Lezingen van de dag – donderdag 28 juli 2016

donderdag in week 17 door het jaarbijbel


Uit de profeet Jeremia 18, 1-6

Jeremia herneemt hier het vertrouwde beeld van het boek Genesis: de mens is als leem in de hand van de pottenbakker. Zoals de leem kan de mens niet ontsnappen aan de boetserende handen van God. Al het is het beeld nadien door anderen vervangen, het onderlijnt zeker dat het initiatief met de mens bij God ligt.

De Heer richtte zich tot Jeremia:
‘Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal Ik laten horen wat Ik je te zeggen heb.
Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld.
De Heer zei: ‘Volk van Israël, Ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’


Psalm 146, 2-6

Refr.: Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft.

De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta. Drieeenheid_2

Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.

Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God.

God, die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
Hij die trouw is tot in eeuwigheid.


Uit het evangelie volgens Matteüs 13, 47-53

De parabel over het net handelt over de veroordeling van de slechten. Dit zal pas gebeuren op het einde der tijden. God laat hen alle kans om zich nog te bekeren. Hiermee eindigt de reeks parabels van Matteüs over het koninkrijk. Hij toonde er in hoe het Oude Verbond zijn voltooiing vond in het nieuwe.

Jezus sprak tot de menigte:
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Hebben jullie dit alles begrepen?’
‘Ja’, antwoordden ze.
Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’
Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats.

Van Woord naar leven

'Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker', zo spreekt God vandaag doorheen de profeet Ezechiël.God is de pottenbakker, wij zijn de klei. Wij zijn geroepen om ons te geven aan het scheppende werk van de pottenbakker. Zo zullen we die pot, dat beeldje, worden zoals de pottenbakker het gewild heeft.Het verschil met echte klei is dat de mens 'nee' kan zeggen: 'nee' tegen het werk van God in jezelf. Wij hebben de vrijheid om van Hem weg te lopen, onze eigen weg te gaan los van Hem, ons leventje zelf in handen te nemen alsof God niet bestaat.Het zou jammer zijn moesten we vergeten dat God met ieder van ons een bepaalde weg wil gaan. Want dat wil Hij wel degelijk. Hij wil het met ieder van ons persoonlijk, alsook met de Kerk als gemeenschap, alsook met de hele mensengemeenschap.Als je de dag van vandaag de wereld inkijkt dan zien we verschillende brandhaarden. Denk aan de wandaden van IS en Al-Shabaab, aan de drugoorlogen in Zuid-Amerika, aan vele vormen van bezetenheid door het kwaad wereldwijd. Maar denken we ook aan de talrijke brandhaarden binnen onze gezinnen, binnen relaties, tussen collega’s, ook de brandhaarden in ons eigen hart.Moge God de wereld, ieder van ons, vergeven, en mogen wij ons allen in waarheid keren tot Hem. Moge Hij terug de pottenbakker zijn voor ieder van ons, voor de gehele mensheid.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, klei was je in de handen van je Vader, Hij Our-Lord-Jesus-Christ-icon-from-the-main-church-iconostasis-by-Nun-Katherine-Westonboetseerde je naar zijn liefde opdat je de wereld zou tonen wat het betekent te leven in Gods wil. Heer, trek ons in de brand van uw liefde, opdat wij U volgend, verenigd met U, mogen doen wat God van ons vraagt. Kom Jezus, kom,  voltrek in ons het wonder van uw liefde. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.