Lezingen van de dag – donderdag 2 juni 2016

donderdag in week 9 door het jaarbijbel


Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 8-15

In de gevangenis te Rome schrijft Paulus aan zijn leerling. Het klinkt als zijn testament. Hij wil lijden en sterven met Christus om met Hem te verrijzen. Dit zegt hij met woorden die sterk doen denken aan een geloofsbelijdenis en aan een doophymne.

Dierbare,
houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten; daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.
Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven; als wij volharden, zullen we ook met Hem heersen; als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen; als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.
Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is.
Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.


Psalm 25, 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 14

Refr.: Heer, leer mij uw paden te gaan.

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan. Drieeenheid_2

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.

Goed en rechtvaardig is de Heer:
Hij wijst zondaars de weg.

Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
Hij leert hun zijn paden te gaan.

Liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.

De Heer is een vriend van wie Hem vrezen,
Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.


Uit het evangelie volgens Marcus 12, 28-34

De kern van het christendom ligt in het gebod van de liefde. Wij kunnen God niet beminnen zonder van onze naaste te houden. En wij kunnen van onze naaste niet houden, als wij God niet beminnen. Het één gaat niet zonder het ander.

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’
Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’
Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’
En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

Van Woord naar leven

Jezus antwoordt op de vraag van een Schriftgeleerde wat van alle geboden het belangrijkste gebod is : Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.Luister Israël... dit gaat vooraf aan al het andere: bereid zijn tot luisteren, leren zwijgen, stil worden, de stilte beminnen, de leegte koesteren, de woestijn omhelzen, houden van droogte, arm worden van geest,… enkel de Heer. Kijken naar Hem; in je ziel of naar de eucharistie, vertoeven bij Hem, in zijn aanwezigheid, bij zijn Woord. God God laten zijn, jij zijn kind, door Hem gebaard. De liefde er laten zijn, zonder woorden. Ja, luister Israël… Luister, in de Geest en met de minne van een verliefde.Onze God is de enige Heer... Hem het centrum laten zijn van je leven, het hart van je bestaan, de enige, ene en ware God. Enkel Hem aanbidden, niets of iemand anders, enkel God. Hij, je alfa en je omega, je oorsprong en je doel, je diepste motivatie, de ziel van je doen, de ziel van je laten, het levend hart van je liefde. Onze God, onze enige Heer…Heb de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht... God liefhebben met je hele zijn, je ziel als zijn tabernakel waar je Hem ontmoet als een gebed zonder ophouden. Vanuit Gods inwoning gemeende warmte leggen in je daden; met de liefde van de Heer neergelegd in je hart. Je verstand als bron van inzicht en wijsheid, kennis van wat is, Hem prijzend in heel het zijn. Met al je krachten die je in je draagt, 'ja' zeggend in het ja van de Heer.Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf... Jezelf liefhebben en waarderen, je roeping beminnen en koesteren, haar hoog achten als de weg van je diepste gehoorzaamheid. Om van de ander te kunnen houden, om hem ten diepste te kunnen beminnen, vanuit de Liefde die u bemint.Er zijn geen geboden belangrijker dan deze... Liefhebben… het hart van ons christen-zijn. Beminnen tot het uiterste. Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen, Eucharistie; weg van liefde. De Heer is ons voorgegaan, de Heer gaat met ons mee.Kom, verliefde ziel, vlij je neer tegen de Heer, en ga, leef, bemin, met Hem, door Hem, in Hem.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,2755369349_61c8c34180_b in de liefde tot U en tot de naaste doet Gij de bron ontspringen van het geluk waartoe wij allen zijn geschapen. Laat uw wet het richtsnoer van ons leven zijn. Leer ons daaruit de wijsheid putten die wij nodig hebben om te komen tot uw gemeenschap. In Jezus’ naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.