Heer,
Hij heeft mij geholpen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.

Van Woord naar leven

Waarom vieren we in de Kerk de geboorte van Maria ?Waarom vier je de geboorte van je man, je kind, je vader of moeder, je medezuster- of broeder,… Omdat je van die mensen houdt, van hun leven, van God die hen het leven gaf. Verjaardagen zijn feesten van dankbaarheid, van verbondenheid, feesten van lof. Zo ook met de geboorte van Maria. Of Maria werkelijk op 8 september is geboren is nog maar de vraag, maar op zich is die vraag helemaal niet belangrijk. Van belang is dat we haar vieren om juist dezelfde reden dan dat we de geboorte vieren van onze kinderen, van onze partner, enz… We houden van haar, we houden van God die haar het leven gaf (vol van genade), we houden van haar ja-woord, van haar moederschap zowel over Jezus als over ons. Reden genoeg om haar vandaag in de bloemetjes te zetten.Laten we ons in alle eenvoud geven aan Maria, onze Moeder, opdat zij vanuit de hemel, vanuit ons hart, kan doen wat zij zo graag wil doen: ons brengen in de genade van Jezus, in de wil van de Vader, in de liefde van de heilige Geest.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Een oud Marialied :Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij U te zijn.P1010064 Maria Laach Abdijkerk Mariabeeld 210513 Ik heb U niets te geven, niets te vragen deze dag. Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.Lief Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag. Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.Lief Vrouwke, Ik kom niet om te zingen, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te bieden, niets te vragen deze dag. Laat voor mij alleen de grote vreugde als ik Moeder zeggen mag.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.