Lezingen van de dag – maandag 10 aug. 2015

LAURENTIUS VAN ROME – diaken en martelaar

Feest    –    eigen lezingen

Diaken-zijn was in de eerste kerk een veeleisende taak, een full-time bezigheid: armenzorg, begeleiding van geloofsleerlingen, prediking. Laurentius heeft deze taak steeds goed volbracht, zelfs in de penibele omstandigheden van de vervolging. Hij was een vindingrijk en bekwaam beheerder. Om de goederen van de kerk te beschermen tegen de groeiende roofzucht van de vervolgers, deelde hij ze maar meteen uit aan de armen. Samen met Petrus en Paulus is hij de beschermheilige van de stad Rome.
De liturgie besteedt eigen lezingen aan dit feest.

 

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 9, 6-10

‘God heeft lief wie blijmoedig geeft’

Broeders en zusters,
bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

 

Psalm 112, 1 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Refr.: Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig.

Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer,
en met liefde voor zijn geboden.

Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, TrinityStBenedicts
de oprechten worden gezegend.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.

De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de Heer.

Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 12, 24-26

‘Wie mij dient zal door de Vader geëerd worden’

Jezus sprak:
‘Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.’

Van Woord naar leven

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.Een kerkgemeenschap heeft drie voorname taken: God lof en eer brengen, het geloof verkondigen, en zorg dragen voor armen, zieken en noodlijdenden. In de vroege kerk werd elk van deze drie taken ook in het bijzonder toevertrouwd aan bisschoppen, priesters en diakens, en dit tot op heden.De diakens hebben al van in de tijd van de apostelen de bijzondere taak zorg te dragen voor armen en zieken. “Diakonie” is in de kerkelijke vaktaal dé term voor naastenzorg. Laurentius – die we vandaag gedenken en vieren, nam deze verantwoordelijkheid heel ernstig.Hij is voor ons een voorbeeld: ook wij worden geroepen onze christelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Ook wij worden vandaag geroepen om te getuigen van ons geloof, in woord en daad. Wellicht zullen we er hier in onze streken ons leven niet voor op het spel moeten zetten, maar toch vraagt het moed om in deze tijd te blijven getuigen van de kern van ons bestaan en de bron van onze hoop op eeuwig geluk.Jezus verzekerde zijn leerlingen dat geen enkel leven zinloos is wanneer het gegeven wordt omwille van het Rijk Gods: elke gelovige die volhardt, is als een graankorrel die vruchten voortbrengt die blijvend zijn.Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,images geef dat we onszelf niet mogen zien als het centrum van ons bestaan. Leer ons wat het betekent ons helemaal te schenken aan U, af te sterven aan al die dingen die ons wegtrekken van U. Geef dat Gij op deze wijze door ons heen werkzaam moogt zijn, als blijde getuigen van uw bevrijdende aanwezigheid. In Christus' naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.