Lezingen van de dag – donderdag 16 juli 2020

 

donderdag in week 15 door het jaar


Uit de profeet Jesaja 26, 7-9 + 12 + 16-19

Een diep menselijk stuk bezinning en levenservaring, gerijpt in lijden en tegenspoed, lezen wij vandaag bij de profeet Jesaja. De armen van Jahwe wisten zo hun leven biddend te overwegen. En ondanks ontrouw bij het volk, zagen zij toch hoopvol uit naar de toekomst.

Heer, U effent het pad voor de rechtvaardige, U baant voor hem een rechte weg.
Ook wij verlaten ons op U, Heer: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar U gaat ons verlangen uit.
Reikhalzend kijk ik naar U uit, zelfs ‘s nachts verlang ik naar U. Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
Heer, geef ons vrede, alles wat wij deden, hebt U voor ons gedaan.
Heer, in onze nood hebben wij U gezocht; toen U ons tuchtigde, riepen wij U aan.
Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën, zo verschenen wij voor U, o Heer.
Wij waren zwanger en krompen ineen, maar al wat we baarden was lucht; wij brachten het land geen uitkomst, op aarde werd geen mens meer geboren.
Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven.

 

Psalm 102, 13-21

Refr.: De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

U, Heer, troont voor eeuwig,
uw roem zal duren, geslacht na geslacht.
U zult opstaan en U over Sion ontfermen,
de tijd van genade is gekomen, dit is het uur.
Want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief,
de ruïnes vervullen hen met deernis.

Alle volken zullen de naam van de Heer vrezen,
alle koningen van de aarde zijn majesteit eren.
Ze zullen Hem eren als Hij Sion heeft opgebouwd
en Hij in majesteit is verschenen.
Ze zullen Hem eren
als Hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden
en zich van hun bidden niet afkeert.

Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven,
dan zal een herboren volk de Heer loven.
Ze zullen Hem loven
als Hij heeft neergezien van zijn heilige hoogte,
zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen.
Om het zuchten van gevangenen te horen,
om vrij te laten wie de dood nabij zijn.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus vraagt veel van zijn volgelingen. Hijzelf is zachtmoedig en nederig van hart. Wie op zijn vragen wil ingaan zal door de harde korst stoten en de vreugde vinden van iemand die zich geeft zonder berekenen. Dan is zijn last licht en ontdekt hij de ware liefde.

Jezus nam het woord en sprak:
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Jezus nodigt zijn leerlingen uit om naar Hem toe te gaan, zij die onder lasten gebukt gaan en daardoor vermoeid zijn. Verder nodigt Hij hen uit van Hem te leren; Hij die zachtmoedig is en nederig van hart. Hij belooft hen rust te vinden wanneer ze bereid zijn zijn juk op te nemen; zijn juk dat zacht is, zijn last die licht is.Het juk van Jezus is het juk van de liefde. Beslist een ware opdracht, maar wel een die in de diepte rust geeft. Niet enkel omdat Jezus dat juk met jou draagt, maar ook omdat het dragen van dit juk je volheid van leven schenkt.Het juk dat de mensen zich dikwijls zelf opleggen is het juk van het ego, het juk waar het ik in het centrum van de wereld komt te staan en dat alles en iedereen voor zich zal opeisen. In de diepte is dat zwaar om dragen. Het vervreemdt je immers van de liefde, van God, van datgene waar het om gaat in het leven. Op termijn vernietigt het je persoon, en het haalt de wereld waarin je leeft naar omlaag.Het juk van Jezus daarentegen, is het juk van de vrede, van het vrij zijn, van het ware geluk. Het is het juk van de vreugde, het juk dat niet voorbijgaand is, het juk gericht naar de ander, en wel vanuit Christus inwoning.Wie nederig is ten opzichte van zijn Schepper, wie zacht-moedig in het leven staat, zal leven vanuit de Liefde en daardoor zelf liefde worden. Groeiend, dag na dag.Wel, dat geeft rust.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, moge uw Geest ons in Christus brengen, om van Hem te leren, om in Hem te leven. Opdat we, in ware navolging van Hem, zachtmoedig en nederig zouden zijn, uw Liefde dragend en uitdragend. In Christus' naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.