Lezingen van de dag – donderdag 18 juli 2019

 

donderdag in week 15 door het jaar


Uit het boek Exodus 3, 13-20

Mozes deinst terug voor zijn opdracht. Hij vraagt aan God in wiens naam hij moet spreken. ‘Ik-zal-er-zijn’, klinkt het antwoord. Met deze opdracht kan Mozes op weg.

Toen Mozes de stem van God had gehoord in het vuur dat opvlamde uit een doornstruik sprak hij opnieuw tot God: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “Ik-zal-er-zijn heeft mij naar u toe gestuurd.”’
Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en Hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en Ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’”
Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, jullie God, offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal Ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen, Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten, en dan zal hij jullie laten gaan.’

 

Psalm 105, 1 + 5 + 8 + 9 + 24 + 25 + 26 + 27

Refr.: Voor eeuwig blijft Gods verbond van kracht.

Loof de Heer, roep luid zijn Naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.
Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan,
de oordelen die Hij heeft uitgesproken.

Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken,
zijn belofte aan duizend geslachten,
het verbond dat Hij sloot met Abraham,
en voor Isaak bevestigde met een eed.

God maakte zijn volk zeer vruchtbaar,
machtiger dan wie het belaagden.
Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten,
en spanden samen tegen zijn dienaren.

Hij stuurde Mozes, zijn dienaar,
en Aäron, de man van zijn keuze.
Zij kondigden zijn wondertekenen aan,
machtige daden in het land van Cham.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28-30

Jezus vraagt veel van zijn volgelingen. Hijzelf is zachtmoedig en nederig van hart. Wie op zijn vragen wil ingaan zal door de harde korst stoten en de vreugde vinden van iemand die zich geeft zonder berekenen. Dan is zijn last licht en ontdekt hij de ware liefde.

Jezus nam het woord en sprak:
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Van Woord naar leven

Als je in stil gebed gaat moet je je ogen eens sluiten. Tracht de Heer te ‘zien’ met je hart en luister naar die warme woorden die Hij ook tot u uitspreekt: ‘Kom naar mij, jij die vermoeid zijt, jij die onder lasten gebukt gaat, Ik zal je rust geven’.Jezus vraagt: ‘Kom naar mij’. Hij vraagt een beweging van ons. Hij vraagt dat we ons naar Hem richten, een stap zetten naar Hem, ons openen voor Hem. Nederig als Hij is, wacht Hij op opening, op verwelkoming. Hij dringt zich niet en nooit op. Dit past niet bij de liefde. De liefde klopt aan, biedt zich aan, en wacht tot de ander z’n hand uitstrekt.Geef je aan de Heer, vlij je tegen Hem aan. Zullen je lasten en zorgen verdwijnen? Nee hoor, je houdt de volle last van het leven. Maar je zal het niet meer alleen dragen. De Heer zal het samen met u dragen. Of beter gezegd: Hij zal u dragen, met al je zorgen en lasten, ook met je blijdschap en vreugden. Dragend zal Hij in u aanwezig zijn. En dat is een wezenlijk verschil dan dat je je zorgen draagt los van Hem.Wie zich gedragen weet door Hem zal zich ook gaan gedragen naar Hem. Je zult namelijk de ervaring hebben zelf zachtmoedig en nederig te worden. Niet als prestatie, maar als gevolg van de genade in Hem te leven. Zo zul je je eigen zorgen dragen, en anderen nabij zijn in het dragen van hun zorgen, en wel : zacht-moedig en nederig. Zoals de Heer.Geliefde mensen, de Blijde Boodschap is zo mooi, zo diep. Laten we haar met al de liefde die we in ons dragen ten diepste koesteren, opdat ze handen en voeten mag krijgen in ons dagelijks leven. In diep geloof, in eenvoud, in puurheid. Kortom: in Christus.Een hele mooie donderdag voor ieder van u.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, moge de heilige Geest ons hart wenden naar U, opdat we U ten diepste welkom mogen heten, ons neerleggend in uw vrede, drinkend van uw genade, levend in uw leven. Mogen wij zo, zoals Gij, nederig worden en zachtmoedig, het leven dragend in U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.