Lezingen van de dag – maandag 22 febr. 2016

SINT-PETRUS’ STOEL TE ROME

feest     –     eigen lezingen

Van de Paus zeggen wij: ‘Hij zetelt op de heilige Stoel’. Dit vieren wij vandaag.
Dit feest wijst echter niet op een verering van een soort machtssymbool. De plaats van Petrus en zijn opvolgers in de Kerk is de ereplaats van een goede vader in een huis waar ruimte moet zijn voor velen. Het is niet zozeer een leerstoel van een bekwaam professor, maar veerleer van een gewillige dienaar die, als Jezus, de minste van allen zou moeten zijn.

 

Uit de eerste brief van Petrus 5, 1-4

Oudste en getuige van het lijden van Christus.

Dierbaren, ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede–oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht; niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.
Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.

 

Psalm 23

Refr.: De Heer is mijn herder.

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden 127579902.SPNiShyR.grassoort
en voert mij naar vredig water.

Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn Naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 16, 13-19

‘Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen’.

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’
Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’
Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’
‘U bent de messias, de Zoon van de levende God’, antwoordde Simon Petrus.
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

Van Woord naar leven

Vandaag, op het feest van Sint-Petrus' Stoel, zingt de psalmist ons toe: 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn Naam.'Laten we bidden dat onze paus zich zo mag laten leiden door God. Dat hij zijn diepste thuis mag vinden in Hem. Dat hij de kerkgemeenschap, alle mensen, enthousiast mag maken voor de Blijde Boodschap door juiste woorden te spreken en goede daden te stellen. Dat Christus zich door hem mag openbaren. En naar mijn bescheiden mening is onze huidige paus goed bezig !! Laten we hem dragen in ons dagelijks gebed, zoals hij dat van ons vroeg van op het balkon op het Sint-Pietersplein te Rome bij zijn verkiezing tot paus.Maar natuurlijk gaat deze psalm ook over ons. Als een goede herder leidt God ons langs groene weiden, alles gevend wat we nodig hebben om zijn liefde te bezingen. Hij laat ons rusten in Hemzelf, waar we mogen drinken van het levend water, Christus, zijn mensgeworden Zoon. Van Hem mogen we dagelijks nieuwe kracht ontvangen om in staat te zijn zijn vrede uit te dragen, Gods liefde te worden.Kom, laten we ons schenken aan Hem.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, jesus__good_shepherd_by_artelizdesouza-d2raoc9 goede Herder, leidt ons langs veilige wegen naar groene weiden, waar wij van U mogen ontvangen, van U mogen leren, in U mogen zijn; Gij en wij, zalig één. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.