Lezingen van de dag – donderdag 19 mei 2016

donderdag in de zevende week door het jaar


Uit de brief van Jakobus 5, 1-6

Dikwijls is rijkdom een gevolg van directe of indirecte onrechtvaardigheid. Zoiets is wraakroepend. Ook tot de Heer zijn de kreten van deze armen, van de ontelbare slachtoffers van economische systemen, doorgedrongen. Hij vergeet dit roepen om gerechtigheid niet.

En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.

 

Psalm 49, 14-20

Refr.: Zalig de armen van geest.

Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen,
zo vergaat het wie zichzelf graag horen:
als schapen verblijven zij in het dodenrijk,
en de dood is hun herder.Drieeenheid_2

In de morgen vertrappen de oprechten hun graf,
hun lichaam teert weg
in het dodenrijk en vindt geen rust.
Maar mij zal God vrijkopen
uit de macht van het dodenrijk,
mij zal Hij wegnemen.

Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt,
een groter huis heeft en meer weelde.
Want bij zijn dood kan hij niets meenemen,
zijn weelde volgt hem niet in het graf.

Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven,
wie roemt je niet in je voorspoed ?
Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht,
bij hen die het licht nooit meer zullen zien.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 9, 41-50

Wie uit liefde zijn medemensen benadert, benadert Christus zelf. Wie hen kwaad berokkent, benadeelt Christus zelf. Wie hen ergert en hen tot zonde brengt, moet de oorzaak van de ergernis wegnemen uit zijn leven, zelfs als kost het hem een oog of een hand.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd.
Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden.
En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

Van Woord naar leven

'Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.' Zo zegt ons Jezus vandaag.Lieve mensen, ik weet niet hoe jullie frietjes eten, maar wij hier thuis eten frietjes met zout. Frietjes zonder zout… nee, het zou niet smaken, het zou smaakloos zijn. Zo is het ook in het leven. We zijn geroepen zout op ons leven te strooien, opdat onze omgang met elkaar smaakvol zou zijn. Zonder innerlijk zout zou ons leven smaakloos zijn.De Heer is het grote zoutvat van ons bestaan. Hij is het innerlijk zout van ons leven. Neem dat zout weg… wat zouden we nog zijn… Smaakloze, droge, saaie mensen, waar niemand wat aan heeft.De Heer geeft smaak aan ons bestaan, Hij is de pit van onze liefde voor elkaar, de glimlach van God, de warmte van de Geest. Hij maakt door ons en met ons de samenleving in de diepte mooi. Zijn zout doet de samenleving goed omwille van het feit dat de liefde de samenleving deugd doet. De liefde is de bedoeling van de samenleving. Neem deze liefde, dit zout, weg, en wat schiet er nog over van de samenleving: een koude gemeenschap van mensen. Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Daar mogen we niet aan toegeven.Laat ons zout zijn voor elkaar, in de hele kleine dingen van elke dag. Moge we dit doen vanuit Jezus in ons hart, het zoutvat van ons leven.En lukt het eens een dag niet… ach, geen nood. God bemint je er niet minder om. Morgen weer een nieuwe dag.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,cosmic-christcu Gij zijt het zout der aarde, en wilt de pracht van Gods liefde door ons heen openbaren. Moge Gods Geest in ons neerdalen, opdat wij zuivere instrumenten van U mogen worden, en alzo Gods schoonheid gezien wordt, erkend en bemind. Mogen wij, vanuit U, zout zijn voor Kerk en samenleving. Kom Jezus, neem ons op in U, schenk ons uw heilige Geest, maak ons deelgenoot van uw leven in de Vader. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.