Lezingen van de dag – donderdag 29 okt. 2015

DONDERDAG IN WEEK 30 DOOR HET JAAR


Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 8, 31b-39

Meer gevat kon het nauwelijks uitgedrukt worden: ons christendom berust op een allerpersoonlijkste liefde van Christus voor ieder van ons. Deze geeft nooit op, ook niet in de grootste moeilijkheden en noden. Hoe meer wij daarin geloven, hoe meer wij zullen overwinnen.

Broeders en zusters,
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

 

Psalm 109, 21 + 22 + 26 + 27 + 30 + 31

Refr.: Kom mij helpen, Heer en God.

Heer, mijn God,
doe voor mij wat tot eer van uw Naam is: trinitheo
bevrijd mij, U bent goed en trouw.

Ik ben verzwakt en arm,
gewond in het diepst van mijn hart.

Help mij, Heer, mijn God,
red mij in uw trouw.

Dan zullen zij weten dat het uw hand is,
dat U, Heer, dit hebt gedaan.

De Heer zal ik prijzen met luide stem,
Hem loven te midden van velen.

Hij staat de armen ter zijde
en redt hen uit de greep van hun rechters.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 13, 31-35

De verdeeldheid die Christus had aangekondigd komt tot uiting. Sommigen willen Hem beschermen tegen Herodes, Herodes en de zijnen willen Hem uit de weg ruimen. Maar Hij ‘moet’ gehoorzamen aan zijn opdracht en daarom blijft Hij doorzetten, of ze Hem aanvaarden of niet.

In die dagen kwamen er enige Farizeeën tegen Jezus zeggen: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’
Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem; Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’

Van Woord naar leven

Niets zal ons kunnen scheiden van Gods liefde... horen we bij Paulus vandaag. Prachtige woorden. Konden ze maar werkelijkheid zijn in ons dagelijks bestaan: zo leven dat niets, maar dan ook niets, ons doet scheiden van de liefde Gods.Jammer genoeg gaat het niet altijd zo. Er gebeuren heel wat dingen die ons doen scheiden van Gods liefde.Onze eigen nee-woorden bijvoorbeeld: ze kwetsen de liefde van de heilige Geest die ons juist in Gods liefde wilt brengen en houden. Doorheen ons nee-woord brengen we schade toe aan dat gebeuren en scheiden we ons van God. Diep vanbinnen lijden we daaronder, want onze ziel hunkert naar eenheid met God. Scheiden doet lijden, ja ook in deze.Maar ook onze gevoelens, ons diepere psyche, kan ons doen scheiden van Gods liefde. Iedere mens heeft zijn kwetsuren, de een al meer dan de ander, maar we vechten er allemaal mee. Ze kunnen zo'n inpakt hebben op ons zijn dat ze ons in meerdere of mindere mate hinderen te leven in Gods liefde.Er zijn ook zaken die ons gewoon afleiden van God, en ons dus van Hem scheiden. Dikwijls zijn dat dingen die meer ons ego voeden dan onze ziel. Dat kunnen vormen van zogenoemde ontspanning zijn, overdadig gebruik van voedsel, uitgaan, bepaalde tv-uitzendingen, face-book- en andere pc-verslavingen,... Als we eens goed in onze binnenkant kijken weet ieder van ons waarschijnlijk maar al te goed welke duistere plekjes in onszelf het winnen op Gods licht.Bewust zijn van onze neewoorden en kwetsuren hoeft geen doodlopend straatje te zijn. Voor een christen bestaat dat straatje niet. Want in elk steegje van ons leven staat de Heer op ons te wachten: vol geduld en barmhartigheid staat Hij op uitkijk naar ieder van ons, zoals de vader dat deed in het verhaal van de verloren zoon, uitkijkend en wachtend op de komst van z'n zoon die hem verlaten had. In dat verhaal lezen we dat die vader, van zodra hij zijn zoon in de verte zag aankomen, naar zijn zoon toesnelde om hem te omhelzen en weer welkom te heten. Zo gaat de Heer om met ieder van ons die zich bewust is van zijn nee-woorden of kwetsuren, die diep vanbinnen verlangt naar eenheid met God. De Heer wacht, en van zodra Hij een vonkje in ons ziet van verlangen naar Hem zal Hij op ons toesnellen om ons te omhelzen in zijn barmhartigheid.Lieve mensen, laat ons bidden, dagelijks, met een gezonde discipline, opdat de Heer ons mag genezen. Of beter gezegd: opdat we toelaten dat Hij ons geneest. Laten we Hem welkom heten in onze duistere kantjes opdat Hij alles kan ombuigen naar zijn licht. Ja, laten we, van zodra we merken dat iets ons heeft gescheiden van Gods liefde, ons in de armen van de Heer werpen, om weer de volle vreugde te ervaren van Pasen; ons leven in de Heer.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,barmhartigheid ieder van ons verlangt naar die diepe eenheid met U die ons doet delen in de liefde van de Vader. Kom met uw heilige Geest over ieder van ons, opdat ons hart zich mag wenden naar U van zodra het zich gescheiden heeft van Gods liefde. Wil ons dan omhelzen met uw genade, ons opnemen in uw barmhartigheid, ons ten diepste genezen naar lichaam en ziel, opdat wij - opgenomen door U - weer deelgenoten mogen worden van jullie drie-ene Liefde. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.