Lezingen van de dag – dinsdsag 6 aug 2019

 

Gedaanteverandering van de Heer

feest   –   eigen lezingen


Uit het boek Daniël 7, 9-10 + 13-14

Zijn kleed was wit als sneeuw.

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

 

Psalm 97, 1 + 2 + 5 + 6 + 9

Refr.: Vergeet mij niet Heer, die uw volk welgezind zijt.

De Heer is koning, laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 9, 28b-36

Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!

In die dagen ging Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.
Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.
Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.
Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia’, maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!’
Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen.
Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Van Woord naar leven

Over dit evangelie is heel veel te zeggen.Laten we vandaag eenvoudig kijken naar Jezus, meer bepaald naar de biddende Jezus.Bidden is open bloeien in Gods nabijheid, het is ademen, zuurstof nemen, op Gods berg, om in het dal belangrijke stappen te zetten in het leven; grote en dagelijkse kleine stappen.Bidden… zegt Kierkegaard, is je diepste verlangens aan Gods hart brengen en zólang luisteren tot je Hem hoort.Dragen wij de liefde in ons om met regelmaat die stille berglucht in ons hart op te zoeken om te bidden, opdat er ruimte diep in onszelf zou vrijkomen om Gods liefde te kunnen ervaren.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Laten wij bidden naar woorden van Theresia van Lisieux

Heer, een leven leiden van liefde is niet op deze wereld onze tenten opslaan, maar met U de weg van Calvarie gaan en het kruis zien als een schat. Wil ons deze genade schenken, alle dagen van ons leven.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.