Lezingen van de dag – maandag 13 juli 2020

 

maandag in week 15 door het jaar


Uit de profeet Jesaja 1, 11-17

Eredienst en godsdienstige oefeningen die gepaard gaan met onrechtvaardigheid en kwaad zijn een aanfluiting van elke oprechte eerlijkheid. De profeet Jesaja vaart hier scherp tegen uit. Zijn hevige toon is zo radicaal dat elke verdekte of verdoezelde oneerlijkheid erdoor aangeklaagd wordt.

Zo spreekt de Heer:
‘Wat moet ik met al jullie offers? Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, ze hinderen mij, Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Vermijd alle kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

 

Psalm 50, 8-9 + 16bc-17 + 21 + 23

Refr.: Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil in God.

Ik klaag je niet aan om je offers,
nooit dooft voor mij het offervuur.
Maar de stier uit je stal heb Ik niet nodig,
noch de bokken uit je kooien.

Wat baat het dat je mijn geboden opzegt
en mijn verbond in de mond neemt ?
Je haat het als Ik je terechtwijs,
mijn woorden schuif je terzijde.

Zou Ik dan zwijgen bij wat je doet,
je denkt toch niet dat Ik ben als jij?
Ik klaag je aan, Ik som je wandaden op.

Wie een dankoffer brengt,
geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat,
zal zien dat God redt.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 34 – 11, 1

Wie Christus wil volgen, moet tot alles bereid zijn. Niets mag hij verkiezen boven de Heer, zelfs niet familie of eigen leven. Wie dit aandurft, komt tot het ware leven. Dit is het geheim van het kruis. Wie zo’n volgeling van Christus opneemt, neem Christus zelf op.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!
Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft.
Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.
En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’
Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’Men zou dit evangelievers kunnen gebruiken om gewapenderhand ten strijde te trekken tegen al degenen die het christendom niet naleven zoals jij en je gezinden vinden dat dit zou moeten gebeuren. Natuurlijk zou dit zou een gigantische vergissing zijn met catastrofale gevolgen voor jezelf, je gezinden en de mensen die je leed zou aandoen.In de voorbije jaren zagen we deze vergissing bij de Isis-strijders of bij de Boko-Haram die meenden en menen vanuit een zeker islamitisch denken te moeten doden, of mensen verplichten zich te bekeren, enzomeer. Dit heeft niets met islam of koran te maken, integendeel, het is één grote manifestatie van het kwaad.Religie en geweld zijn niet en nooit te verenigen. Dat geldt zowel voor het christendom als voor de islam als voor het jodendom. Wie hier tegen zondigt doet aan pure godslaster. In de geschiedenis hebben ze alle drie zich meermaals aan dit fenomeen bezondigd. En jammer genoeg steekt het zich de dag van vandaag nog regelmatig de kop op. Erg is dat!Jezus roept op je wapens op te nemen, doch geen letterlijke wapens zoals zwaarden of geweren. Hij roept op het geloofswapen bij uitstek op te nemen, namelijk de liefde. Hij roept op te kiezen voor God, trouw met alle consequenties dat dat met zich meebrengt. Maar altijd zich laten vullend door Gods liefde. Dat wil zeggen altijd bereid zijn te vergeven (7 x 70 maal, weet je wel), je linkerwang aan te bieden als men je op de rechterwang slaat, te bidden voor hen die je vervolgen, hen zegenen die je vervloeken, enzomeer. Wie vertrouwt is met het Nieuwe Testament kent de Blijde Boodschap.Het mag duidelijk zijn dat het ‘blijde’ van deze boodschap geen romantiek is, geen oppervlakkig emotioneel gedoe. Het gaat hier over ‘kruis-liefde’ met zijn diepe consequenties. En deze laatste kunnen zeer vergaand zijn. Kijk naar de weg die Jezus zelf gegaan is, of is moeten gaan. Maar kijk ook verder…  De opstanding… ja, de verrijzenis. Niet enkel het Pasen van de Heer, maar ook het Pasen van hen die bereid zijn Jezus te volgen, niet enkel tot onder het kruis, maar tot op het kruis.Kan je dit geloven? Durf je deze weg aan? Ben je bereid, al dan niet letterlijk, je leven te geven omwille van de Heer? Gods liefde tot het uiterste belevend, ook in de hele kleine dingen doorheen de dag.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, leer ons liefhebben, leer ons beminnen tot het uiterste, met alle consequenties dat dat mogelijk met zich meebrengt. Geef dat wij dan bij U mogen zijn zoals Gij bij ons zijt, opdat wij deze weg mogen gaan verenigd met U, drinkend van uw genade, ons verlatend op uw aanwezigheid. Heer, beziel ons met uw heilige Geest, en doe ons in U leven. Altijd, overal, in alle omstandigheden. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.