Lezingen van de dag – maandag 26 december 2016

Stefanus, eerste martelaarbijbel

feest

Licht en donker, goed en kwaad, liggen in ons leven vaak niet ver uiteen. Onmiddellijk na het hoogfeest van Kerstmis, confronteert de kerk ons met het droeve tafereel van de marteldood van Stefanus. Alleen een consequent geloof zoals dat van Stafanus kan die tweestrijd in ons overwinnen. Net als Saulus, zijn ook wij vaak passieve toeschouwers die het kwaad laten woekeren en gebeuren. Gelukkig is er de goddelijke barmhartigheid die ons deze zonde wil vergeven.


Uit de Handelingen van de Apostelen 6, 8-10 + 7, 54-60

Ik zie de hemel geopend.

Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.
Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.
Toen ze hem hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden.
Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’
Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen.
De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.
Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’
En na deze woorden stierf hij.

 

Psalm 31, 3cd + 4 + 6 + 8 + 16 + 17

Refr.: In uw hand,Heer, leg ik mijn leven.

Heer, wees voor mij een rots,
een toevlucht, een vesting
die mij redding biedt.

U bent mijn rots, mijn vesting, 13680859_1201252486575980_541023263396355012_n
U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw Naam.

In uw hand leg ik mijn leven,
Heer, trouwe God,
U verlost mij.

Ik zal mij verblijden,
juichen over uw trouw,
want U ziet mijn ellende,
U kent de nood van mijn ziel.

In uw hand liggen mijn lot en mijn leven,
bevrijd mij uit de greep
van mijn vijanden en vervolgers.

Laat het licht van uw gelaat
over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 10, 17-22

Al wie Gods zending uitdraagt, zal ook de nodige tegenkantingen ondervinden zoals Jezus zelf. Hij moet zich er dan niet om bekommeren wat hij zal doen of zeggen ter verdediging. Als hij verbonden blijft met de Heer, zal hem worden ingegeven wat hij moet zeggen. Niet hij is het die dan spreekt, maar door hem spreekt de Geest van de Vader.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.
Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.
Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Van Woord naar leven

Het verhaal van de marteldood van Stefanus zet ons meteen, na het ‘warme’ feest van Kerstmis, met beide voeten op de grond, moesten ze gaan zweven zijn door allerhande romantische of emotionele gevoelens die kerst wel eens met zich meebrengt.Wie ‘ja’ zegt op Kerstmis, ‘ja’ op het evangelie, ‘ja’ tot God, zal dikwijls tegen de stroom in moeten zwemmen; de stroom van de ‘wereld’ die wel eens andere waarden en normen hanteert dan deze die het evangelie voorhoudt. God zelf zal, in Christus, onze hulp zijn, het evangelie in een geest van diep geloof, in trouw en standvastigheid, handen en voeten te geven. Wie in Christus blijft, zal ervaren dat, welke weg hij ook gaat, welke tegenstand hij mogelijk ook ondervindt, hij innerlijk in vrede zal blijven; eenvoudig van hart, blij van Geest.Dit dagelijks ‘Van Woord naar leven’ zal zich in 2017 vooral richten naar dit laatste. Hoe kunnen we, in de realiteit van ons dagelijks leven Gods vrede bewaren, blij van hart zijn, eenvoudig van geest, geworteld in Christus en zijn evangelie.Laat ons in deze dagen vooral bij het kerstkind vertoeven, dankbaar om God die mens is geworden onder ons.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God,images2ry3wdvo knielend voor de kleine Jezus, bidden wij om standvastigheid voor ieder van ons. Schenk ons een geest van discipline, trouw en gezond verstand, om uw liefde te kunnen zijn, ook wanneer de wereld haar niet bemint. Groeiend in Christus. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.