Lezingen van de dag – maandag 4 jan. 2016

MAANDAG NA DE OPENBARING DES HEREN


Uit de eerste brief van Johannes 3, 22 – 4,6

Van harte geloven in Jezus en elkaar liefhebben: dat zijn geen twee eisen naast elkaar, maar twee facetten van één christelijke levenshouding. Ware broederliefde en trouw aan het geloof van de apostelen zijn de kenmerken van de ware christen.

Vrienden,
wij ontvangen van God wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil.
Dit is zijn gebod: dat we geloven in de Naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort.
Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

 

Psalm 2, 7 + 8 + 10 + 11

Refr.: Ik geef u de volken als erfdeel.Icon Lamp

Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij: Jij bent mijn zoon,
Ik heb je vandaag verwekt.

Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.

Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.

Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag,
breng Hem bevend uw hulde.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 4, 12-17 + 23-25

Jezus begint vanuit Kafarnaüm zijn openbaar leven. In het land van Galilea zal Hij het woord van de profeten in vervulling brengen. Zijn Boodschap is een ‘blijde’ tijding: genezingen openbaren de volheid der tijden. Het Rijk Gods is onder de mensen.

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ ‘zei Hij, ‘want het Koninkrijk van de hemel is nabij!’
Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Syrië.
Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij Hem gebracht, en Hij genas hen.
En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Van Woord naar leven

Het evangelie van vandaag eindigt met: 'En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.' Ze volgen Hem nadat Hij hen had toegesproken in dorpen en synagogen, nadat Hij velen van ziekte en allerlei kwalen genezen had.En wij... hoe staat het met onze volgzaamheid ? Want als we eerlijk zijn... allemaal hebben we wel eens momenten gekend waar we Jezus heel nabij wisten, waar we ervoeren dat Hij als het ware ons heel persoonlijk aanraakte. Hebben we, na die ervaring, de moed, en vooral de liefde, om ons te voegen bij die grote groepen mensen, waarover het evangelie van vandaag spreekt, om Hem werkelijk te volgen. Volgen niet in enkel in de zin van sympathie hebben voor Hem en het evangelie, maar daadwerkelijk: je schenken aan Hem opdat Hij door je heen kan leven, werken en bidden. Dàt is evangelische volgzaamheid. Het is je wijze van leven door Hem laten bepalen, je eigen oppervlakkig ik loslaten om je ware ik in Hem te vinden.Het zal geen gemakkelijke weg zijn... maar wel een weg die vervuld zal zijn van zijn 'zijn'. Het zal een weg worden van kruis-liefde en opstanding, steeds weer opnieuw, belevend bij elke liefdesdaad.We zullen die weg gaan niet als heiligen, maar wel groeiend in Hem, met vallen en opstaan, ons omhelsd wetend in Gods barmhartigheid. Ja, de Heer zal ons dragen wanneer het moeilijk gaat, Hij zal ons troosten en moed schenken, ons steeds opnieuw in zich opnemen, ons lerend onszelf los te laten om volledig te kunnen leven vanuit zijn genade.Kom, laten we ons schenken aan Hem... Een mooie en diepe innerlijke vrede staat ons te wachten.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede Vader,Pentecost1 kom met uw heilige Geest over ieder van ons, opdat wij vanuit uw innerlijk vuur ware volgelingen mogen worden van de Heer. Moge uw liefde hierbij onze richtsnoer zijn, de oorsprong en het doel, tot welzijn van allen die Gij op ons levenspad brengt en hen die wij gedenken in onze gebeden. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.