Lezingen van de dag – vrijdag 16 december 2016

vrijdag in de 3e week15337538_1280862688624126_2829911036811142527_n
van de advent


Uit de profeet Jesaja 56, 1-3a + 6-8

God houdt niet van ghetto’s. Hij ziet zijn volk als één grote natie, als een volk dat niemand afschrijft en buitensluit. Voor al wie rechtvaardig wil leven is er plaats. Deze oproep tot bezinning was bestemd voor de Israëlieten om hen te doen nadenken over hun zending. Hun taak is wereldwijd. De God van Israël is de Heer van allen. Zijn huis is een huis van gebed voor alle volken.

Dit zegt de Heer:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; de redding die Ik breng is nabij, en weldra openbaar Ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt; hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De Heer zondert mij zeker af van zijn volk.’ En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn Naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, hem breng Ik naar mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
Zo spreekt God, de Heer, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

 

Psalm 67, 2 + 3 + 5 + 7 + 8

Refr.: Moge God ons blijven zegenen.

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.annunciation-icon1

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Laten de naties juichen van vreugde,
want U bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.

Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor Hem heeft
tot aan de einden der aarde.

 

Uit het evangelie volgens Johannes 5, 33-36

Eigenlijk heeft Jezus het getuigenis van een mens niet nodig. Toch is Johannes het licht geweest dat de weg wees voor wie wil zien.

Jezus sprak tot de Joden:
‘U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.’

Van Woord naar leven

In de eerste lezing horen we de Heer doorheen de profeet Jesaja: Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. Mooi visioen van wat nog lang niet is. Zou de mensheid dit ooit nog meemaken, namelijk dat we met z’n allen kunnen samenkomen in één tempel, als een huis van gebed voor alle volken … Of zou het louter een visioen zijn van de hemel waar God en mens in pure eenheid leven ... God zal het weten …Persoonlijk lijd ik erg onder de verdeeldheid zoals we die vandaag kennen. Christelijke oecumene is al een moeilijk pad, laat staan om te spreken over eenheid islam-jodendom-christendom. Het kan toch niet zijn dat er een god is van de moslims, een god van de joden, een god van de christenen. Er is maar één God, denk ik dan. Het is mijn diepste overtuiging.En de verschillende godsdiensten … ligt het in Gods wil, of ligt het aan de mens … aan zijn falen, aan zijn dwalen.Waarom kunnen we niet met z’n allen knielen voor de ene God; Hem ontvangend, Hem dienend, samen in vrede leven, de liefde erend.Waarschijnlijk naïeve gedachten van mijnentwege … maar het houdt me bezig … dagelijks. U niet ?Als ik naar de nu nog lege stal kijk, dan denk dat wie daar gebaard zal worden de bron zal zijn van ware eenheid. Niet enkel later in de hemel, maar nu reeds. Ik durf zelfs zeggen ook voor moslims en joden. Maar dit mag je niet luidop zeggen … en toch denk ik het zo.Laat ons alvast bidden om de gave van eenheid. Want als één zaak duidelijk is, is dat de mens zelf niet in staat is om in eenheid met elkaar te leven. Eenheid is gave, en die zullen we als mensheid moeten leren ontvangen. Het mag niet meer gaan om mijn of onze waarheid, maar om dé waarheid, die in wezen altijd één en onverdeeld is.Laat ons bidden om de gave van eenheid. Moge we nederig worden … met z’n allen … om van Hem te ontvangen.kris
Reageren, je eigen woordje plaatsen, of uitwisselen over de overweging, kan via de blog Van Woord naar leven.

Laten wij bidden

Heer Jezus,Christ-Pantocrator.-Andrei-Rublev.-1410-1420s.-The-central-part-of-the-iconographic-Deesis-of-Zvenigorod.-Moscow-The-State-Tretyakov-Gallery bron en genade van eenheid, moge we allen één worden, zoals Gij en de Vader één zijt, één met elkaar in U. Kom heilige Geest. Amen.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBV21, © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De korte inleidingen op de lezingen zijn ontleend aan het week- en zondagmissaal, door de benedictijnen van de Sint-Andriesabdij en de norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo, o.l.v. Jos Van Der Veken, uitgegeven bij Brepols-Licap, © Brepols 2007.