Lezingen van de dag – donderdag 16 juni 2016

donderdag in week 11 door het jaar


Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 48, 1-14

De profeten waren onversaagde boodschappers van God. Niets of niemand hield hun tegen. Elia en Elisa waren daarvan typische voorbeelden. Het latere boek Jezus Sirach spreekt met lof over hun inzet. Ze zijn ook voor ons een aansporing om niet te wijken voor eigen voordeel of voor opspraak.

Toen kwam Elia, een profeet als een vuur, zijn profetieën brandden als een fakkel. Hij bracht hongersnood over het volk, door zijn inzet voor de Heer maakte hij het klein in aantal. Op bevel van de Heer hield hij de regen tegen en liet hij driemaal vuur uit de hemel komen.
Hoezeer werd u geroemd, Elia, om uw wonderdaden, wie kan zich in roem met u vergelijken? U hebt een gestorvene opgewekt uit de dood, uit het dodenrijk, op bevel van de Allerhoogste. U hebt koningen ten onder doen gaan en voorname mannen op hun ziekbed laten sterven. Op de Sinai hebt u terechtwijzingen gehoord en op de Horeb strafgerichten. U hebt koningen gezalfd om te vergelden en profeten om u op te volgen. U werd opgenomen in een wervelwind van vuur, in een wagen met vurige paarden.
Over u staat geschreven dat u klaarstaat voor de vastgestelde tijd, om de toorn te stillen vóór hij razernij wordt, de ouders te verzoenen met de kinderen, de stammen van Jakob te herstellen. Gelukkig zijn zij die u gezien hebben en in liefde zijn gestorven; ook wij zullen zeker leven.
Elia verdween in een wervelwind, en Elisa werd van zijn geest vervuld. Hij beefde in zijn tijd voor geen enkele leider, niemand kreeg hem in zijn macht. Niets ging zijn krachten te boven, zelfs toen hij al gestorven was, profeteerde zijn lichaam nog. Bij zijn leven gaf hij tekenen, ook na zijn dood verrichtte hij wonderbaarlijke daden.


Psalm 97, 1-7

Refr.: Wees blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.

In wolk en duisternis is Hij gehuld, Drieeenheid_2
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

Vuur gaat voor Hem uit,
rondom verterend wie tegen Hem opstaan.

Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.

De bergen smelten als was voor de Heer,
voor de Heer van heel de aarde.

De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.

Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.


Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 7-15

Eén zaak blijkt duidelijk in het gebed dat Jezus ons leerde: Wij kunnen slechts oprecht bidden tot de Vader als wij de kinderen van diezelfde Vader, onze medemensen, steeds weer opnemen en vergiffenis schenken.

Jezus zei tot zijn leerlingen:
‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.
Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Van Woord naar leven

Het christelijk gebed is een geheimnisvol leven met God, een deelnemen aan de kern van zijn wezen, aan zijn goddelijke, drieëne Liefde. In het gebed mogen we aanzitten aan de tafel van de Drieëne God, mogen we drinken van zijn Liefde zoals een kind drinkt aan de borst van zijn moeder. Heel bijzonder uit zich dat in de woorden die de Heer ons zelf aanleert in het 'Onze Vader'. Doorheen dit gebed zal Hij ons opnemen in zijn Liefde opdat we zelf Liefde worden. Hij in ons.Het is goed het 'Onze Vader' doorheen de dag in de stilte van ons hart met regelmaat te prevelen, te zingen, te overwegen. Meer dan we vermoeden brengt dit gebed ons in Gods leiding over ons leven.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Onze Vader,Candle_burning die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw Naam. Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.