Lezingen van de dag – donderdag 27 juli 2017

donderdag in week 16 door het jaar


Uit het boek Exodus 19, 1-2 + 9-11 + 16-20

God brengt zijn volk steeds nader tot Hem. Nadat Hij het bevrijd had uit Egypte brengt Hij het samen rond de berg Sinaï om zijn verbond met hen te sluiten. Mozes treedt telkens op als bemiddelaar. In een machtig visioen van geraas en gedonder laat God zijn macht blijken. Alles wat God zei, wilden zij volbrengen.

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.
De Heer sprak tot Mozes: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer Ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’
Toen Mozes de Heer vertelde wat het volk had geantwoord, zei de Heer hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de Heer voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai.’
Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.
De Heer was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar Hem toe te komen, en Mozes ging naar boven.

 

Dan. 3, 52-56

Refr.: U komt de lof toe in alle eeuwen !

Geprezen bent U, Heer, God van onze voorouders,
geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen is uw heilige en luisterrijke Naam,
geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U in uw heilige en luisterrijke tempel,
geprezen, bezongen en verheerlijkt in eeuwigheid.

Geprezen bent U, die afgronden peilt
en op de cherubs troont,
geloofd en verhoogd in eeuwigheid.

Geprezen bent U op de troon van uw koninkrijk,
geprezen, bezongen en verhoogd in eeuwigheid.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 10-17

Tot de menigte sprak Jezus in parabels. Aan zijn leerlingen gaf Hij de verklaringen ervan. Zij die ervoor openstaan ontdekken wel de bedoelingen van de Meester. Zij die zich afsluiten begrijpen Jezus’ manier van spreken niet. Al lijkt zijn prediking een mislukking: de goede afloop ervan staat vast.

De leerlingen kwamen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’
Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”
Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Van Woord naar leven

In de tussenzang, uit het boek Daniël, lezen we vandaag: 'Geprezen is uw heilige en luisterrijke Naam, geprezen, geloofd en verhoogd in eeuwigheid.'Terwijl ik de site aan het voorbereiden ben, en deze tussenzang lees, gaan mijn gedachten naar een gesprek dat ik vandaag had bij ons in het Woon- en Zorgcentrum met een bejaarde man. Hij is in de negentig, zijn geheugen laat het wat afweten, maar de man spreekt woorden vervuld van wijsheid. Zo vertelde hij me dat het belangrijkste op je oude dag is: tevredenheid. Toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde stak hij zijn vingen naar boven: 'Dankbaarheid' zei hij. 'Dankbaar jegens God om de dag, om de dingen die je krijgt en de liefde die je gegeven wordt.' Op het einde van ons gesprek zei ik: 'God is toch goed he'. Waarop hij zei: 'God is het beste wat me ooit is overkomen'.Als ik dan dat vers lees uit het boek Daniël, dan denk ik: deze man begrijpt en beleeft deze woorden. In zijn oude jaren, waarin hij al zoveel heeft moeten afgeven (zijn vrouw, het alleen wonen, voor zichzelf kunnen zorgen) kan hij toch dankbaar zijn; tevreden met het weinige dat hij nog heeft en de liefde die hij krijgt van zijn kinderen, en het personeel. Het is een dankbaarheid die bij hem duidelijk zijn wortels heeft in het bestaan van God.Lieve mensen, laat ons leren van deze man. Laat ons tevreden zijn, dankbaar om de kleine dingen, God dankend om Hem en wat Hij geeft doorheen goederen en mensen. Moge deze dankbaarheid een stil gebed worden jegens God; een gebed van lof, een gebed zonder ophouden.Ja, geprezen is Hij, tot in eeuwigheid.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, vervul ons hart met een geest van dankbaarheid; dankbaarheid jegens U, dankbaarheid om het leven, dankbaarheid om al wat we krijgen in goederen en liefde. Gij, Heer God, zijt de oorsprong van al het goede. Geprezen zij uw Naam, tot in eeuwigheid. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.