Lezingen van de dag – maandag 1 juni 2020

 

Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk

gedachtenis – eigen lezingen


Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 12-14

We ontmoeten hier Maria en de apostelen, die zich samen vurig wijdden aan het gebed, om zich op deze wijze te openen voor de belofte door de Heer gedaan.

In die dagen keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

 

Psalm 87, 1-3 + 5-7

Refr.: De Heer heeft de poorten van Sion lief.

Boven alle steden van Jakob
heeft de Heer de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen.

Van u wordt met lof gesproken, stad van God.
Met recht kan men van Sion zeggen:
‘Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

Bij de namen van de volken schrijft de Heer:
‘Dit volk is hier geboren.’
En dansend zingen zij:
‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

 

Uit het evangelie volgens Johannes 19, 25-34

Vanop het kruis gaf Jezus zijn moeder aan Johannes, en Johannes aan zijn moeder.

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.
Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we in het evangelie: Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.Mooi hoe Jezus vanop het kruis, hét teken bij uitstek van liefde, zijn moeder geeft aan Johannes, en Johannes aan zijn moeder. Maria, de moeder van Jezus, krijgt de zending om vanaf die moment ook moeder van de Kerk te zijn. Maria krijgt de opdracht tot moederschap, maar ook Johannes, als belichamer van de Kerk, krijgt de opdracht Maria te ontvangen als Moeder. Beide opdrachten vloeien naadloos in elkaar over, diep verbonden als ze zijn met elkaar.Het is goed en heilzaam Maria in je hart te dragen als Moeder; Moeder voor u persoonlijk, maar ook als Moeder van de Kerk, waar je als gedoopte deel van uitmaakt. Als een goede Moeder waakt zij immers over haar kinderen, neemt hen bij de hand, brengt hen in de genade van haar Zoon, in de wil van de Vader. Als Moeder bidt zij voor en met haar kinderen, opdat zij de Heilige Geest mogen ontvangen op geen andere wijze dan toen in de bovenzaal zoals we gisteren hoorden met Pinksteren.Maria zal haar opdracht zeer zeker heel ernstig nemen. Maar ook wij dragen hier, net zoals Johannes, onze opdracht. Namelijk Maria welkom heten als Moeder. Want Maria kan dan wel als Moeder bij ons zijn, het is aan ons haar te erkennen als Moeder, én haar als Moeder toe te laten in ons leven, én het leven van de Kerk. We zouden haar immers ook kunnen uitsluiten, maar dat zou bijzonder jammer zijn. Want we sluiten dan een weg af, die ons door de Heer zelf aangeboden werd, om tot bij Hem te komen.Men beweert wel eens dat we Maria niet echt nodig hebben om naar Jezus toe te gaan. We kunnen dit ook rechtstreeks doen, zonder Maria. Waarom moet zij tussen Jezus en ons komen te staan... zegt men dan. Maar dat is een spijtige misvatting. Maria treedt hier helemaal niet op als een soort concurrent met haar Zoon. Maria is gewoon als Moeder bij ons, die mét ons naar de Heer kijkt, die mét ons naar Jezus gaat. Natuurlijk mogen we ook rechtstreeks tot Jezus bidden, dat spreekt voor zich. Maar ook in dit bidden kunnen we ons aan de zijde van onze Moeder weten; zij die mét ons bidt, én ons voorgaat in het gebed.Ik zou een warme oproep willen doen om Maria in je leven diep te beminnen, haar in je hart te dragen als een Moeder die je brengt naar het hart van je bestaan, naar het leven 'in' haar Zoon.Weet dat Maria als Moeder op je wacht, tot je je hand in de hare legt, uw hart in het hare, om samen naar de feestdis te gaan van je innige vereniging met Jezus.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Lieve Moeder Maria, wij danken u omdat je de opdracht die je van de Heer kreeg, om ons als Moeder nabij te zijn, met zoveel liefde volbrengt. Net zoals Jezus ben je één en al liefde. Dank u om die liefdevolle Moederlijke aanwezigheid. Wat een genade voor ons. Blijf ons bij de hand nemen, goede Moeder, en breng ons tot bij uw Zoon, tot in zijn Hart. Opdat we, opgenomen in zijn ja-woord, blijde volbrengers mogen zijn van Gods wil in ons leven. Maria, bid voor ons. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.