lezingen van de dag – donderdag 7 juli 2016

donderdag in week 14 door het jaarbijbel


Uit de profeet Hosea 11, 1 + 3-4 + 8c-9

Deze lezing uit de profeet Hosea is een uniek stuk uit het Oude Testament. De machtige, sterke, éne God wordt de mensen steeds meer nabij. Het is moeilijk een grootser beeld van Hem als Vader te schetsen. Het zal alleen door Christus nog vervolledigd worden.

Zo spreekt de Heer:
‘Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Ik was het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat Ik hen verzorgde.
Zacht leidde Ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok Ik hen mee; Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word Ik bewogen.
Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben Ik, en geen mens, Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig, Ik zal niet meer in woede ontsteken.’


Psalm 80, 2 + 3 + 15 + 16

Refr.: Kom, Heer, en red ons.

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde. Drieeenheid_2

die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.

God van de hemelse machten, keer U tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer U om deze wijnstok.

Bekommer U om de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat U zelf hebt grootgebracht.


Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 7-15

Hoe de volgelingen van Jezus hun zending moeten uitoefenen, wordt ons hier beschreven. Zij hebben om niet ontvangen, om niet moeten zij geven. Hun houding tegenover het aardse moet zo zijn dat de mensen aan hen kunnen zien dat zij hier geen blijvende woonplaats bouwen. Wie hen hoort en beluistert zal dan God zelf aanhoren en beluisteren.

Jezus sprak tot de twaalf:
‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien.
In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat.
Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren.
En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.’

Van Woord naar leven

Jezus zegt ons vandaag : 'Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven !'We leven in een tijd die dikwijls haaks staat tegenover de Blijde Boodschap van Jezus. Het lijkt wel of vandaag de dag àlles moet opbrengen. Zelfs vele werken van liefdadigheid zijn een business geworden. Jezus roept op tot iets geheel anders. Het leven in het Rijk Gods, en dit verkondigen, heeft niets met geldelijke of materiële winsten te maken. Het gaat om leven vanuit datgene wat we van God gekregen hebben - zijn liefde -, en dit uitdragen; en wel gratis voor niets. En als er geld bij komt kijken, dan zou er zo mee moeten worden omgegaan dat het Rijk Gods ermee gediend wordt, de woorden van de Heer indachtig waar Hij zegt dat we niet God én de mammon kunnen dienen.Liefde kan je niet kopen, nog te koop aanbieden. Liefde kan je enkel ontvangen, en schenken. Dan is het puur, zoals God puur is.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,OLYMPUS DIGITAL CAMERA ontferm U over ons wanneer we meedraaien in die zotte molen van dat gekke winstbejag. Maak ons rein en puur in het schenken van liefde. Om niet hebben wij ontvangen; leer ons om niet te geven. Trek ons in U. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.