Lezingen van de dag – vrijdag 1 jan. 2016

FEEST VAN DE MOEDER GODS

Hoogfeest

Het mooiste in Maria was haar geloof en haar begenadiging. Haar uitverkiezing en haar ja-woord aan de Heer maakten het mogelijk dat God in Jezus, de God-met-ons, de Immanuël werd. Voor haar was ook niet alles duidelijk. Toch bleef zij zeggen: ‘Mij geschiede naar uw woord’.
Daarom is zij ook ons aller Moeder.

 

Uit het boek Numeri 6, 22-27

Moge de Heer u genadig zijn.

De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
“Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’

 

Psalm 67, 2 + 3 + 5 + 6 + 8

Refr.: God, dat alle volken U eren.

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.Icon Lamp

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.

Dat de volken U loven, God,
dat alle volken U loven.

Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor Hem heeft
tot aan de einden der aarde.

 

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 4, 4-7

Wie God is, kunnen wij aflezen van het gelaat van Christus en in de welwillende bedoelingen van zijn hart. In Jezus is ons alles gegeven. Eertijds waren wij slaven van de zonde. Hij maakt ons tot aangenomen kinderen van de Vader.

Broeders en zusters,
toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.
En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept.
U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

 

Alleluia.Taize-candles-C-700x438

De herders loofden God
om alles wat ze gezien en gehoord hadden.

Alleluia.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 16-21

Wie Christus opneemt ontvangt de Blijde Boodschap van het heil. De herders waren onder de eersten. God maakt zich immers kenbaar in Jezus, wiens naam Verlosser betekent (Mt. 1, 25). Maria, toonbeeld van alle biddende mensen, treedt langzaam en geleidelijk steeds meer binnen in het mysterie van deze Naam.

De herders gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Van Woord naar leven

Vandaag lezen we: Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.Waarschijnlijk was Maria geen vrouw van grote woorden, en zeker niet van luide woorden. Wat ze hoorde, bewaarde ze in de stilte van haar hart en dacht er rustig over na. Dit is meer dan een natuurlijke eigenschap van de persoon. Het is een manier van leven dat je in het gebed houdt, en dus verbonden met het mysterie. Wie onmiddellijk praat nadat hij gehoord heeft, loopt het gevaar dat hij z'n eigen interpretaties als waarheid gaat zien, en deze als dusdanig ook gaat verkondigen, en nog erger: hij gaat zichzelf oh zo belangrijk vinden. In Maria vinden we een houding van nederigheid, van geestelijk arm-zijn, wat een goede bedding vormt om te leven, om te luisteren en te ontvangen van de Heer.Vandaag, op deze eerste dag van het jaar, viert de Kerk Maria als de Moeder Gods. Prachtig om het jaar in te gaan met de Moeder Gods aan onze zijde. Zij staat aan het begin van dit nieuwe jaar, zoals zij in zekere zin ook aan het begin staat (door haar ja-woord) van de menswording van God in Jezus. Laten we ook dit jaar weer toewijden aan haar. Dat ze ons als haar kinderen bij de hand mag nemen om ons te brengen in de genade van de Heer, in de wil van de Vader. Dat ze voor ons en met ons mag bidden opdat we Gods Geest mogen ontvangen met alle gaven die God ons schenken wil. Dat ze ons mag omhelzen met haar mantel van vrede en liefde, opdat we behoed mogen zijn voor alle kwaad, en bewaard in Gods liefde.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Moeder Maria,icon_theotokos5 graag wijden we 2016 toe aan U. De hele mensheid willen we bij het begin van dit nieuwe jaar in uw schoot neerleggen. Wil ons allen bij de hand nemen en ons brengen in het hart van ons bestaan: in God zelf. Bid voor ons, lieve Moeder, opdat het vuur van Gods Geest ons hele zijn mag doen wenden naar de Vader. Leg uw hart, goede moeder, in het onze, en breng ons in Christus, uw welbemind kind; onze Heer, onze Broer. Moge Hij ons leven leiden, moge Hij de ziel zijn van ons bidden, moge Hij instrument worden van ons handelen. Bid voor ons, Moeder Gods. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.