Lezingen van de dag – vrijdag 10 november 2017

vrijdag in week 31 door het jaar


Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome 15, 14-21

Paulus schetst hier zijn ambt als apostel. Op hun wijze delen de priesters in dit ambt. God geeft hun de genade om dienaren van Christus te zijn onder de heidenen, opdat deze een welgevallige offerande worden, gewijd door de heilige Geest.

Broeders en zusters,
ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij geschonken heeft: ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de heilige Geest.
Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe, door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods Geest.
Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid, maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat geschreven: ‘Zij aan wie Hij niet verkondigd is, zullen zien; zij die niet over Hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen.’

 

Psalm 98, 1-4

Refr.: Juich de Heer toe, heel de aarde !

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De Heer heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de Heer toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

 

Uit het evangelie volgens Lucas 16, 1-8

Men is verwonderd de Heer de oneerlijkheid van de rentmeester te horen prijzen. Het is eerder de handigheid waarmee deze man zich uit zijn hachelijke situatie redt, die wordt geprezen. Elke christen zou even handig moeten zijn om het heil te bereiken dat hem wordt aangeboden.

Jezus richtte zich tot zijn leerlingen:
‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.”
Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.
Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”
“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar.
De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.”
Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?”
“Honderd balen graan,” luidde het antwoord.
De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”
En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.’

Van Woord naar leven

De heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld, horen we in het evangelie van vandaag.De oproep die hiervan uitgaat is duidelijk: we moeten slim handelen, kijkend naar de kinderen van deze wereld, want zij 'gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.', zo lezen we.Jezus roept hier niet op om te worden zoals de 'kinderen van deze wereld'. Hij roept op om even slim te zijn: energie steken in slim zijn, nadenken, handelen, energie steken in waar het om gaat in het leven.Waar gaat het dan om ? Hoe moeten we dan slim zijn ? Hoe moeten we dan handelen ?Bij Paulus lezen we in zijn brief aan de christenen van Rome: 'Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat vlees is' en 'die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest' (Rom. 8, 5). In beide gevallen wordt er slim en met overleg gehandeld. Toch zijn het twee waardesystemen die totaal tegengesteld zijn: vlees en geest. Het waardesysteem van het vlees is de ikzucht, doen waar je zin in hebt, wat in je eigen voordeel is, je eigen geluk nastreven, als ik het maar goed heb. Zoals die rentmeester deed, toen er gedreigd werd dat hij zijn job zou kwijt raken. Maar het waardesysteem van de Geest, zinnen op wat de Geest wil, dat is je geluk zoeken in het gelukkig maken van de ander. Dat is de heilige Geest van God, Gods Geest. Heilige Geest is Godzucht tegenover zelfzucht. Wat wijs is in de ogen van de wereld, is dwaas in Gods ogen, en als het goed is ook in onze ogen.Wat het rentmeesterschap betreft: in wezen zijn we allen rentmeester, want niets is van ons. Onze talenten, ons lichaam, onze naasten en onze gezondheid, zijn niet van ons. Voor een christen behoort alles toe aan God en leven we voor Hem door zijn liefde te bezingen in al ons doen en laten. Al wat ons gegeven is hebben we in bruikleen ten dienste van de liefde, ten dienste van de ander, ten dienste van dé Ander.Laten we loslaten, ons niets toeëigenen, en leven in Gods liefde. Dat is slim leven; leven in de Geest.
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Goede God, geef dat wij steeds in uw Geest mogen handelen; slim, eerlijk en rechtvaardig. Moge Jezus, uw Zoon en onze Broeder, daarbij onze leidsman zijn, het hart van ons handelen. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.