Lezingen van de dag – donderdag 8 december 2016

Maria Onbevlekt Ontvangen15259231_1270546582989070_3196409419307439321_o

Hoogfeest   –   eigen lezingen


Uit het boek Genesis 3, 9-15 + 20

‘Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare’.

Toen de mens zich tussen de bomen van de tuin verborgen had, riep de Heer God de mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’
Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’
‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan Ik je verboden had te eten?’
De mens antwoordde: ‘De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de Heer, aan de vrouw.
En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’
God, de Heer, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Wonderen heeft de Heer verricht.

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.annunciation-icon1

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit de brief van Paulus aan de Efesiërs 1, 3-6 + 11-12

‘In Christus heeft God ons vol liefde uitgekozen’.

Broeders en zusters,
gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

 

Alleuia.cours-art_floral-villa_madame-couronne-noel_2jpg

De Heer wil ik dienen,
sprak Maria.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 26-38

‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken’.

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

Van Woord naar leven

Maria sprak tot de engel: 'De Heer wil ik dienen', zo lezen we vandaag in het evangelie.Maria is als het ware de belichaming van het volle 'ja'; het gehoor geven aan wat God vraagt. Zonder te weten wat haar ja-woord allemaal teweeg zou brengen, zei ze toch 'ja'. Het was een 'ja' dat zich niet afspeelde enkel op die moment. Heel haar verdere leven stond ze in dat 'ja', dag in dag uit. Maria belichaamt dus niet enkel het 'ja' maar ook ze belichaamt ook de 'trouw'.Er zijn in de loop der geschiedenis prachtige epistels en boeken geschreven over Maria's ja-woord. Maar waar relatief weinig over geschreven wordt is over iets dat eigenlijk vooraf gaat aan haar ja-woord. Dat is namelijk haar beschikbaarheid. Een mens kan namelijk maar 'ja' zeggen wanneer hij beschikbaar is. Wel, Maria was zo iemand. Heel haar zijn was beschikbaar voor God. Haar bede tot God was, bij wijze van spreken, voort-durend: 'U mag beschikken'. Dat is beschikbaarheid: God die mag beschikken over uw leven. Zo deed Maria. Schone vrouw !!En nu naar ons. Laten we ons deze hele eenvoudige, maar fundamentele vraag stellen: zijn wij beschikbaar ... Ben jij beschikbaar voor God ... Ben je bereid God God te laten zijn in uw leven ... Ben je bereid God, en enkel God, te dienen ... Ben je bereid je volledig naar Gods wil te keren en hier gehoor aan te geven ...Maria was, zo leert men ons, onbevlekt ontvangen. Wij zijn dat niet. Wij zitten met heel wat duisternis in ons; dagelijks gevechtjes met kwade neigingen in ons hart. En het zou kunnen zijn dat er zich diep vanbinnen doorheen de jaren een soort schuldgevoel ontwikkeld heeft dat ons zegt: 'Je bent helemaal niet beschikbaar ... vergeet het maar ... kijk op naar Maria als je daar deugd aan hebt, maar weet dat het niet aan u besteedt is...' Het is een stem die erg dominant kan worden, een stem die ons doorheen de tijd serieus te neer drukken. Het is een soort kwaadaardig gezwel in onze ziel dat ons verlamt en lui maakt, dat ons tracht wijs te maken dat echte beschikbaarheid een soort illusie is, iets waar geen mens aan kan.Lieve mensen, laat je dat aub niet wijsmaken. Beschikbaarheid naar God toe is wel degelijk mogelijk: voor u, voor mij, voor ieder van ons. En was ons hart gisteren niet beschikbaar ... laten we dan vandaag ons leven beteren. God wacht op de mens die zegt: 'Heer, vandaag wil ik er écht zijn voor U'.Keer je in alle eenvoud tot God, en zeg: 'Heer, hier ben ik, om uw wil te doen, vandaag heel de dag, van minuut tot minuut'. En wentel je dan in de woorden van de Heer die zegt: 'Heb lief zoals Ik u heb liefgehad'. En heb inderdaad op die wijze lief: allen die je vandaag ontmoet en waarvoor je bidt.Bid om die genade. Bid eenvoudig en echt.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

3705d6034e34e434a5614ec385b2098fMaria, goede Moeder, wil ons voorgaan in het gebed, wil met ons meebidden, opdat wij ons gebed mogen beleven in dat zachte vuur van Gods Geest. Dat wij dezelfde beschikbaarheid in ons mogen dragen zoals Gij die had toen de engel u bezocht. Help ons 'ja' te zeggen, in Christus, elke dag opnieuw, eenvoudig en echt. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.