Leestip van de dag – maandag 3 juni 2019

‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt …’

Het maandelijkse ‘Woord van leven’ is een zin uit de Bijbel met een uitleg die wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten. De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd miljoenen mensen. Hieronder de tekst voor deze maand juni.

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.” (Handelingen 1, 8)

Het Bijbelboek Handelingen van de apostelen, geschreven door de evangelist Lucas, begint met een belofte van de Verrezen Heer aan de apostelen. Ze zullen van God zelf de nodige kracht ontvangen om in de geschiedenis de verkondiging en de opbouw van zijn Rijk voort te zetten. Over de apostelen en Maria zal de Heilige Geest neerdalen, en vanuit de heilige stad Jeruzalem zullen ze uitgaan om de boodschap van Jezus te verspreiden “tot aan de uiteinden van de aarde”.

Het gaat niet om het creëren van een politieke of sociale macht tegenover andere machten, maar om het handelen van de Geest van God diep in onze harten. Hij maakt ‘nieuwe mensen’ van ons.

Met de apostelen worden alle christenen uitgenodigd om getuigen te zijn. Iedere christen is een gezondene. Onze roeping als kind van God wordt concreet in onze betrokkenheid en zorg voor anderen.

We getuigen wanneer we de levensstijl van Jezus aannemen. Dat wil zeggen wanneer we iedere dag thuis, op ons werk, tijdens onze studie en ontspanning de personen die we ontmoeten tegemoettreden met een geest van openheid en wanneer we in ons hart dat plan dat God met de mensen voorheeft, blijven koesteren: de universele broederschap.

Marileen en Silvain vertellen: “In onze buurt groeten de mensen elkaar maar nauwelijks. We vatten het idee op om een aantal van onze buren een klein geschenk te brengen. Ze waren verrast, vooral een gezin dat door anderen werd gemeden. Ze waren heel open en vertelden over hun moeilijkheden. Wij waren getroffen door de blijdschap van die mensen. Door alleen maar open te zijn voor iedereen hebben we veel mensen beter leren kennen. Op een keer kregen we van iemand een taart, en we besloten die te delen met een mevrouw. Toen we weggingen zei ze: ‘Ik zou willen dat ik jullie moed had om andere mensen te gaan opzoeken.’”

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen.”

De Heilige Geest spreekt niet alleen tot christenen, maar ook tot het geweten van alle mensen die oprecht zoeken naar het goede en naar de waarheid. Het is de Geest van waarheid die ingeeft hoe te handelen, wat te zeggen en wat niet. Het is de Geest van liefde die de liefde in ons hart opwekt, die ons in staat stelt God lief te hebben en alle mensen lief te hebben. Het is de Geest van kracht die ons de moed geeft om consequent ons geweten te volgen.

Chiara Lubich (1920-2008) wist uit eigen ervaring dat de liefde van God tot aan de uiteinden van de aarde kan komen. Zij schreef: “Maar deze grenzen hoeven we niet alleen in geografische zin op te vatten. Ons getuigenis kan ook mensen bereiken die dichtbij zijn maar die nog niet de vreugde van het Evangelie kennen. Uit liefde voor Jezus maken we onszelf ‘één’ met iedereen. En op een gegeven moment zal de ander, geraakt door de liefde van God in ons, zich ‘één maken’ met ons en komt het tot een uitwisseling van hulp, idealen, plannen, genegenheid. Dan kunnen we spreken over wat ons bezielt en zal dat een geschenk zijn, die de liefde wederkerig maakt.”

Letizia Magri

 

 

Lezingen van de dag – maandag 3 juni 2019

 

maandag in de 7e paasweek


Uit de Handelingen van de Apostelen 19, 1-8

Johannes de Doper was de voorloper van Jezus. Het doopsel dat hij toediende was een voorbereiding op de verkondiging van de Blijde Boodschap en de navolging van Jezus. Te Efeze ontmoet Paulus, lang na de dood van Jezus, enkele leerlingen van Johannes die Christus nog niet kennen. Ze zijn bereid christenen te worden en ontvangen de heilige Geest. Zoals te Jeruzalem gaat deze gave gepaard met een pinksterwonder.

Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan.
Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’
Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’
Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’
‘Met de doop van Johannes’ , antwoordden ze.
Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’
Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.
De volgende drie maanden ging hij regelmatig naar de synagoge, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen.

 

Psalm 68, 2 + 3 + 4 + 5 + 7

Refr.: Zing voor God, bezing zijn Naam.

God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen,
zijn haters vluchten als Hij verschijnt.

U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft.
Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.

Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.

Zing voor God, bezing zijn Naam,
maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt,
Heer is zijn naam, jubel als Hij verschijnt.

God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 16, 29-33

Een Jezus die alleen maar schoonmenselijk is, of een wijze volksleider, kan geen bron van geloof zijn. De leerlingen van Jezus komen tot het echte geloof op het ogenblik dat ze inzien dat Jezus is uitgegaan van de Vader.

De leerlingen zeiden tot Jezus: ‘Ja, nu spreekt U rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat U alles weet en dat niemand U iets hoeft te vragen, nu geloven we dat U van God bent gekomen.’
Jezus vroeg: ‘Nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Van Woord naar leven

Lieve mensen, enkele vragen die zich aandienen vanuit het evangelie van vandaag:Ben ik werkelijk geworteld in het leven van Christus, om staande te kunnen blijven in het dagelijks leven, in de wereld waarin ik leef; de wereld die soms hard is, en bij momenten grondig fout bezig is?Leef ik dan zo ‘in de Heer’ dat ik de innerlijke kracht draag in het goede te blijven, in wat juist en waar is?En beleef ik daar vrede in, en zelfs vreugde? Kan mijn hart innerlijk zingen, ook wanneer het kwade rondom mij schijnbaar zegeviert?Ja, kan ik geloven dat Jezus de wereld overwonnen heeft, zoals het evangelie vandaag zegt?En kan ik mij aan dit Woord, aan de Heer zelf, toevertrouwen? En wel op zo’n wijze, dat Hij door mij heen bidt, leeft en handelt?Vragen om mee te nemen …krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus, goede Broer, op U willen wij bouwen, in U willen wij ons wortelen, aan U willen wij ons geven, opdat Gij ons leven moogt zijn en wij, vanuit U, staande mogen blijven, in het dagelijks leven; in vrede, eenvoud en evangelische vreugde. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.