Lezingen van de dag – maandag 25 april 2016

Marcus, evangelist

feest    –    eigen lezingen


Uit de eerste brief van Petrus 5, 5b-14

U groet mijn zoon Marcus.

Dierbaren, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.
Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.
De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u.
Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde.
Vrede zij met u allen, die één bent in Christus.

 

Psalm 89, 2 + 3 + 6 + 7 + 16 + 17

Refr.: Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen, alleluia.

Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Resurrection-Icon

Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

Heer, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

Want wie daar boven kan de Heer evenaren,
wie van de goden zich meten met de Heer.

Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt
en leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.

Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw gerechtigheid richten zij zich op.

 

Uit het evangelie volgens Marcus 16, 15-20

‘Maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend’.

In die tijd verscheen Jezus aan de elf en zei:
‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

Van Woord naar leven

Vandaag zegt Jezus: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'De christelijke zending is geen andere dan deze die ook de Heer in zich droeg: Gods Blijde Boodschap dragen en uitdragen. Onze zending mogen we in Christus' zending beleven. Hij neemt ons op in zijn zending, en met dezelfde kracht waarmee Hij verkondigde mogen wij het goede nieuws uitdragen. Hij zal het doen met ons, door ons, in ons. We zullen dezelfde vruchten zien, in en rondom ons. Dit vraagt echter van ons een onverdeeld 'ja' tot de Heer, niet halfslachtig, maar totaal, met ons hele zijn.Het zou echter een vergissing zijn te denken dat dit evangelie enkel geschreven is voor missionarissen. Oh ja, voor hen is het ook geschreven. Duizenden en duizenden religieuze broeders en zusters hebben in de loop der jaren kracht geput uit deze woorden van de Heer. Door hun verkondiging en meeleven met de plaatselijke bevolking, hebben de meesten van onze missionarissen prachtig werk gedaan, en velen doen dat nog steeds zo. Ze hebben hun leven gegeven voor de missie. Prachtig toch.Maar, zoals gezegd, het zou een vergissing zijn te menen dat deze evangelieverzen enkel voor hen geschreven is. Hoe staan wij op ons werk, hoe gaan wij met onze collega’s om, hoe en waarover praten wij met onze kinderen, hoe beleven wij ons engagement in chiro of scouts, hoe gaan wij met onze buren om,… In elke handeling die we doen, in iedere glimlach, in elk woord, in ieder gebaar,… mogen we verkondigers zijn van Gods goedheid. Wie in zijn omgang met anderen Gods Vrede uitdraagt is een ware verkondiger. Daar hoeven doorgaans geen grote woorden voor gebruikt te worden, gewoonlijk uit zich dat niet in grote gebaren. Het gebeurt veeleer in stilte, doorgaans onopvallend. Maar het zijn tekenen die onze huizen, onze scholen, onze jeugdbewegingen, onze werkplaatsen, zoveel warmte en kleur geven.Laten we dragers en uitdragers zijn van Gods Vrede, opdat Hij zichzelf doorheen onze wijze van leven mag openbaren.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer,Christ-Pantocrator.-Andrei-Rublev.-1410-1420s.-The-central-part-of-the-iconographic-Deesis-of-Zvenigorod.-Moscow-The-State-Tretyakov-Gallery trek ons in uw ja-woord, in uw zending. Ga met ons mee, leef en handel door ons heen, opdat de wereld U mag leren kennen en ontmoeten, steeds meer. Kom Heer Jezus, kom. amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.