Lezingen van de dag – donderdag 18 febr. 2016

DONDERDAG IN DE 1e WEEK VAN DE VASTEN


Uit het boek Ester (andere nummering dan in Willibrord) 8, 12 + 14-16 + 23-25

In naam van heel het volk bidt Ester tot God om hulp. Dit gebed van de Grote Verzoendag van de Joden geeft de Kerk ons vandaag als voorbeeld. In Ester erkennen wij een vrouw van geloof. Zij durft hopen tegen alle menselijke hoop in.

Koningin Ester zocht, in doodsnood, haar toevlucht bij de Heer. Zo bad ze tot de Heer, de God van Israël.
‘Mijn Heer,’ zei ze, ‘U die als enige onze koning bent, help mij, nu ik alleen sta en geen andere helper heb dan U, want ik ga mijn leven op het spel zetten. Vanaf mijn geboorte heb ik in de stam waaruit ik voortkom horen vertellen dat U, Heer, uit alle volken Israël gekozen hebt om voor altijd uw eigen volk te zijn. Uit allen die ooit geleefd hebben koos U onze voorouders, en U hebt voor hen gedaan wat U had beloofd. Vergeet ons niet, Heer, openbaar U in deze tijd van nood. En schenk mij moed, koning van de goden, hoogste in macht. Leg mij de juiste woorden in de mond als ik tegenover de leeuw sta, en laat hem de man die de strijd met ons heeft aangebonden gaan haten, zodat hij en zijn medestanders te gronde gaan. Grijp in en red ons, en help mij, nu ik alleen sta en geen andere helper heb dan U, Heer.’

 

Psalm 138, 1 + 2 + 3 + 7c + 8

Refr.: Heer, laat het werk van uw handen niet los.

Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden.8c2da01e89b7383cc1506148b331c343

Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel,
uw Naam loven om uw liefde en trouw.

Grote dingen hebt U beloofd,
tot eer van uw Naam.

Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

Uw rechterhand brengt mij redding,
de Heer zal mij altijd beschermen.

Heer, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

 

Uit het evangelie volgens Mattëus 7, 7-12

Uit Jezus’ eigen mond vernemen we de waarde van elk nederig gebed. God is niet ver weg. Hij luistert naar ons. God is bereidwilliger dan een vader, die zijn eigen zoon geen steen zal geven als hij brood vraagt. Bidden met vertrouwen en volharding is de opdracht van elke christen.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’

Van Woord naar leven

Vraag, zoek, klop. Dat is wat wij moeten doen. Dan komt wat God zal doen. Er zal gegeven worden, je zult vinden en er zal worden opengedaan. De nadruk ligt dus op de vervulling van de wensen, van de wensen van het menselijk hart. Maar juist omdat de nadruk ligt op het hart ligt de nadruk evenzeer op de voorwaarden waaraan deze vervulling is gebonden.Niet het verlangen op zichzelf is voldoende. Er staat niet: 'verlangt en je zal gegeven worden.' Er staat niet: 'als je je bewustzijn maar flink oefent en masseert in de richting van wat je verlangt, dan zal het je gegeven worden.' Er staat ook niet: 'geloof in jezelf, vertrouw op jezelf. Dan zullen de gebraden eenden van het geluk je zomaar in de mond vliegen.'Nee, je moet uit jezelf weg, je moet juist niet vertrouwen op jezelf. Je moet zoeken, je moet uit je huisje, en je moet kloppen aan een deur waar iemand woont. En die deur kan worden opengedaan door iemand die zijn hart voor je opent. Dus je moet bij iemand aankloppen.Die Iemand is Jezus zelf. Bij Hem mogen we aankloppen, van Hem mogen we ontvangen, aan Hem mogen we vragen. Maar een gelovige vraagt vanuit zijn ontmoeting met de Heer. Hij vraagt wat thuis hoort in Gods wil. Al het andere is uit den boze.God is geen frisdrank-automaat waarin we wat gebedjes steken om onze verlangens ingewilligd te zien. Nee, God wil ons in ontmoeting brengen met Hem. Hij wil ons vanuit deze ontmoeting tot mensen maken die ‘ja’ zeggen op zijn Liefde.Laten ons bidden, laat ons aankloppen, laat ons vragen… maar altijd in Gods wil.Kom heilige Geest.kris (geïnspireerd aan woorden van J. Bots, sj)Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,holy-spirit-red leer ons te bidden in totale overgave, erkennend dat wij U nodig hebben om het volle leven te leven. Dat uw heilige Geest ons mag bezielen wanneer wij pogen te bidden, opdat onze woorden vervuld mogen zijn van verlangen naar U. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.