Lezingen van de dag – donderdag 28 mei 2015

DONDERDAG IN WEEK 8 DOOR HET JAAR

Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 42, 15-25

Jezus Sirach staat vol bewondering voor Gods schepping. In tegenstelling tot andere scheppingsverhalen daalt hij af naar de innerlijke samenhang en de onderlinge orde van de schepping. Dit alles heeft God voor de mens in wijsheid gedaan. Wij delen in zijn bewondering !

Ik zal de werken van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien. Door het woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd. De zon ziet lichtend op alles neer, de Heer vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht gevestigd.
Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat Hem en niet één woord is voor hem verborgen.
Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend, Hij is onveranderlijk, van vóór het begin tot in eeuwigheid. Aan Hem wordt niets toegevoegd of afgedaan, Hij heeft van niemand raad nodig.
Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe schitterend om te zien. Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het gehoorzaamt Hem wanneer het nodig is. Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander, Hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is.
Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is, wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien ?

 

Psalm 33, 2-9

Refr.: Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Huldig de Heer bij de klank van de lier,
speel voor Hem op de tiensnarige harp.
Zing voor Jem een nieuw lied,zonnebloem
speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de Heer,
alles wat Hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de Heer is de aarde vervuld.

Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
Hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

Laat heel de aarde vrezen voor de Heer,
en wie de wereld bewonen Hem duchten,
want Hij sprak en het was er,
Hij gebood en daar stond het.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 46-52

‘Zorg dat ik weer kan zien’.

Toen Jezus met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’
De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’
En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Van Woord naar leven

Het evangelie vandaag eindigt met: 'Meteen kon hij weer zien en hij volgde Jezus op zijn weg.'Ook al gebeurt het niet al te vaak, en waarschijnlijk niet spectaculair, toch hebben de meesten van ons wel eens een diepe Gods-ontmoeting mogen meemaken. Hem aanschouwen in de natuur, Hem aanwezig weten in een ontmoeting, Hem drager voelen van een moment van vergeving, zijn aanwezigheid 'zien' in de eucharistie, Hem tegenwoordig weten in het gebed, vrede voelen in tijden van dorheid, Hem 'horen' doorheen de Schrift, Hem aanwezig weten bij een genezing, enz... God is op zovele wijzen aanwezig, en soms mogen we dat sterk ervaren. God zij dank !Dit kon ook de blinde Bartimeüs. Hij bleef roepen, en op zijn eigen vraag genas Jezus hem van zijn blindheid. En dan die mooie woorden: Hij vervolgde Jezus op zijn weg.Heeft onze Gods-ontmoeting ons er ook toe aangezet Hem sterker te volgen op zijn weg, meer dan voordien ?krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, raak ons aan met uw Liefde en geef dat deze genade ons op weg mag zetten U nog meer te volgen. Alle dagen van ons leven. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.