Lezingen van de dag – vrijdag 14 juni 2019

 

vrijdag in week 10 door het jaar


Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 4, 7-15

Lijden, tegenslag en tegenwerking kunnen ons – menselijk gezien – elke uitweg ontnemen. Maar volgens Paulus is dit maar schijn. Want als wij leven met en in Christus zijn er ook in het lijden wegen die tot het volle leven leiden.

Broeders en zusters,
wij dragen een schat in aarden potten; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.
Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.

 

Psalm 116, 10 + 11 + 15 + 16 + 17 + 18

Refr.: Heer, uw dienaar ben ik.

Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
Ik ben diep ongelukkig.

Al te snel dacht ik:
Geen mens die zijn woord houdt.

Met pijn ziet de Heer,
de dood van zijn getrouwen.

Ach, Heer, ik ben uw dienaar,
uw dienaar ben ik.

Ik ben de zoon van uw dienares;
u hebt mijn boeien verbroken.

U wil ik een dankoffer brengen.
Ik zal de Naam aanroepen van de Heer.

Ik zal mijn geloften aan de Heer inlossen,
in het bijzijn van heel zijn volk.

 

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 27-32

Niet alleen onze daden maar ook onze bedoelingen bepalen de morele waarde van ons christen-zijn. Het is trouwens typisch dat mensen hun bedoelingen voor hun eigen verdediging vlijtig aanhalen, terwijl ze bij het beoordelen van anderen meer kijken naar hun daden alleen. Deze algemene houding wordt toegelicht met het voorbeeld van de huwelijkstrouw.

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” En Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.
Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.
En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.
Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.’

Van Woord naar leven

Wij zijn geschapen, zoals het boek Genesis zegt, naar Gods beeld en gelijkenis. Daar God liefde en trouw is, zijn wij dus ook geschapen naar die liefde en die trouw. Het is onze oer-roeping.Wanneer we ontrouw zijn aan elkaar schaden we de liefde, schaden we ons diepste zelf, schaden we ons geschapen zijn naar Gods beeld. En da’s zonde.Laten we trachten trouw te zijn.En moest het niet lukken, of niet gelukt zijn, moge dit gebeuren ons dan niet bitter maken, en zeker niet doen weglopen van God. God kijkt ten allen tijde met een open hart naar ieder, altijd komt Hij naar ons toe met een uitgestrekte hand, bereid ons te omhelzen met zijn barmhartigheid. Mogen we ons dan als kinderen werpen in zijn armen, om genezen door Hem, de draad van het leven weer op te nemen, werkend in zijn wijngaard.krisReageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer, geef ons dat blijde bewustzijn dat wij door U verlost zijn. Als wij ons van deze verlossing verwijderen, tik ons dan op ons geweten, en leer ons ons door U te laten opnemen. Schenk ons de gave van gebed van het hart dat ons de genade verleent ons in U te vestigen. Tot welzijn van allen. In uw naam. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.